Фізика і хімія твердого тіла


2004   Том 5   №4

ЗмістСинтез, фазоутворення, структура і властивості плівок, отриманих напилюванням (огляд)
П.I. Iгнатенко, О.А. Гончаров, М.А. Муза, Ю.В. Куделiн
701

Фізико-математичні науки

Розсіювання носіїв заряду в двошаровій гетероструктурі n-PbTe/n-PbS
Д.М. Фреїк, О.Л. Соколов, Г.Д. Матеїк
709
Вивчення двійників в епітаксійних шарах CdTe і Hg1-XCdxTe методом дифракції електронів
І.В. Курило, I.O. Рудий, I.E. Лопатинський, І.С. Вірт, П. Caган, Ю. Завісляк, M. Kузьма
715
Вплив стиснення на виділення гідридної фази в системі Та-Н
Ю.К. Івашина, В.Ф. Колотун, О.В. Немченко, В.В. Одінцов
720
Термостимульоване відновлення кристалічної структури розвпорядкованих імплантацією легкими іонами приповерхневих шарів епітаксійних плівок зі структурою гранату
Б.К. Остафійчук, В.Д. Федорів, В.О. Коцюбинський, В.В. Каспрук, В.М. Пилипів
722
Дослідження властивостей полікристалічних плівок ZnО, легованих Al, отриманих методом нереактивного магнетронного розпилу
Н.А. Ковтун
731
Лазерна спектроскопія GaP, вирощеного з розчину-розплаву в Ga з використанням тиглів і трубок із синтетичного корунду, і опроміненого протонами
І.І. Пацкун, Л.М. Маркович
738
Кристалічна і магнітна мікроструктура приповерхневих шарів монокристалічних плівок LaGa–заміщеного залізо-ітрієвого гранату імплантованих іонами F+
Б.К. Остафійчук, Л.С. Яблонь, В.О. Коцюбинський
744
Водень в металі як бозонна рідина
О.Д. Сміян
750
Аналіз поведінки ізовалентних домішок у халькогенідах свинцю
В.П. Махній, М.Ф. Павлюк
758
Точкові дефекти у плівках PbSe<Pb>:Bi, вирощених при значному парціальному тиску свинцю
Д.М. Фреїк, А.М. Яцура
762
Термодинамічні властивості електрохімічного кола Li / LiBF4 (γ -бутиролактон) / SiO2
В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, І.І. Григорчак
767
Фотоелектричні властивості n-і-n структур кристалів CdTe:Fe
Р.Д. Іванчук
774
Особливості інтеркаляції літієм вихідного та лазерно опроміненого нанодисперсного ТіО2
Б.К. Остафійчук, Р.В. Ільницький, І.М. Будзуляк, І.І. Григорчак, І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, В.В. Угорчук
776
Мас-спектральний аналіз продуктів газовиділення при нагріванні поліаніліну у вакуумі
З.В. Стасюк, Є.П. Ковальчук, М.М. Козак, О.Є. Кравченко
783

Хімічні науки


Композиції на основі поліетилену. Вплив природи поверхні пірогенного кремнезему на процеси плавлення та кристалізації
О.О. Сап’яненко, П.П. Горбик, Л.С. Дзюбенко, Є.М. Пахлов, О.О. Чуйко
786
Точкові дефекти твердого розчину CdxHg1-xTe
Л.Й. Межиловська, А.М. Дмитрів, Д.М. Фреїк, П.В. Жуковскі
792
Термодинамічний аналіз взаємодії кадмій телуриду з розчинами системи Na2S-NaOH-H2O
А.Г. Волощук, Е.М. Лукіянчук
799
Дослідження впливу Fe+3 на процес отруєння каталізатора СuCI2, нанесеного на γ-AI2O3
С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер/i>
804
Робота центрів провідності на поверхні терморезистора VO2 у хімічних реакціях етилового спирту із бензойною кислотою та бензолом
В.М. Каурковська, Л.С. Дзюбенко, О.О. Чуйко, О.П. Шахов
809

Технічні науки


Контролер керування температурними режимами вирощування напівпровідникових плівок на базі ІВМ РС
І.М. Раренко, Г.І. Воробець, О.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, Є.Д. Громко, Є.М. Косенков

815

Повзучість композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену при одновісному стисненні
Л.Я. Мідак, Г.О. Сіренко, В.П. Свідерський
819
Внутрішній тиск, мікротвердість та межа пластичності оксогенідних та оксогалогенідних стекол
Я.Я. Коцак, Т.Н. Мельниченко, Я.П. Куценко, П.П. Пуга
825
Властивості суперконденсаторів на основі активованого вуглецю, інжектованого хромом
Р.П. Лісовський, І.М. Будзуляк, І.І. Григорчак, Р.І. Мерена, І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук
833
Дослідження характеристик електрохімічних конденсаторів, сформованих на основі активованого вуглецю, модифікованого високотемпературною обробкою
Р.І. Мерена, І.М. Будзуляк, І.І. Григорчак, Р.П. Лісовський, І. Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук
836
Використання компенсаційних немостових схем для вимірювання релаксуючої складової ємності в автоматизованих установках
В.Я. Опилат, С.О. Канєвський, О.В. Харченко, І.В. Опилат
840
Оптична система контролю якості зварних з’єднань
І.В. Маслов
845
Результати частотно-часового аналізу емісії акустичних імпульсів, створюваних зовнішніми частковими розрядами у повітрі
Т. Боцар
849
Розробка методу інтерполяції осей криволінійних циліндричних тіл за інформацією про переміщення та способи навантаження тіла
А.П. Олійник
853