Фізика і хімія твердого тіла


2011   Том 12   №2

ЗмістМиронюку Івану Федоровичу – проректору з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 60 років від дня народження (.pdf, 161kb)
275

Фізико-математичні науки

Складні шпінельні оксиди як перспективні матеріали електродів літієвих джерел струму (огляд)
І.М. Гасюк
277
Електронні властивості вільних ниток пористого кремнію: розрахунок із перших принципів
Р. Балабай, О. Тарасова
291
Структура поверхні природної грані 6Н-карбіду кремнію
В.А. Одарич
295
Механізми масопереносу і структуроутворення в алмазовмісній системі при наявності енергетичних бар’єрів
М.О. Бондаренко, В.А. Мечник, О.О. Куракевич, М.В. Супрун, Д.Л. Коростишевський
301
Високотемпературне розсіювання у легованих кристалах плюмбум телуриду PbTe:Sb(Bi,In)
Р.О. Дзумедзей
311
Дисперсія в стеклах (GeSe2)1-x(A s2Se3)x
І.Й. Росола, Н.В. Юркович, Г.Т. Горват
317
Енергії утворення вакансій у кристалах А2В6
І.В. Горічок
322
Фізичні принципи росту товстих структурно досконалих плівок ZnO при магнетронному розпиленні
А.І. Євтушенко, В.Й. Лазоренко, Г.В. Лашкарьов, В.А. Карпина, В.А. Батурин, А.Ю. Карпенко, Л.М. Удовенко
325
Вплив лазерного випромінювання на процес електроосадження плівок нікелю
В.В. Дудкіна, В.О. Заблудовський, Е.П. Штапенко
332
Фотоіндуковане просвітлення аморфних плівок халькогенідного скла GeS2
М.І. Козак, І.П. Студеняк, В.Ю. Лоя, І.І. Макауз, П.П. Пуга, В.І. Феделеш, А.М. Соломон, В.М. Жихарєв, С.С. Крафчик, В.М. Красилинець
337
Процеси взаємодії з киснем тонких плівок сполук IV-VI
Ю.В. Кланічка, Б.С. Дзундза, Л.Й. Межиловська, Я.С. Яворський
342
Дослідження електропровідних харктеристик закристалізованих плівок REFe2
Б.П. Яцишин, С.П. Яцишин, Я.П. Скоробогатий
346
Осциляції термоелектричних параметрів у квантових ямах станум телуриду
Д.М. Фреїк, І.К. Юрчишин, Ю.В. Лисюк
350
Вплив границі розділу на оптичні та люмінесцентні властивості квантових точок сульфіду кадмію у полімері
В.А. Сминтина, В.М. Скобеєва, М.В. Малушин
355

Хімічні науки


Кристалічна, електронна структура та електрокінетичні властивості твердого розчину заміщення Zr1-xTmxNiSn
А.М. Горинь, Ю.В. Стадник, В.В. Ромака, П.К. Стародуб, Н.О. Мельниченко, Ю.К. Горленко
359
Сплави системи Mo-Si-B
І.Ю. Криклива, О.І. Дудка, Хальмаер Мартін
365
Дослідження термодинамічних функцій фаз, що містять бор системи FE-B-C
Н.Ю. Філоненко
370
Гомогенні хімічні реакції утворення нітридів деяких перехідних металів у сплавах заліза
Л.Є. Ісаєва, І.Ю. Лев
374
Власні точкові дефекти у плюмбум телуриді на межі області гомогенності
Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, М.О. Шевчук, Л.В. Туровська
378
Особливості хімічного зв’язку телуру
А.А. Ащеулов, О.М. Маник, Т.О. Маник, В.Р. Білинський-Слотило
389
Кристалохімія точкових дефектів твердих розчинів ZnSexS1-x
Г.Я. Гургула, В.М. Бойчук, М.П. Вадюк, Н.Д. Фреїк
395
Температурно-залежна сегрегація домішок у нанокристалах Y2SiO5:Pr3+ та Y2PO5:Pr3+
В.В. Семінько, А.О. Масалов, Ю.В. Малюкін
402
Кристалізація гідрату Na2СO3•10H2O з водних розчинів H2O - Na2СO3
В.Д. Александров, О.Ю. Соболєв
407
Хімічна взаємодія монокристалів GаАs, GаSb, InAs ТА ІnSb з водними розчинами Н2О2–HBr
І.О. Шелюк, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик, І.Б. Стратійчук, Р.О. Денисюк
411
Будова та морфологія частинок TiO2, одержаних рідкофазним гідролізом TiCl4
І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, В.О. Коцюбинський, Л.І. Миронюк
416
Особливості сорбції води рутильною та анатазною формою нанодисперсного ТіО2
І.М. Будзуляк, Л.М. Гуменюк, Р.В. Ільницький, Я.Т. Соловко
428
Оптичні властивості тонкоплівкових покриттів, одержаних з композитів ZnS-Ge методом CVD
В.Ф. Зінченко, Г.І. Кочерба, І.Р . Магунов, О.В. Мозкова, В.П. Соболь, Н.М. Бєлявіна
433
Область гомогенності та квазіхімія власних точкових дефектів у тонких плівках станум телуриду, вирощених з парової фази
В.В. Прокопів (мол.)
438

Технічні науки


Локалізовані стани електронів у напівпровідниках. II. Експериментальні методи дослідження (огляд)
Д.М. Фреїк, О.М. Возняк, Т.О. Паращук, В.М. Чобанюк, І.В. Горічок
445
Очищення металургійного кремнію зонним переплавом з розчинником домішок
П.І. Лобода, Ю.П. Стовбун, І.В. Сагайдак, В.В. Болбут
455
Фізико-хімічні властивості поверхні чавуну, модифікованої кислим оксидуванням
О.Д. Соколов, О.В. Маннапова
460
Структура і властивості титану, отриманого спіканням порошків ТіН2
П.І. Лобода, Є.Г. Биба, М.О. Сисоєв, О.С. Гуцу
465
Модифікування поверхні дрібнорозмірного волочильного інструменту іонами титану, хрому і азоту
В.Л. Дзюба, Н.П. Кляхіна, Л.О. Васецька
470
Вплив температури відпалу на релаксаційні процеси у п'єзокераміці Pb(Zr,Ti)O3
Д.В. Кузенко, В.М. Іщук, А.І. Бажин, М.А. Спірідонов
478
Вплив термічної та магнітної обробки на антикорозійну стійкість аморфних сплавів Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 та Fe73,1Cu1,0Nb3,0Si15,5B7,4
О.М. Герцик, М.О. Ковбус, О.А. Єзерська, Т.Г. Переверзєва, Л.М. Беднарська
483
Вплив колективного ефекту на характеристики високотемпературного тепломасообміну сукупностей поруватих вуглецевих частинок
С.Г. Орловська
490
Про можливості використання акустичного поля для нанесення нанопокриттів
Я.І. Лепіх, О.А. Назаренко, О.А. Назаренко
500
Процеси анодної і катодної поляризації супрамолекулярного ієрархічного ансамблю С<18-краун-ефір-6> та параметри іоністорів на його основ
Б.Я. Венгрин, І.І. Григорчак, О.В. Балабан
504
Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя та зношування по шорсткій ізотропній металевій поверхні без мащення та в середовищі дистильованої води
Л.М. Солтис, Г.О. Сіренко
508
Біоміметичний підхід в дизайні протизношувальних присадок для екоприйнятних мастильних композицій
В.І. Дзюба, Л.І. Коваль, О.Л. Ільницька, В.І. Пехньо
517
Водень як джерело високотемпературної нестабільності заряду в структурах кремній-на-ізоляторі та польових транзисторах
Т.М. Назарова, В.С. Лисенко, О.М. Назаров, В.М. Томашик, Д. Фландре
521


Персоналії


Миколайчуку Олексію Гордійовичу – до 80 -ти річчя від дня народження (.pdf, 113kb)
526
Буджаку Ярославу Степановичу – до 80-ти річчя від дня народження (.pdf, 198kb)
528
Стасюку Зеновію Васильовичу – до 70-ти річчя від дня народження (.pdf, 186kb)
530
Салію Ярославу Петровичу – до 50-ти річчя від дня народження (.pdf,170kb)
533


Інформація


До ювілейної конференції Українського фізичного товариства – 2011 (.pdf, 360kb)
535
Ухвала XIII Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем (16-21 травня 2011, Івано-Франківськ) (.pdf, 310kb)
538
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
541