Фізика і хімія твердого тіла


2011   Том 12   №1

ЗмістАкадемік Волков Сергій Васильович - до 70-ти річчя від дня народження (.pdf, 94kb)
7

Фізико-математичні науки

Квантово-розмірні ефекти у конденсованих системах. Науково-історичні аспекти (Огляд)
Д.М. Фреїк, Л.Т. Харун, А.М. Добровольська
9
Динамічна провідність прямолінійної смужки графену
М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський
27
Розмірно-індукована реакційна дифузія у бінарній твердофазній системі
А.С. Шірінян
32
Вплив областей просторового заряду на релаксаційну емісію електронів опромінених діелектричних поверхонь
П.В. Галій, О.Я. Тузяк, О.П. Поплавський, О.В. Цвєткова
38
Розкладання спектрів фотолюмінесценції біологічних об’єктів на складові, форма яких істотно відрізняється від елементарних гавсіанів
О.В. Коваленко, О.С. Морозов
46
Вплив тиску на фазові перетворення в монохалькогенідах індію та галію
О.О. Балицький
53
Статичні діелектричні, п’єзоелектричні і пружні властивості сегнетоелектриків KH2PO4 і K(H0.12D0.88)2PO4
Р.Р. Левицький, І.Р. Зачек, А.С. Вдович
61
Механізми розсіювання у легованих вісмутом кристалах плюмбум телуриду PbTe:Ві
Р.О. Дзумедзей
69
Вплив іонів індію на магнітні властивості ферограната самарію
П.П. Зарін
73
Мікроструктура і оптичні властивості плівок PbTe на склі
Д.М. Фреїк, Г.Є. Малашеквич, М.А. Лоп’янко, В.В. Бачук, Р.І. Никируй
76
Аналіз елементного складу плівок CdTe з високою локальністю
Д.В. Магілін, О.Г. Пономарьов, В.В. Косяк, А.С. Опанасюк, Н.М. Опанасюк
79
Зміна кінетичних параметрів плівок p-PbTe при тривалій витримці на повітрі
Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський, Г.Д. Матеїк, Ю.В. Лисюк
85
Технологічні аспекти осадження плівок CdТe методом гарячої стінки
Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, О.Л. Соколов, Ю.В. Потяк
89
Вплив d-іонів на спектри дифузного відбивання нанопорошків ТіО2
В.Н. Шевчук, В.М. Белюх, Д.І. Попович, Ю.М. Усатенко
95
Роль пластичної деформації у формуванні наноструктурованого кремнію. Фотолюмінісцентні властивості наноструктурованого кремнію
В.А. Сминтина, О.А. Кулініч, М.А. Глауберман, О.В. Свірідова, І.О. Марчук, І.Р. Яцунський
101
Кінетичні і поляризаційні процеси в гетерофазних напівпровідниково-рідкокристалічних наноструктурах та їх модифікація магнітним полем і освітленням
І.І. Григорчак, Ф.О. Іващишин, З.М. Микитюк, А.В. Фечан, І.М. Будзуляк, І.І. Будзуляк, Л.С. Яблонь
105

Хімічні науки


Кристалохімічні моделі дефектоутворення у нестехіометричних кристалах CdTe, SnTe, PbTe
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів (мол.), М.О. Галущак
113
Теоретичне дослідження фулереноподібних кремнеземних молекул і їх комплексів із С60
О.В. Філоненко, В.В. Лобанов
122
Дослідження фазоутворення в системі La1-2xLixSrxCoOy (x = 0-0,5)
І.В. Фесич, С.А. Неділько, О.Г. Дзязько, І.Л. Багінський
129
Вплив обробки на термоелектричні властивості твердих розчинів на основі Bi2Te3
І.І. Павлович, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, І.Б. Стратійчук, О.І. Копил
134
Система GdAl-GdSi при 600 ºС
С.Я. Пукас, І.О. Данильчук, П.К. Стародуб, Р.Є. Гладишевський
138
Кристалохімія власних точкових дефектів у кристалах системи PbTe-Bi
І.В. Горічок, Л.В. Туровська, В.М. Бойчук, Л.Й. Межиловська
147
Дефектна підсистема і механізми самолегування у кристалах цинк телуруду
Г.Я. Гургула
153
Вплив поліморфізму на високотемпературну реакційну здатність кристалів в неізобаричних умовах
Я.О. Шабловський
159
ІЧ-спектри поглинання висушених зразків урини без відхилень від норми та з наявністю оксалатних солей
О.М. Бордун, О.З. Дробчак
164
Вивчення твердого комплексу включення “( циклодекстрин ( пара амінобензойна кислота” методами ІЧ спектроскопії, рентгенівської дифракції та термічного аналізу Н.В. Роїк, Л.О. Бєлякова 168
Будова та морфологія частинок SnO2 , одержаних пірогенним і рідкофазним методами
І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, В.О. Коцюбинський, Л.І. Миронюк
174
Синтез та фотолюмінісцентні властивості нанокристалів кадмій телуриду, впроваджених в желатин методами швидкої одноступеневої та двоступеневої десольватації
О.А. Савчук, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, С.М. Калитчук, І.Б. Стратійчук, С.Д. Борук
182
Дослідження структури наношару олігопероксиду з флуорованими ланками на поверхні cкла
Ю. Стецишин, A. Коструба, О. Жолобко, О. Заїченко, Н. Мітіна, С. Маєвська
186

Технічні науки


Фазові перетворення в шихті при синтезі сполук сімейства аргіродитів Ag8XSe6 (X = Si, Ge, Sn)
М.В. Чекайло, В.О. Українець, Г.А. Ільчук, Ю.П. Павловський, Н.А. Українець
191
Теплофізичні властивости металів та стопів: залежність зміни ентальпії від температури та радіусу атомів
Г.О. Сіренко, Л.В. Базюк, Н.В. Мещерякова
197
Ґрадієнт анізотропної нано- та мікрошорсткої поверхні твердого тіла, змодельованої випадковим полем
М.Ф. Семенюк, Г.О. Сіренко, Л.М. Солтис
208
Вплив температури на товщину плівки при дослідженні на протизносні властивості лінійних перфторполіефірів
Н.І. Сабадах
215
Електрофізичні характеристики тонкоплівкових структур зі спеціальними властивостями
О.В. Ляпіна, О.М. Берегова, Р.А. Подолян
219
Schottky Junctions with Silver Based on Zinc Oxide Grown by Atomic Layer Deposition
T.A. Krajewski, G. Luka, L. Wachnicki, M.I. Lukasiewicz, A.J. Zakrzewski, B.S. Witkowski, R. Jakiela, E. Lusakowska, K. Kopalko, B.J. Kowalski, M. Godlewski, E. Guziewicz
224
Полікремній на ізоляторі для застосування в сенсорах, працездатних в складних умовах експлуатації
Ю.М. Ховерко
230
Вплив виду електроліту на питому ємність електрохімічних конденсаторів
Р.І. Мерена, І.М. Будзуляк, В.І. Мандзюк, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій, Н.Я. Іванічок
236
Визначення коефіцієнта дифузії іонів літію в Fe3O4 методами циклічної вольтамперометрії та спектроскопії електродного імпедансу
І.М. Гасюк, В.В. Угорчук, О.М. Угорчук, Л.С. Кайкан, М.Я. Січка, Т.В. Грабко
244
Комірка для вимірювання теплопровідності твердих тіл
Д.М. Фреїк, Р.І. Запухляк, А.І. Терлецький, Н.І. Дикун, А.І. Ткачук
253

Персоналії


Сіренко Геннадій Олександрович – до 70-ти річчя від дня народження (.pdf, 162kb)
257
Поплавський Омелян Павлович – до 60-ти річчя від дня народження (.pdf, 157kb)
260
Пам’яті Федорака Руслана Миколайовича (.pdf, 53,6kb)
263

Інформація


Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
1059