Фізика і хімія твердого тіла


2009   Том 10   №3

Зміст
Фізико-математичні науки

Нанофотокаталізатори на основі титану (ІV) оксиду: синтез та властивості (Огляд)
А.Я. Бариляк , Х.С. Бесага , Я.В. Бобицький , Я.І. Вахула
515
Властивості багатоелектронних сферичних квантових точок
В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.Я. Лешко
524
Високочастотна внутрішньозонна провідність прямолінійної смужки графену
M.А. Рувінський, Б.М. Рувінський
529
Прояви міжрівневої екситон-фононної взаємодії в екситонному спектрі іонного напівпровідника
О.В. Деревянчук, Н.К. Крамар, В.М. Крамар
538
Поріг пластичної течії в напівпровідниковому кремнії. Чинники впливу
В.А. Сминтина, О.А. Кулініч, О.В. Свірідова, М.А. Глауберман
542
Низькорозмірні структури кремнію та германію: екситонні стани, способи формування та фотолюмінесцентні властивості
Д.В. Корбутяк, Ю.В. Крюченко, І.М. Купчак, Е.Б. Каганович, Е.Г. Манойлов, А.В. Саченко, О.М. Среселі
547
Індукований спін-переорієнтаційний фазовий перехід у двошаровій ферит-гранатовій плівці
О.В. Безус, Ю.О. Мамалуй, Ю.А. Сірюк
555
Дослідження особливостей електронної структури нанопорошків ВаТіО3
Я.В. Зауличний, О.О. Фоя, В.Л. Бекеньов
559
Отримання та дослідження магнітних властивостей наночастинок g-Fe2O3
В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, К.Б. Остафійчук, Н.І. Нагірна, І.В. Урубков
565
Залежність коефіцієнта Зеебека від температури та товщини плівкових кристалів
Я.С. Буджак, М.О. Галущак, Р.О. Дзумедзей, О. Зуб
573
Раман-спектри і структура аморфних плівок Bi2S3 та As2S3
О.Б. Кондрат, Р.М.Голомб, Н.І. Попович, В.М. Міца, О.Є.Петраченков
576
Приповерхневі шари та профілі електричних параметрів епітаксійних плівок плюмбум селеніду PbSe
М.А. Лоп’янко, Ю.В. Кланічка, Б.С. Дзундза, Л.Т. Харун
582
Межі застосовності теорій квантового переносу в ультратонких плівках простих металів
Р.І. Бігун, З.В. Стасюк
586
Наноструктуровані плівки діселеніду міді та індію, виготовлені методом електрохімічного осадження
Г.І. Копач, Н.Д. Волкова, Н.П. Клочко, В.Р. Копач
588
Епітаксійні шари GaAs отримані газофазною хлоридною епітаксією з використанням галієвого джерела легованого ітербієм
С.І. Круковський, Д.М. Заячук, І.О. Мрихін, Ю.С. Михащук
594

Хімічні науки


Фазовий склад та спектральні характеристики систем LnF3-Ln2S3 (Ln-La, Sm, Gd, Tm)
В.Ф. Зінченко, О.В. Стамікосто, Н.М. Компаніченко
598
Особливості інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn. II. Електрокінетичні та магнітні дослідження
В.А. Ромака, Р.Є. Гладишевський, Д. Фрушарт, В.В. Ромака, Д. Гігноукс, А.М. Горинь, Б.С. Кужель
602
Утворення твердих розчинів впровадження – заміщення в борвмісних сплавах
Н.Ю. Філоненко, І.М. Спиридонова
609
Кристалохімічні моделі дефектної підсистеми у нестехіометричного самарій сульфіду SmS
Д.М. Фреїк, М.О. Шевчук, Л.В. Туровська, Л.Й. Межиловська
612
Вплив методів і режимів насичення на типи та кількість дефектів боридного шару
І.М. Спірідонова, О.В. Саєвич, В.П. Федаш, В.І. Мостовий
618
Еволюція фазового складу при термічному розкладанні гідроксидів ітрію та європію
С.В. Габєлков, Р.В. Тарасов, М.С. Полтавцев, М.О. Одейчук, Л.М. Литвиненко, Ф.В. Белкин
622
Електричні властивості монокристалів CdTe:P при високих температурах
Ю.Ю. Обедзинська, П.М. Фочук, О.Е. Панчук
629
Статичні діелектричні, п’єзоелектричні і пружні властивості антисегнетоелектриків NH4H2PO4 і ND4D2PO4
Р.Р. Левицький, І.Р. Зачек, А.С. Вдович
635
Електрохімічна інтеркаляція іонів літію в нанопористий вуглецевий матеріал
В.І. Мандзюк, Б.І. Рачій, Р.П. Лісовський, Р.І. Мерена
647

Технічні науки


Фізична модель напружень в аморфних сплавах
М.Ю. Барабаш, Л.Ю. Куницька, Ю.А. Куницький
660
Структура та властивості сталі 12х18н10т після комплексного лазерного легування
З.А. Дурягіна, Г.В. Лазько
665
Стабілізація проплавлення поверхневого шару низьковуглецевих сталей
В.І. Цоцко, І.М. Спиридонова, Б.Г. Пелешенко
670
Вплив тиску пресування керамічних матеріалів системи Cr2O3-Cr та Аl2O3-Cr на їх властивості
І.В. Цап, І.Л. Шабалін
674
Зношування твердих тіл при наявності на їх поверхнях наноплівок полігліколів
Г.О. Сіренко, О.В. Кузишин, В.П. Свідерський, Р.В. Гриневич
678
Механізми перерозподілу елементів та модифікація властивостей в приповерхневому прошарку дюралюміну, переплавленому імпульсним релятивістським електронним пучком
М.І. Базалєєв, В.В. Брюховецький, Ю.О. Касаткін, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, В.Т. Уваров, А.Г. Пономарьов
685
Електропровідність фторопласту
А.А. Беженар, В.С. Копань
689
Нові нанопористі термостійкі поліціанурати для трекових мембран
О.М. Файнлейб, О.П. Григор’єва, К.Г. Гусакова, В.І. Сахно, А.Г. Зелінський, Д. Гранде
692
Особливості формування адгезійного контакту при нанесенні конденсаційних покриттів
О.В. Ляпіна, Р.А. Подолян
697
Дослідження фотоелектрохімічних властивостей фотоанодів на основі моноселеніду індію
Д.Б. Данько, Л.Г. Щербакова, Ю.М. Солонін
702
Комп'ютерне моделювання електронної і йоннопроменевої літографії наноструктур
Г.M. Младенов, К.Ж. Вютова, Е.Г. Кoлeвa
707
До питання про природу струмових нестабільностей у світлодіодах GaP
Ю.Г. Гришин, В.І. Кочкін, П.Г. Литовченко, В.Я. Опилат, В.П. Тартачник
715
Адаптація ядерного реактора ИР-100 для визначення вмісту важких металів в мікрооб’єктах
І.В. Мазепа, С.Б. Смірнов, О.В. Андреєва, В.М. Подтинних
720

Персоналії

Матвєєва Людмила Олександрівна – до 70-ти річчя від дня народження
726
Зінченко Віктор Федосійович – до 60-ти річчя від дня народження
728
Лоп’янко Михайло Антонович – до 50-ти річчя від дня народження
730
Інформація
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
732