Фізика і хімія твердого тіла


2011   Том 12   №3

ЗмістАкадеміку НАН України Бродину Михайлу Семеновичу – 80 років від дня народження (.pdf,553kb)
553  


Фізико-математичні науки

Процеси формування і топологія тонких плівок і наноструктур срібла (огляд)
Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, Я.С. Яворский, Б.С. Дзундза, Ю.В. Кланічка
555
Люмінесцентні та електрофізичні властивості кристалів бромистого кадмію
С.С. Новосад, І.С. Новосад, М.М. Рудка, Б.М. Калівошка, В.Є. Гончарук, І.М. Кравчук, С.Б. Харамбура
567
Марганцеві центри випромінювання в монокристалах сульфіду цинка
М.Ф. Буланий, О.В. Коваленко, С.О. Омельченко, А.Р. Омельчук, О.С. Морозов
573
Поверхневі поляритони в монокристалах 6H-SiC, розміщених у сильному однорідному магнітному полі
Є.Ф. Венгер, А.І. Євтушенко, Л.Ю. Мельничук, О.В. Мельничук
579
Вплив одновісного механічного напруження на кристалічне розщеплення вершини валентної зони у сполуках
В.В. Івченко, О.В. Дворник
585
Термоелектричні властивості легованого телуриду свинцю PbTe:Bi(Sb)
Л.І. Никируй, Р.О. Дзумедзей, М.О. Галущак, Т.П. Гевак, Ю.В. Бандура
589
Властивості стекол As2S3 легованих марганцем: калориметричні дослідження та Раманівська спектроскопія
О. Паюк, І. Ліщинський, О. Стронський, Ц. Криськов, А. Губанова, Г. Прібилова, М. Влочек
594
Ефект Зеєбека в тонких плівках германію p-типу провідності
Я.С. Буджак , О. В Зуб
598
Структура та електропровідність ультратонких плівок металів
Р.І. Бігун, М.М. Козак, Б.Р. Пенюх, Я.А. Пастирський, О.Є. Кравченко
602
Зміна кінетичних параметрів плівок SnTe при тривалій витримці на повітрі
Б.С. Дзундза
606
Модифікація оптичних параметрів епітаксійних структур на основі арсеніду галію та фосфіду індію слабким магнітним полем
В.В. Мілєнін, М.С. Заяць, Р.А. Редько, Р.В. Конакова
609
Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах телуриду кадмію
Д.М. Фреїк, О.Л. Соколов, І.М. Ліщинський, В.Ю. Потяк, П.М. Литвин
612
Рентгенодифракційні дослідження мікроструктури нелегованих та легованих кадмієм плівок оксиду цинку
І.І. Штеплюк, Г.В. Лашкарьов, В.Й. Лазоренко, І.І. Тимофєєва, В.В. Хомяк, В.А. Батурин, А.Ю. Карпенко
623
Розрахунок із перших принципів електронної структури напружених шарів Ge та масиву островків Ge на плівці (001) Si
Р.М. Балабай, Д.В. Рябчиков
629
Особливості структури і електричних властивостей тонких плівок телуриду свинцю легованих вісмутом
Д.М. Фреїк, Я.С. Яворський, Б.С. Дзундза, І.В. Горічок, Л.Й. Межиловська
633
Оптичне поглинання в епітаксійних ферит-ґранатових плівках, імплантованих іонами кремнію
О.З. Гарпуль
639
Особливості утворення і відпалу нано-розмірних дефектних кластерів в монокристаллах CdS опромінених нейтронами з енергією 1 МеВ
Г.Є. Давидюк, Г.Л. Мирончук, В.В. Божко
643
Квантові розмірні ефекти у наноструктурах на основі PbTe і Bi
Д.М. Фреїк, І.К. Юрчишин, Ю.В. Лисюк, Г.Д. Матеїк, О.Р. Надрага
650


Хімічні науки


Структурні, енергетичні та електрокінетичні характеристики інтерметалічного напівпровідника n-TiNiSn, легованого V. I. Твердий розчин Ti1-хVxNiSn
В.А. Ромака, П. Рогль, Ю.В. Стадник, Е.К. Хліль, Л.П. Ромака, С.М. Буджерак
656
Електронні стани та електричні властивості моносульфіду самарію
Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, М.О. Шевчук
661
Кристалохімічний механізм утворення твердих розчинів ZnSe-ZnTe та їх дефектна підсистема
Г.Я. Гургула
664
Термодинамічні характеристики моногерманідів рідкісноземельних металів при високих температурах
М.П. Горбачук
671
Особливості взаємодії ZnO з сульфофторидами лантанідів
В. Ф. Зінченко, І. Р . Магунов, І. В. Стоянова, О. С. Мазур, О. В. Стамікосто, І. П. Ковалевська
676
Синтез та електрофізичні властивості твердих розчинів La1-3xLixM2xCoO3±δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1)
І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, С.А. Неділько
684
Дослідження супрамолекулярних комплексів „β-циклодекстрин – бензолкарбонова кислота”
Л.О. Бєлякова, Д.Ю. Ляшенко, А.Г. Гребенюк, Л.С. Дзюбенко, Е.І. Оранська
690
Електрофізичні властивості полімерних композитів полівініліденфторид – титанат барію
В.А. Луценко, С.М. Махно, П.П. Горбик
701
Кристалохімія точкових дефектів самарій селеніду
М.О. Шевчук, В.М. Бойчук
706
Вплив модифікаторів на інтенсивність контактної взаємодії високодисперсних систем на основі телуриду кадмію
С.Д. Борук, С.Г. Дремлюженко, І.М. Юрійчук, І.Д. Сиротинська
710
Вплив умов спікання на cтруктуру нанокерамік Cu6PS5I
Ю.Ю. Неймет, І.П. Студеняк, М. Кіш-Варга, Ч. Чергаті, О.О. Кікінеші
715


Технічні науки


Сучасні уявлення про механізм дифузійного формування поверхневого шару на залізі
П.І. Мельник
719
Оптимізація полімерного композиту, наповненого сферичними та еліпсоїдними частинками, за теоретичним критерієм узгодження пружних та пластичних властивостей
Г.О. Сіренко, Л.В. Базюк, А.Ф. Будник, С.П. Шаповалов
727
Магнетна поведінка аустеніту на початку утворення мартенситу деформації в криці 10Х18Н9-У
Г.В. Сніжной
748
Вплив дисперсії полікремнію на низькотемпературну провідність в КНІ-структурах
А.О. Дружинін, І.Т. Когут, Ю.М. Ховерко, Р.М. Корецький
753
Фізико – хімічні умови отримання та будова хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т
В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, М.В. Карпець
757
Теплофізичні дослідження каталітичних елементів з внутрішнім нагрівом
В.В. Гончаров, А.А. Климаш, В.О. Зажигалов, В.М. Орлік
762
Термодинамічна складова нестійкості кристалічної гратки
Л. Козак, О. Козак
768
Розробка та дослідження термоелектричних модулів на основі PbTe
М.І. Бойко, C.М. Левицький, О.І. Власенко, Ц.А. Криськов
777
Вплив поверхневого легування на характеристики кремнієвих P-N переходів як газових сенсорів
Ф.О. Птащенко, О.О. Птащенко , Г.В. Довганюк
782
Дослідження процесів гідрування – дегідрування титанового дроту
О.Г. Єршова
785
Особливості електропровідності вологого ґрунту залежно від механічного складу
В.В. Журав, О.І. Єлізаров
791
Контактні явища на ґавсовських анізотропних та ізотропних шорстких поверхнях, змодельованих випадковим полем
М.Ф. Семенюк, Г.О. Сіренко, Л.М. Солтис
795

Дискусії

Ентропія у поглядах природничих наук
Н.Д. Фреїк, Н.Б. Ільків
809


Персоналії

 

Шпак Анатолій Петрович – пам’яті колеги (.pdf, 81kb)
815


Інформація

Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
818