Фізика і хімія твердого тіла

 

2012   Том 13   №4

Зміст

Обкладинка

Зміст

Редакційна колегія

Фізико-математичні науки

Коефіцієнт поглинання світла двошаровою квантовою точкою, яка має форму витягнутого сфероїда
В.І. Бойчук, В.Б. Гольський, Р.Я. Лешко, І.О. Шаклеіна
851
Вплив класичних розмірних ефектів на міжзонну динамічну провідність прямолінійної смужки графену
Б.М. Рувінський, М.А. Рувінський
860
Екситонні спектри та зонна структура твердих напівпровідникових розчинів в системі Zn3Р2 - Cd3P2
Д.М. Степанчиков, Г.П. Чуйко
867
Оптичні дослідження високоомних монокристалів CdTe та твердих розчинів Cd1-xZnxTe
П.О. Генцарь, О.І. Власенко, С.М. Левицький, В.А. Гнатюк, М.С. Заяць, О.М. Стрільчук, Ю.М. Насєка
874
Центри забарвлення в кристалах CаF2-Nа і CаF2-Lі І. Результати експериментальних досліджень
З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук
879
Аналіз дефектної структури іонно-імплантованих шарів монокристалічних матеріалів
Б.К. Остафійчук, І.П. Яремій, С.І. Яремій, У.О. Томин, М.М. Уманців
883
Вплив лазерного опромінення на структуру та властивості аморфного сплаву Fe73.5Nb3Cu1Si15.5B7
Ю.С. Никируй, С.І. Мудрий, А.К. Борисюк
890
Поверхностные фазы на (0001) Bi2Te3
А.З. Кулиев, Д.М. Фреик , Ф.К. Алескеров, Г.Т. Ахмедли, С.А. Насибова, Э.М. Магеррамов
895
Вплив лазерного випромінювання на кінетику процесу електрокристалізації плівок нікелю і цинку
В.О. Заблудовський, В.В. Дудкіна
898
Катодолюмінесценція тонких плівок на основі ZnGa2O4
О.М. Бордун, І.Й. Кухарський, В.Г. Бігдай
903
Особливості магніторезистивних властивостей гранульованих плівкових сплавів на основі Ag ТА Со
І.М. Пазуха, Ю.М. Шабельник, І.Ю. Проценко
907
Вплив підшарів сурми на поріг протікання струму в тонких плівках міді
М.Д. Бучковська
916
Порівняльний аналіз перебігу розупорядкування кристалічної та магнітної мікроструктур приповерхневих шарів плівок ЗІҐ при імплантації іонами фтору та кремнію
В.М. Пилипів, В.О. Коцюбинський, Б.К. Остафійчук, О.З. Гарпуль, Artur Blachowski, Krzysztof Ruebenbauer, Jan Zukrowski, В.В. Прокопів
921
Діелектрична дисперсія наноструктурованих полікристалічних плівок оксиду цинку
Ю.І. Еліяшевський, Б.І. Турко, В.Б. Капустяник, О.П. Крегель
927
Топологія, механізми зародження і процеси росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на сколах слюди
Д.М. Фреїк, Я.С. Яворський, І.С. Биліна, П.М. Литвин, І.М. Ліщинський, В.Б. Марусяк
934
Одержання та оптичні властивості масивів наночастинок золота на скляних підкладках
Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, С.В. Токарев, О.Я. Тузяк
943
Модифікація структури та фотолюмінесценції нанопорошків ZnO з допомогою лазерної ударно-хвильової обробки
В.М. Жировецький, Б.П. Ковалюк, В.С. Мочарський, Ю.М. Нікіфоров, В.В. Онісімчук, Д.І. Попович, А.С. Середницький
947

Хімічні науки


Порівняльний аналіз утворення кристалічних фаз при термічному оксидуванні халькогенідів свинцю
С.В. Фадєєв, М.М. Берченко
952
Взаємодія компонентів у потрійній системі Er–Mn–Ge при 870 К
М.Б. Коник, Л.П. Ромака, В.В. Ромака, Р.Я. Серкіз
956
Кристалохімічні механізми взаємодії кристалів цинк телуриду з киснем ZnTe:O
Д.М. Фреїк, Г.Я. Гургула, Т.П. Вінтоняк, Б.П. Волочанська
963
Дослідження впливу енергії зв'язку на утворення бормістячих фаз у сплавах системи Fе–B-C
О.Ю. Береза, Н.Ю. Філоненко, О.С. Баскевич
968
Ентальпії утворення домішково-вакансійних комплексів у кристалах германій і плюмбум телуридів
Л.Д. Юрчишин
974
Вплив гетеровалентного заміщення Y/Cs на властивості та кисневу нестехіометрію складних купратів ітрію
І.В. Фесич, С.А. Неділько, О.Г. Дзязько, В.В. Боклащук
977
Вплив заміщення у ВТНП фазах Bi2Sr2CaCu2Oy і Bi2Sr2Ca2Cu3Oy вісмуту на талій
І.О. Корбут, Д.Д. Наумова, С.А. Неділько
983
Дослідження фазових та структурних перетворень в наноквазікристалічних Al Fe Cr сплавах методом синхронного термічного аналізу
О.В. Бякова, А.О. Власов, О.А. Щерецький
987
Вплив присутності атомів хрому на оксидацію плівки Si
Р.М. Балабай, О.М. Чернікова
993
Дослідження температурних режимів окислення вольфрамових та молібденових дротиків у повітрі
С.Г. Орловська, М.С. Шкоропадо, Ф.Ф. Каримова
1000
Особливості ІЧ - спектроскопії нанокомпозитів на основі CeO2 і GeO
В.Ф. Зінченко, В.П. Антонович, В.Е. Чигринов
1006
Адсорбційне легування наноструктур поруватого кремнію
І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.І. Аксіментьєва, Б.С. Соколовський
1011
Нанодисперсний діоксид титану допований іонами перехідних металів: синтез та властивості
В.О. Коцюбинський, І.Ф. Миронюк, В.В. Мокляк, В.Л. Челядин, В.М. Гунько, П.І. Колковський
1015
Вплив природи стабілізаторів та рН середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe в колоїдних розчинах
О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, С.Д. Борук
1022

Технічні науки


Виготовлення та електричні властивості анізотипних гетеродіодів n-TiO2:Fe/p-CdTe
М.М. Солован, В.В. Брус, П.Д. Мар’янчук, А.М. Кафанов
1027
Проектування секційних модулів на основі PbTe/TAGS для термоелектричних генераторів
Л.Т. Струтинська, В.Р. Білинський-Слотило, В.Я. Михайловський
1032
Підвищення зносостійкості композиційних електролітичних покриттів (КЕП) методом хіміко–термічної обробки (ХТО)
В.Я. Лобурак
1037
Комп'ютерне моделювання умов формування плоского фронту кристалізації в процесі вирощування термоелектричного матеріалу
Л.Т. Струтинська, В.В. Жихаревич
1041
Електричні та фотоелектричні властивості напівпровідникової гетероструктури n-TiO2/p-GaSe
В.В. Брус, З.Д. Ковалюк, П.Д. Мар’янчук
1047
Метод виділення катодної складової імпедансних спектрів електрохімічних елементів струму
І.М. Гасюк, М.Я. Січка, С.В. Войтків, Л.С. Кайкан
1052
Наноструктурні процеси при інгібуванні корозії сталі нітрогеновмісними конденсованими гетеро циклами
І.М. Курмакова, О.І. Сиза, О.О. Королев, Л.М. Капітанчук
1058
Технологія отримання та властивості мастильних присадок на основі мідного комплексу аддукту моногліцидилових етерів та поліамінів
Г.О. Сіренко, Л.М. Солтис, М.І. Мартинюк
1064
Високоефективні фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії на основі бар'єра Шотткі до аморфного гідрогенізованого кремнію ( )
С.П. Новосядлий, Л.В. Мельник
1071
Фізико-хімічні властивості целюлозних волокон одержаних при переробці відходів шпалер
О.Л. Воронич , С.А. Курта , І.Я. Сулим
1076


Дискусія

Людина і природа. Філософський аспект
Н.Д. Фреїк, Й.В. Цимбрикевич
1083


Інформація

Інформація для авторів (.pdf)
1089