2001   Том 2   №4

Зміст

 

Розмірні кінетичні явища в тонких плівках металів. Огляд. Класичні ефекти (огляд)
З.В. Стасюк, А.І. Лопатинський

 

521

Кристалохімія власних атомних дефектів у кристалах телуриду олова
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, В.В. Борик, Я.І. Дроняк

 

543

Плівкові фотоелектричні перетворювачі на основі CuGaSe2
Б.Т. Бойко, О.П. Черних, Г.С. Хрипунов, Г.І. Копач

 

549

Дослідження дефектної структури кристалів Pb1-xSnxTe:Gd методом месбауерівської спектроскопії на ядрах 119Sn
Д.І. Балтрунас, Д.М. Заячук, В.І. Микитюк, Є.О. Полигач

 

559

Рівноважні концентрації носіїв струму і дефектів у плівках PbSe при вирощуванні з парової фази і окисленні
Б.М. Рувінський

 

565

Ядерний квадрупольний резонанс в політипних сполуках GaSe та InSe
З.Д. Ковалюк, Є.І. Слинько, О.Г. Хандожко

 

579

Процеси самоорганізації та формування дисипативних структур в некристалічних матеріалах
М.І. Мар’ян, О.О. Кикинеші, А. Сас

 

585

Вплив технологічних факторів на електрофізичні властивості тонких плівок РЗМ-перехідний метал-напівпровідник
Г.С. Байцар, О.Г. Миколайчук, Б.П. Яцишин

 

595

Кристалохімія дефектів у легованих талієм плівках PbSe
М.О. Галущак, Л.Р. Павлюк, А.Д. Фреїк, В.В. Нижникевич, Г.Д. Матеїк

 

601

Електрофізичні характеристики структур Si(p)-плівка Ge33As12Se55 з різними інжектуючими контактами
Я.М. Поляк, О.Б. Кондрат, М.І. Довгошей

 

611

Оптичні та структурні властивості тонких плівок CuInS2
О.М. Варцабюк, І.Г. Орлецький, А.Й. Савчук, П.М. Горлей, Ю.В. Воробйов, О.Ю. Салюк

 

617

Електрофізичні властивості тонких плівок на основі забарвлених фотопровідних полімерів
Н.А.
Давиденко, Н.А. Дерев’янко, А.А. Іщенко, Г.П. Ольховик, П.С. Смертенко, Л.І. Фененко

 

623

Хімічне травлення нелегованого та легованого InAs в розчинах системи HNO3-HBr-етиленгліколь
В.М.Томашик, З.Ф.Томашик, Н.В.Кусяк

 

631

Термоелектричні властивості і дефектна підсистема твердих розчинів PbTe-Eu2Te3
Д.М. Фреїк, В.М. Шперун, Р.Я. Михайльонка, І.М. Іванишин, У.Є. Левицька

 

637

Густина електронних станів і рівні нейтральної вакансії в аморфних ковалентних напівпровідниках
Д.Л. Кардашев

 

643

Полімер-кристалічні інтерференційні системи для області спектра 30 – 50 мкм
А.Д. Замковець

 

647

Про можливість проникнення металічного літію у структурні кластериі канали a-кварцу, b-кристобаліту та b-тридиміту
І.Ф. Миронюк, В.В. Лобанів, І.І. Григорчак, Б.К. Остафійчук, В.І. Мандзюк

 

653

Термодинамічні особливості струмоутворюючого процесу в літієвих джерелах з катодом на основі пірогенного діоксиду кремнію
І.Ф. Миронюк, В.М. Огенко, Б.К. Остафійчук, В.І. Мандзюк, І.І.Григорчак

 

661

Вплив концентрації модифікатора на край власного поглинання структур змінного складу Ge2S3 + Bi (Pb,Те)
Н.В. Юркович, І.Й. Росола, І.М. Миголинець, А.В. Лада

 

669

Корозійно-електрохімічні характеристики тонких іонно-плазмових покрить на сталі в нейтральних середовищах
Е.М. Наумова, А.Ι. Костржицький, О.Ю. Калiнков

 

673

Розсіювання носіїв струму у кристалах халькогенідів свинцю n-типу
Д.М. Фреїк, Л.І. Никируй, М.А. Рувінський, В.М. Шперун, В.В. Нижникевич

 

681

Оптичні властивості плівок селеніду цинку
В.В. Мельник, М.М. Сльотов, Б.М. Собіщанський, Ю.Я. Чабан

 

687

Механічні властивості ниткоподібних кристалів
Л. Ю. Козак

 

691

Термографічний контроль процесів газоутворення в системі CdTe-Ge
О.В. Копач, С.О. Баланецький, Л.П. Щербак, П.І. Фейчук

 

699

Про рекомбінацію нерівноважних носіїв заряду у дефектному поверхневому шарі монокристалічного Ge
В.О. Надточій, М.К. Нечволод, М.М. Голоденко, Д. Г. Сущенко

 

707

Ефективні і локальні значення електричних параметрів у полікристалічних плівках телуриду свинцю
Д.М.
 Фреїк, Я.П. Салій, О.Я. Довгий, М.О. Галущак, І.В. Калитчук

 

711

Одержання плівок оксиду вісмуту напилюванням у магнетронній системі
І. М. Черненко, К. В. Часовський, В. Ф. Катков

 

719

Ядерні гамма-резонансні дослідження Nі-Al феромагнетиків шпінельної структури
Т.Д. Бакума, П.П. Зарін, М.О. Бакума, О.Є. Федоров

 

723

Нелінійні ефекти в точкових контактах метал-кремній, метал-кремній-германій
С.С. Варшава,  Н.С. Лях, Н.М. Стасюк  

 

727

Вплив відпалу на магнітні властивості ферогранатових плівок
С.І. Ющук, В.О. Коцюбинський, С.О. Юр'єв, І.П. Яремій

 

735

Кристалоквазіхімія дефектів твердого розчину SnTe-In2Te3
Д.М. Фреїк, І.М. Іванишин, Л.Й. Межиловська, В.М. Бойчук, М.Г. Павликівська

 

739

Кінетичний метод оцінки фотоокислювальної деградації поліамідів і технологічний моніторинг цих процнсів
І.М. Смоленський

 

745

Персоналії

Ігнатенко Петро Іванович

753

Варшава Славомир Степанович

 

755

Інформація для авторів

757