Фізика і хімія твердого тіла


2009   Том 10   №2

Зміст
Фізико-математичні науки

Розсіяння важких дірок на близькодіючому потенціалі кристалічних дефектів в твердому розчині CdHgTe
О.П. Малик
253
Спектральна залежність квантового виходу фотогенерації в аморфних молекулярних напівпровідниках (АМН)
Ю.М. Барабаш, М.А. Заболотний, М.П. Куліш, В.М. Харкянен, О.П. Дмитренко, О.С. Кобус
258
Прояви взаємодії з оптичними фононами у спектрах вищих екситонних станів іонних напівпровідників
О.В. Деревянчук, Н.К. Крамар, В.М. Крамар
265
Домішки рідкісноземельних елементів Gd та Eu в кристалах телуриду свинцю: поведінка і вплив на властивості
Д.М. Заячук, В.І. Микитюк, Є.О. Полигач, В.Є. Слинько, О.Г. Хандожко, В.В. Шлемкевич
272
Термо- і фотостимульовані процеси поляризації та деполяризації в кристалах CdI2:Au
С.С. Новосад, Б.М. Калівошка
289
Електрохімічні властивості активованого вуглецю легованого Cr, Mn і Er
І.М. Будзуляк, Р.П. Лісовський, Р.І. Мерена, Б.І. Рачій, Я.Т. Соловко
285
Парамагнітні центри в оксидних нанорозмірних порошках
В.Н. Шевчук, Д.І. Попович, Ю.М. Усатенко, Р.Я. Серкіз, О.В. Цвєткова
289
Електронна структура ультратонких плівок міді та золота
Р.І. Бігун., З.В. Стасюк
295
Структура і оптичні властивості наноструктурованого плюмбум телуриду
Д.М. Фреїк, Г.Є. Малашкевич, Р.І. Никируй, А.М. Горбачева, Б.С. Дзундза, В.В. Бачук
299
Вплив кисню на профілі електричних параметрів монокристалічних плівок телуриду свинцю
Ю.В. Кланічка, Б.С. Дзундза, Л.Т. Харун, Г.Д. Матеїк
303
Вплив температури осадження на формування структури вакуумних конденсатів хрому
О.М. Заславський, С.С. Кустовський, О.В. Капітан
307
Морфологія поверхні та спектри пропускання плівок халькогенідів свинцю
С.М. Левицький, О.І. Власенко, П.О. Генцарь, О.С. Литвин В.П. Папуша, Ц.А. Криськов
311
Плівки германію на арсеніді галію: структурні, електронні та оптичні властивості
Є.Ф. Венгер, Р.В. Конакова, Л.О. Матвеєва, І.М. Матіюк, В.Ф. Мітін, Є.В. Мітін, В.А. Одарич, О.В. Руденко, М.П. Семенько, М.В. Хименко, В.В. Холевчук
315
Газодинамічний потік пари сполук AIIBVI та AIVBVI за умови розхідної і геометричної дій
Р.І. Никируй
325

Хімічні науки


Циклічні та ациклічні аміни, як потенційні інгібітори корозії металів (Огляд)
Р.М. Вишневський, Б.Л. Литвин, А.С. Федорів
332
Одержання ортотитанової кислоти та дослідження її каталітичних властивостей
І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, В.О. Коцюбинський, У.Я. Джура, Л.І. Миронюк
347
Заміщення в ВТНП-системах Ln1-xLn’xBa2Cu3O7±δ (Ln, Ln’=Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu)
Ю.А. Шафорост, С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, М.А. Зеленько
357
Особливості інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn. I. Критерій розчинності атомів рідкісноземельних металів в n-ZrNiSn
В.В. Ромака, Р.Є. Гладишевський, Л.П. Ромака, Е.К. Хліл, Р.В. Крайовський, Ю.К. Гореленко
360
Надпровідність в системі YxYBa2-xCu4O8+δ
К.Є. Левицька, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько
367
Дефектна підсистема та кристалохімічні механізми утворення твердих розчинів PbTe-CrTe
Д.М. Фреїк, В.М. Бойчук, Л.В. Туровська, В.В. Борик
371
Поперечна релаксація в сегнетоелектриках з водневими зв’язками сім’ї KH2PO4
Р.Р. Левицький, І.Р. Зачек, А.С. Вдович
377
Cинтез та властивості кремнійорганічних олігомерів-гідрофобізаторів поверхні високодисперсного кремнезему
О.С. Курта
389
Зарядовий стан Самарію і кристалохімія точкових дефектів у твердих розчинах PbTe-SmTe
Д.М. Фреїк, М.О. Шевчук, Л.В. Туровська, Л.Й. Межиловська
393
Синтез феромагнітних рідин на основі нано-магнетиту та їх впровадження в рідкокристалічну матрицю
О.O. Коров’янко, М.C. Ситник, Ю.Б. Халавка, Л.П. Щербак, П.І. Фейчук
400
Модифікування фтороапатитів сорбцією йонів Eu(II) з розтопу NaCl-KCl
С.О. Тарасенко, В.Ф. Зінченко, Н.О. Чивірева, С.Б. Мєшкова
406
Адсорбція феноксикарбонових кислот на модифікованій поверхні високодисперсного кремнезему
О.В. Смірнова
411
Синтез вуглецевих нанотрубок шляхом каталітичного розкладу етилену на поверхні нікелевих наночастинок
В.О. Хаврусь, Н.В. Лемеш, С.В. Гордійчук, А.І. Трипольський, Т.С. Іващенко, П.Є. Стрижак
417

Технічні науки


Методи оцінок впливу факторів на функції відгуку та процедури відсіювання параметрів оптимізації при вирішенні багатопараметричних завдань у матеріалознавстві
Г.О. Сіренко, О.В. Кузишин, О.Г. Сіренко, Л.Я. Мідак, Л.М. Солтис
423
Тестовий контроль технологічної САПР для діагностування рекомбінаційних процесів біполярних інтегральних схем
С.П. Новосядлий, С.М. Вертепний, М.В. Петращук
440
Одержання, структура, електричні й сенсорні властивості композиційних матеріалів на основі полімерів і нанокристалічного нікелю
Л.С. Семко, О.І. Кручек, Ю.А. Шевляков, П.П. Горбик
447
Можливості молекулярного нашарування та спосіб тестового контролю якісного формування контактів в субмікронних структураз ВІС
Р.Б. Атаманюк
453
Енергетичний стан і механізми перенесення маси при гарячому пресуванні сплавів Fe – Cu – Ni – Sn і Fe – Cu – Ni – Sn – CrB2
М.О. Бондаренко, В.А. Мечник, М.В. Супрун
463
Механізм початкових стадій при електрокристалізації на площині (100) для металів з ГЦК решіткою
Е.П. Штапенко, В.О. Заблудовський, Є.О. Воронков
473
Процеси випромінювальної рекомбінації в поруватих структурах n-GaP, отриманих методом електролітичного травлення в кислотних розчинах на основі HF та H2SO4
Г.О. Сукач, В.В. Кідалов, А.Б. Богословська, Ю.І. Яценко
476
Анізотропні оптичні властивості еліптичних напівпровідникових нанотрубок GaAs
В.А. Головацький, В.І. Гуцул, Т.Я. Федоруца
482
Дискусії
Нова концепція моделі поверхневого стану твердого тіла та її використаня у фізичному матеріалознавстві
О.Д. Сміян
487
Персоналії
Возняку Оресту Михайловичу кандидату фізико-хімічних наук, доценту кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – 60 років
496
Інформація
Ухвала XII Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем
498
Протокол про створення науково-навчального центру «Фізика, хімія і технологія наноструктур»
501
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
502