Фізика і хімія твердого тіла


2009   Том 10   №4

Зміст
Фізико-математичні науки

Еволюція електронного спектра в триямній закритій циліндричній квантовій точці у квантовому дроті при зміні висот зовнішніх квантових точок
М.В. Ткач, О.М. Маханець, М.М. Довганюк
745
Енергетичний спектр зарядів у періодичних системах сферичних квантових точок
В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк, І.О. Шаклеїна
752
Вплив дзеркально-дифузного механізму відбивання носіїв заряду на високочастотну внутрішньозонну провідність прямолінійної смужки графену
М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський
757
Тунельний струм відкритої квантової точки-молекулярного транзистора на металевому кластері-диску
А.В. Бабіч, Г.Г. Кравцова, В.В. Погосов, О.В. Томашевський
763
Люмінесценція керамік вольфраматів вісмуту різної кристалічної структури
О.М. Бордун, В.В. Лукашук
768
Структурні зміни нанодисперсного TiO2 внаслідок лазерного опромінення
Б.К. Остафійчук, М.Я. Сегін, І.І. Будзуляк, Р.В. Ільницький, В.О. Коцюбинський, Д.І. Попович, Л.С. Яблонь
773
Особливості створення нанорозмірних кристалів кремнію
А.О. Дружинін, І.П. Островський, Ю.М. Ховерко, С.І. Нічкало
777
Одержання та оптичні дослідження нанокомпозитів на основі халькогенідного скла та суперіонного провідникаAs2S3-Cu6PS5I
І.П. Студеняк, Р.Ю. Бучук, В.O. Стефанович, I.I. Макауз, I.I. Войнарович, Л. Дароці, Ш. Кікінеші
781
Атомно-силова мікроскопія та інфрачервонa спектроскопія гетеросистем CdTe-PbTe вирощених методом «гарячої стінки»
М.В. Вуйчик, З.Ф. Цибрій, К.В. Свеженцова, Є. О. Білевич, Ф.Ф. Сизов
784
Процеси росту нанорозмірних структур PbTe і оствальдівське дозрівання
Д.М. Фреїк, П.М. Литвин, І.І. Чав’як, І.М. Ліщинський,В.В. Бачук, О. С. Криницький
789
Розмагнічуюча дія макроскопічних пор і нанорозмірних кластерів у марганець-цинкових феритах
О.В. Копаєв
800
Структурні перетворення нанопористого вуглецю при температурній та хімічній модифікаціях
Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Я.Т. Соловко, В.І. Мандзюк, Р.П. Лісовський, Р.І. Мерена, І.В. Урубков
803
Оптичні властивості і морфологія поверхні плівок GaSe та Ga2Se3 вирощених методом термічного напилення на р-Si (100)
М.П. Киселюк, О.І. Власенко, П.О. Генцарь, М.В. Вуйчик, М.С. Заяць, І.В. Кругленко, О.С. Литвин, Ц.А. Криськов
809
Нановимірні дослідження поверхні (100) шаруватого кристалу In4Se3
П.В. Галій, Т.М. Ненчук, О.Р. Дверій, О.П. Поплавський, Я.М. Фіяла
813
Розмірні ефекти в електричних властивостях тонких плівок плюмбум халькогенідів
Ю.В. Кланічка
819
Електрична провідність тонких нелегованих алмазних плівок
С.М. Самсоненко, М.Д. Самсоненко
824
Імпульсне лазерне осадження наноструктур золота з локальними поверхневими плазмонами
Е.Г. Манойлов
828

Хімічні науки


Моделювання структури кремнезему методами квантової хімії (Огляд)
А.Г. Гребенюк, А.А. Кравченко, В.В. Лобанов
833
Одержання наночастинок MgO шляхом термічної деструкції Mg5(CO3)4(OH)2 • 4H2O
І.Ф. Миронюк, В.О. Коцюбинський, В.Л. Челядин, І.Ю. Костів, У.Я. Джура
848
Взаємодія і оптичні властивості фаз у системах на основі фториду Тулію
В.Ф. Зінченко, О.Г. Єрьомін, Є.В. Тімухін, Н.М. Белявіна , О.В. Мозкова
857
Склоутворення, кристалізація і фізико-хімічні властивості сплавів в системах на основі SbSI
В.М. Рубіш, М.Ю. Риган, В.П. Перевузник, О.В. Горіна, В.В. Товт, С.М. Гасинець
861
Термодинамічний аналіз діаграми стану системи MnS-Н2О
О.В. Крупко, А.Г. Волощук, Л.П. Щербак
867
Термоелектричні властивості шаруватих структур у системах PbTe-Bi(Sb)2Te3
Д.М. Фреїк, Н.І. Дикун, В.М. Бойчук, Р.І. Запухляк
872
Вирощування віскерів кремнію по механізму пар-рідина-кристал
П.П. Горбик, І.В. Дубровін, Ю.О. Демченко, М.М. Філоненко, О.А. Дадикін
877
Електрофізичні властивості полімерних композитів на основі йодиду срібла
М.О. Рокицький, Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, В.В. Левандовський, П.П. Горбик
882
Синтез і властивості гібридних композитів поліаніліну з нанодисперсним селенідом галію
О.І. Аксіментьєва, Я.М. Корень, П.С. Демченко, П.Й. Стахіра, Д.О. Польовий
885
Вплив фізико-хімічної модифікації активованого вугілля трихлоридом заліза на структуру і параметри подвійного електричного шару межі його розділу з електролітом
Н.Т. Покладок, І.І. Григорчак, М.В. Матвіїв, Ю.О. Кулик, В.В. Мокляк
889
Вивчення впливу кислотності розчину на сорбцію уламкових радіонуклідів фосфатом титану
Г.В. Васильєва, А.П. Осипенко
896
Дослідження структури наношару олігопероксидного європійвмісного металокомплексу на поверхні скла
Ю. Стецишин, A. Коструба, О. Заїченко, Н. Мітіна
900

Технічні науки


Мастильні матеріали на основі рослинних олій для контактних поверхонь твердих тіл під час тертя та зношування (Огляд)
О.В. Кузишин, Г.О. Сіренко, О.Г. Сіренко, Н.І. Джуренко, О.П. Паламарчук, О.Л. Сав’як
905
Металізація зразків фторопластової матриці з вуглецевими нанотрубками та оцінка їх властивостей при проходженні лазерної ударної хвилі
Ю. М. Нікіфоров, Б. П. Ковалюк, О. І. Ржешевська, В. Б. Гладьо
919
Технологічні аспекти синтезу термоелектричного плюмбум телуриду
Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, В.В. Борик, Р.Я. Михайльонка, І.П. Яремій, Ц.А. Криськов
924
Залежність антифрикційних властивостей карбопластиків з орієнтованими волокнами від температури суміжної поверхні пари тертя
Г.О. Сіренко, Л.В. Базюк, Л.Я. Мідак, В.П. Свідерський, О.С. Дробот
929
Особливості електрофізичних характеристик поверхнево-бар’єрних структур на базі кристалів p-Si
Б.В. Павлик, А.С. Грипа, Р.М. Лис, Д.П. Слободзян, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк
935
Дослідження стабільності електричних властивостей варисторної кераміки SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CuO
О.В. Гапонов, О.Б. Глот, О.В. Коваленко
939
Вплив матричної с-ізоляції нанодисперсного Ві23 на термодинамічні і кінетичні параметри Li+ - інтеркаляційного струмоутворення
С.А. Войтович, І.І. Григорчак, М.В. Матвіїв
945
Прозорі плівкові електроди для гнучких фотоелектричних перетворювачів
К.Ю. Крикун, Г.С. Хрипунов, Г.І. Копач
953
Конструкторсько-технологічні особливості формування транзисторних структур ВІС для аналогово-цифрової схемотехніки
С.П. Новосядлий, В.М. Вівчарук, В.П. Перегінський
957
Межа застосовності методу функцій радіального розподілу атомів аморфних речовин в електронографії
Є.І. Боркач, В.П. Іваницький, М.М. Рябощук, В.І. Сабов
971
Дискусії
Структура кисню та їх взаємовплив на рівні концентрації озону
Б.М. Стефанюк, Я.Б. Стефанюк
974

Персоналії

Академіку НАН України Харченко Миколі Федоровичу – 70 років від дня народження
976
Інформація
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
778