Фізика і хімія твердого тіла


2009   Том 10   №1

ЗмістКланічці Володимиру Михайловичу дирктору Інституту природничих наук,
завідувачу кафедри теоретичної і експериментальної фізики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – 60 років
(.pdf,185kb)
7

Фізико-математичні науки

Дислокації невідповідностей та електронні процеси у двошарових епітаксіальних структурах халькогенідів свинцю
Д.М. Фреїк, В.М. Чобанюк, О.Л. Соколов, М.А. Лоп’янко
9
До теорії Ліфшица-Сльозова-Вагнера
Р.Д. Венгренович, Б.В. Іванський, А.В. Москалюк
19
Міжзонне поглинання гіперзвуку в прямолінійних смужках графену
М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський
31
Структура густини станів та електронні транспортні властивості СеNi
М.Д. Котерлин, Б.С. Морохівський, Г.М. Котерлин
36
Вплив обробки монокристалів CdxZn1-xTe у атмосфері водню на електрично-активні центри
В.Б. Британ, Р.М. Пелещак, Д.І. Цюцюра, Д.В. Корбутяк
41
Вплив політипних модифікацій на спектри ЯКР і ЕПР в GaSe
О.Г. Хандожко, Г.І. Ластівка, З.Д. Ковалюк, Є.І. Слинько
45
Виявлення дислокаційних дефектів у багатошарових структурах на основі арсеніду галію препаративним методом
С.К. Губа, І.В. Курило
49
Приповерхневі фотоелектричні явища в CdP2
Л.М. Гориня, М.Л Дмитрук, В.О. Зуєв, Ю.В. Крюченко, Г.О. Сукач
54
Оптичні властивості сполук сульфіду та селеніду свинцю
О.І. Власенко, C.М. Левицький, П.О. Генцарь, М.С. Заяць, Ц.А. Криськов
59
Поляризаційний механізм електричних властивостей системи Li0,5+0,5xFe2,5-1,5xTixO4 (0,1≤х≤1,67)
І.М. Гасюк, Р.В. Ільницький, Т.В. Грабко, М.Я. Січка
62
Оптичні і фотоелектричні властивості мікрорельєфних гетероструктур метал-напівпровідник з проміжним шаром фулериту С60
М.Л. Дмитрук, О.Ю. Борковська, С.В. Мамикін, Д.О. Науменко
68
Транспорт до поверхні та вихід у вакуум низькоенергетичних екзоелектронів у CsBr
О.Я. Мельник, П.В. Галій
74
Дослідження електричних та магнітних властивостей аморфних та нанокристалічних плівок La- (Fe,Ni ) -Ge
Д.М. Фреїк, Б.П. Яцишин, О.Г. Миколайчук, Г.С. Байцар
81
Вплив лазерного випромінювання на структуру пористого вуглецевого матеріалу
Б.К. Остафійчук, А.П. Шпак, І.М. Будзуляк, М.В. Беркещук, Ю.П. Гомза, В.В. Клепко, Л.С. Яблонь
85
Взаємодія з киснем і бар’єрні ефекти в плівках селеніду свинцю
Ю.В. Кланічка
90
Формування нановключень у високодозно опромінених кристалах NaCl-O
Б.В. Павлик, І.В. Гарапин
95
Параметри газодинамічного потоку пари халькогенідів кадмію і свинцю за умови геометричної дії
Р.І. Никируй
101
Синтез і морфологія низькорозмірних квантових систем ZnO/MgO
О.З. Діденко, П.Є. Стрижак, Г.Р. Космамбетова, Н.С. Кальчук
106
Природа фотолюмінесценції наноструктур на основі оксиду цинку
В.Б. Капустяник, М.Р. Панасюк, Б.І. Турко, Г.О. Лубочкова, Р.Я. Серкіз, Ю.Г. Дубов
112
Наноструктури телуриду свинцю, вирощені у вакуумі з парової фази на монокристалах кремнію із оксидною плівкою
Д.М. Фреїк, П.М. Литвин, І.М. Ліщинський, В.В. Бачук, І.В. Горічок
116

Хімічні науки


Спікання триметилсилільованого аеросилогелю
І.Ф. Миронюк, В.М. Огенко, В.Л. Челядин, Т.В. Гергель
121
Антиструктурні дефекти у кристалах CdTe:Te
І.В. Горічок
129
Хімічне розчинення монокристалів СdTe та твердих розчинів Cd1-xMnxTe в травильних сумішах І2–НІ
Р.О. Денисюк, З.Ф. Томашик, О.С. Чернюк, В.М. Томашик., І.І. Гнатів
134
Кристалоквазіхімічний механізм донорної дії йоду у плюмбум телуриді PbTe:I
Н.І. Дикун, Р.І. Запухляк, Л.Й. Межиловська, Л.В.Туровська
138
Особливості синтезу колоїдних напівмагнітних напівпровідникових наночастинок Сd1-xMnxS
А.І. Савчук, А.Г. Волощук, В.І. Федів
144
Вплив соляної кислоти на механізми утворення поруватого кремнію
Г.К. Жолудєв, С.Л.Хрипко
149
Хемосорбція олігополіметилсилоксану на поверхні пірогенного кремнезему
І.Ф. Миронюк, С.А. Курта, Т.В. Гергель, Є.П. Воронін, В.Л. Челядин, О.С. Курта
157
Кремнезем, модифікований бромпохідним гептакіс-(6-О-(толуолсульфоніл))-B-циклодекстрину: синтез, будова і адсорбційні властивості
Л.О. Бєлякова, А.М. Варварін, О.М.Швець, А.Ф. Деніл де Намор
166
Стан води в нанорозмірних порах гідрофобного со-полімеру стиролдивінілбензолу та вплив на нього органічних молекул
В.В. Туров, В.М. Гунько, П.П. Горбик, Т.В. Крупська, О.В. Туров
172
Дослідження передкристалізаційних переохолоджень у системі вода - сульфат натрію
В.Д. Александров, О.В. Соболь, В.А. Постніков
177
Високотемпературний тепломасообмін металевих частинок з газом із рухомою поверхнею хімічних перетворень
С.Г. Орловська
182

Технічні науки


Вплив каталізатора сульфідування на навантажувальну здатність мастильних наноплівок ріпакової оливи на металевих поверхнях
Г.О. Сіренко, О.В. Кузишин, Б.Л. Литвин
189
Вплив магнітної обробки на мікротвердість та структуру приповерхневих шарів кристалів кремнію
В.А.Макара, М.О. Васильєв, Л.П.Стебленко, О.В.Коплак, А.М.Курилюк, Ю.Л.Кобзар, С.М.Науменко
193
Особливості розподілу температури поверхні у дифузійних каталітичних джерелах тепла для термогенераторів
Л.Т. Струтинська
199
Висококонтрастне проявлення та фізико-технологічні аспекти формування субмікронної топології великих інтегральних схем
Р.Б. Атаманюк, С.П. Новосядлий
205
Мас-спектральний аналіз ґазовиділення з вуглецевих волокон, покритих тонкими шарами міді
Г.О. Сіренко, Л.Я. Мідак, М.Б. Складанюк
215
Моніторинг трибологічних властивостей сталі 3 в магнітному полі
М.М. Свирид, С.М. Занько, С.М. Задніпровська, В.І. Закієв
229
Метод аналізу швидкості кристалізації розплаву у приповерхневому шарі ливарного виробу
В.І. Цоцко, Б.Г. Пелешенко, І.Й. Перкатюк
233
Шари полікремнію на ізоляторі як чутливі елементи сенсорів кріогенних температур
А.О. Дружинін, І.Й. Мар’ямова, Ю.М. Ховерко, І.Т. Когут
236
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
240