Фізика і хімія твердого тіла


2002   Том 3   №2

Зміст

Теоретичні й технологічні аспекти синтезу лазерних дзеркал (огляд)
Я.М. Бондарчук, Я.О. Довгий

199

Розсіювання електронів на коливаннях гратки у кристалах халькогенідів свинцю
Д.М. Фреїк, Л.І. Никируй, В.В. Нижникевич
215
Атомний механізм взаємодії речовини середовища з металом, що деформується
О.Д. Сміян
221
Дослідження фононного спектру нелегованих та легованих CuI монокристалів CdI2 методом непружного розсіювання теплових нейтронів
О.М. Юрченко, І.Д. Олексеюк, С.А. Пирога
234
Зсув Найта та зонна структура PbTe і SnTe
О.Г. Хандожко, В.В. Слинько, Є.І. Слинько
240
Моделювання процесу дегідратації оксалату нікелю
І.М. Бордун, М.М. Міков, К.Д. Товстюк
246
Координатний розподіл фоточутливості в неоднорідно легованих твердих розчинах CdxHg1-xTe n-типу
З.К. Власенко, П.О. Мозоль
249
Кореляційні ефекти параметрів кристалізаціїї та морфології кристалів в плівках селену
В.Д. Александров, П.І. Ігнатенко, І.В. Сельська, С.О. Фролова
255
Дослідження вольт-ватної чутливості анізотропного оптикотермоелемента при термостатуванні його бокової грані
І.В. Гуцул, А.А. Ащеулов, В.І. Гуцул
260
Профіль розподілу носіїв заряду в полікристалічних плівках PbS при відпалі з поглинанням кисню
Б.М. Рувінський
265
Вплив лазерної обробки на оптичні характеристики тонких плівок тіогалату цинку
Н.І. Попович, М.І. Довгошей, І.Е. Качер
268
Зв'язок між електронною структурою та термостабільністю магнітом'яких металевих стекол на основі заліза
М. Бабич, О. Наконечна, І. Плющай, М. Захаренко
272
Дослідження домішкової і зонної енергетичної структури ZnGeP2 тетрагональної модифікації
I.I. Пацкун, А.В. Рибалко
276
Квазіхімічний опис власних атомних дефектів телуриду олова
В.В. Прокопів
282
Термодинамічні та кінетичні параметри процесу літій-іонної сорбції кристалів Ві2Se3
Б.П. Бахматюк
285
Магнітні властивості плівок Со-Р, отриманих імпульсним струмом
О.М. Гулівець, В.О. Заблудовський, Е.П. Штапенко, О.І. Кушнерьов, Р.П. Ганич
288
Внутрішній тиск, мікротвердість та межа плинності халькогенідних стекол
Т.М. Мельниченко, В.І. Феделеш, І.М. Юркін, Т.Д. Мельниченко, В.М. Різак
292
Параметри процесу міграції точкових дефектів в епітаксійних плівках n-PbTe
Я.П. Салій, І.М. Ліщинський, І. Й. Перкатюк
299
Отримання плівок оксидів ванадію методом реактивного напилення
І.М. Черненко, Ю.В. Сеферовський, О.І. Івон
303
Дефекти кристалічної структури та механізми легування телуриду свинцю кобальтом і нікелем
Д.М. Фреїк, В.М. Бойчук, Л.Й. Межиловська
305
Вплив хіміко-термічної обробки плазмонапиленого шару залізного порошку на втомну міцність вуглецевої сталі
А.О. Капелюх, П.І. Мельник
309
Особливості електронної структури метастабільних ультрадисперсних систем та одержаних з них матеріалів
Я.В. Зауличний

312
Атомні дефекти і електричні властивості епітаксійних плівок PbTe<Te>:In
Д.М. Фреїк, Л.Р. Павлюк, М.О. Галущак, В.М. Бойчук, А.М. Яцура
315
Термоелектричні властивості сплавів на основі телуридів свинцю, германію, вісмуту і сурми
Р.Я. Михайльонка
325
Вирощування епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату з малими магнітними втратами
В.І. Бондар, С.І. Ющук, С.О. Юр'єв, П.І. Юрчишин, І.П. Яремій
330
Розрахунок оптичних параметрів шаруватого напівпровідникового кристалу PbI2
Н.K. Крамар, В.М. Крамар, Б.М. Ніцович
335
Вуглець в кристалічній гратці монокремнію
С.П. Новосядлий, П.І. Мельник
338
Перспективи технологічного використання спінодального фазового розпаду сапфіринових і кордієритових твердих розчинів
С.М. Логвінков, Г.Д. Семченко, Д.А. Кобизєва, Л.П. Гуренко
341
Вибір оптимального наближення для квантовохімічного розрахунку електронної будови макромолекул
Д.О. Мельник,О.В. Шийчук
346
Величини ефективних зарядів у ланцюзі симетричних і несиметричних поліметинів
О.М. Ядлош-Верста
352
Вплив термічної обробки у водні на фізико-механічні властивості сплавів системи залізо- нікель (до 36% Ni)
Ю.Г. Бачинський, П.В. Басістий, В.В. Федоров, А.Г. Медвідь
355
Порівняння алгоритмів внутрішнього сортування символьних строк
В.І. Голота
361
Явище інтеркаляційного електретування напівпровідників
І.І. Григорчак
365
Персоналії

Віктор Ілліч Фістуль(.pdf, 219kb)

369