2002   Том 3   №3

Зміст

 

Фотохімічні механізми захисної дії арильних структур та атмосферостійкість поліамідів (огляд)
І.М. Смоленський

 

379

Питомий опір кремнію р-типу провідності в умовах екранування домішкових центрів носіями заряду
Я.С. Буджак, А.О. Дружинін, І.В. Павловський, Ю.М. Ховерко

 

396

Про температурну залежність коефіцієнтів повздовжньої і поперечної тензочутливості металевих плівок на основі CuGaSe2
С.І. Проценко

 

401

Електрично-активні власні дефекти у дифосфіді цинку тетрагональної модифікації
Г.В. Жабєєв, А.П. Кудін, В.П. Тартачник

 

404

Переключення поляризації та релаксаційні явища в сегнетоелектричних полімерах, електризованих в коронному розряді
С.Н. Федосов, О.Є. Сергєєва, Ж.А. Джиакометті, С.Г. Поліщук

 

413

Вплив алюмінієвих та германієвих субатомних сурфактантних шарів на перенос заряду в тонких паладієвих плівках
З.В. Стасюк, М.М. Козак, Б.Р. Пенюх, Р.І. Бігун

 

418

Залежність імпедансу контакту ZnO/ZnO від частоти та вологості повітря
О. Глот, Е. Ді Бартоломео, Е. Траверса

 

423

Атомні дефекти і явище самокомпенсації у кристалічному PbTe<Te>:In
Д.М. Фреїк, Л.Р. Павлюк, М.О. Галущак, Г.Д. Матеїк

 

429

Дослідження структурних змін в монокристалах ГГГ, модифікованих іонами бору при різних енергіях
Б.К. Остафійчук, І.П. Яремій, В.І. Кравець, В.Д. Федорів, Л.С. Яблонь

 

437

Амплітудно-фазозсувні маски для ПФО проекційної літографії субмікронної технології ВІС
С.П. Новосядлий

 

441

Властивості модифікованих шарів телуриду кадмію
М.В. Демич, О.С. Литвин, В.П. Махній, М.М. Сльотов, О.В. Стець

 

446

Кристалоквазіхімічний механізм розчинення та окислення вюститу і вплив домішок на його властивості
А.В. Бітнєва, М.Б. Квич, С.С. Лісняк, М.П. Матківський

 

449

Квазікристалічні сплави як новий перспективний матеріал для захисних покриттів
Л.І. Адєєва, А.Л. Борисова

 

454

Теплопровідність електронних кристалів халькогенідів свинцю
Л.І. Никируй

 

466

Формування міжфазових границь на поверхнях сколювання монокристалічного кремнію
П.В. Галій, Т.М. Ненчук

 

470

Фізико-хімічні умови нанесення та деякі властивості дифузійних покрить за участю ванадію
В.Г. Хижняк, І.С. Погрeбова, К.В. Янцевич

 

482

Підбір раціонального складу вихідних реагентів при ніобіюванні вуглецевих сталей
М.М. Бобіна, Т.В. Лоскутова, В.Ф. Лоскутов

 

486

Тонкоплівкові властивості приповерхневих мікрооб'ємів металу, сформованих тертям
О.О. Міщук, О.В. Телемко, Ю.Г. Горпинко

 

491

Атомні дефекти і термоелектричні властивості системи PbTe-CrTe
Д.М. Фреїк, В.М. Бойчук, Л.І. Межиловська, М.А. Лоп'янка

 

498

Композиційні матеріали з металевою матрицею, зміцнені частками Cr-20Ti-10C
І. Спиридонова, О. Сухова

 

503

Термоелектричні модулі Пельтьє підвищеної надійності
А.А. Ащеулов, Ю.Г. Добровольський, А.Г. Шайко-Шайковский, В.Д. Фотій,А.В. Клепиковський, І.С. Романюк

 

508

Роль легуючих та фонових домішок у формуванні дефектної структури і електрофізичних властивостей кисневмісних кристалів кремнію
В.М. Бабич, Ю.П. Доценко, Л.А. Міщенко, М.Я. Скороход

 

515

Фазові і структурні неоднорідності фулеритових покриттів на титані
А.І. Бажин, А.М. Троцан, Р.О. Мінікаев, С.В. Чертопалов

 

521

Вплив технологічних факторів і легуючої домішки індію на дефектну систему і тип провідності у телуриді кадмію
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, У.М. Писклинець, І.М. Ліщинський

 

526

Стабілізація δ- фази плівок Bi2O3 при 300 К
І.М. Черненко, К.В. Часовський, В.Ф. Катков

 

531

Поверхневе магнітне упорядкування у кристалах CdTe:Fe
Р.Д. Іванчук, Д.Д. Іванчук

 

535

Стійкість газотермічних покриттів при кавітаційно -ерозійному зношуванні
Ю.Г. Сухенко, О.А. Литвиненко,О.І. Некоз, В.Ю. Сухенко

 

537

Вихровий анізотропний оптикотермоелемент
А.А. Ащеулов, В.Г. Охрем, О.А. Охрем

 

540

Модель блочної структури епітаксійних ферит- гранатових плівок
Я.Т. Соловко, І.П. Яремій, В.Д. Федорів, І.М. Будзуляк, Б.І. Яворський  

 

544

Механізми утворення твердих розчинів SnTe-GaTe і SnTe-Ga2Te3 та їх дефектна підсистема
І.М. Іванишин

 

548

Персоналії
Фреїк Д.М. - академік Міжнародної Термоелектричної Академії

 

554