Фізика і хімія твердого тіла


2006   Том 7   №1

Зміст
Фізико-математичні науки

Електричні властивості термопластичних еластомерів сoполі (Амид блока-амид)ів
П. Андружкевич, М. Пятек, Р. Укільський
7
Оптичні властивості шарів CdTe:Sn
В.І. Гривул, М.В. Демич, В.П. Махній, М.М. Сльотов
11
Поведінка електропровідності ниткоподібних кристалів Si-Ge в полях ефективного зовнішнього впливу
А.О. Дружинін? І.П. Островський? Н.С. Лях-Кагуй? Ю.Р. Когут
13
Прояв екситонів в приповерхневих шарах шоткі кристалів b-ZnP2
В.О. Зуєв, Л.М. Гориня, Г.О. Сукач, Ю.В. Крюченко, Д.В. Корбутяк, В.Г. Литовченко
17
Фотоакустичне виявлення фазових переходів
О. Журавська
21
Кінетика часового покриття адсорбованими частинками в каталітичних процесах оксидації СО
П.П. Костробій, М.В. Токарчук, В.І. Алєксєєв
25
Фото- і термостимульована дифузія в багатошарових структурах типу SexTe1-x/As2S3
М. Мальованик, М. Шипляк, A. Чік, К. Сангуні, В. Токач
34
Класичний і топологічний розмірні ефекти в оптичних властивостях тонких плівок золота
М.Л. Дмитрук, О.С. Кондратенко, С.А. Коваленко, І.Б. Мамонтова
39
Моделі процесів відпалу у полікристалічних плівках телуриду свинцю
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Я.П. Салій
45
Фотохімічна генерація нанорозмірних частинок срібла в мезопористих плівках SiO2 Г.В. Крилова, А.М. Єременко, Н.П. Смірнова 50
Газовиділення зразків поліаніліну у вакуумі при опроміненні електронним пучком
З.В. Стасюк, Є.П. Ковальчук, М.М. Козак, О.Є. Кравченко
56
Адсорбція воднемістких молекул в багатошарових структурах з плівками пористого кремнію та паладію
Т.І. Горбанюк, А.А. Євтух, В.Г. Литовченко, В.С. Солнцев, Є.М. Пахлов
60
Особливості технології плазмово- та фотостимульованого осадження тонких алмазоподібних вуглецевих плівок
М.І. Клюй, А.М. Лук’янов, В.Д. Осовский, В.П. Темченко, О.В. Гоменюк, Р.М. Мотренко
67
Фазоутворення і структура плівок боридів перехідних металів
О.А. Гончаров, П.І. Ігнатенко, В.В. Петухов, В.А. Коновалов, Д.М. Терпій
72

Хімічні науки


Умови виникнення максимальної термоелектричної потужності в інтерметалічних напівпровідниках структурного типу MgAgAs
О.І. Бодак,
В.А.Ромака, Ю.К.Гореленко, М.Г.Шеляпіна, Ю.В.Стадник,

Л.П.Ромака, В.Ф.Чекурін, Д.Фрушарт, А.М.Горинь
76
Електронна будова ортованадатів LnVO4 (Ln=Y, Ho)
Г.В. Коренкова, О.М. Щербатій, С.А. Неділько, О.Х. Тадеуш, В.М. Уваров
82
Кристалохімічні моделі амфотерної дії домішки Ві у кристалах PbSe
Д.М. Фреїк, В.М. Чобанюк, О.В. Ткачик
88
Механізм утворення сахаридної плівки на поверхні нанорозмірного кремнезему
О.М. Цендра, В.В. Лобанов
93
Феритоутворення при термообробці системи гідроксидів магнію, заліза та хрому
А.В. Бітнєва
96
Квантово-хімічне моделювання адсорбції силана SiН4 на поверхні Si(100)–(2x1)
О.Ю. Ананьїна, О.С. Яновський
102
Синтез, структурні та оптичні характеристики плівок TiO2/Ag активних у фотоокисненні родаміну Б
Ю.І. Гнатюк, Є.В. Мануйлов, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко
107
Квантово-хімічне дослідження інгібуючої дії діетиламіну
В.В. Кукуєва, О.А. Кирилов, А.Г. Гребенюк, В.В. Лобанов
113
Електровалентні стани стануму і механізми утворення твердих розчинів Sn0,984Te-Tl2Te3
Д.М. Фреїк, І.M. Іванишин
118
Вплив температури на структурне перетворення міцелярних комплексів в оксидних розплавах системи Na2O-B2O3
С.В. Єзікова
125
Вплив водних розчинів та хімічної обробки на магнітомеханічний ефект
В.А. Макар, Л.П. Стебленко, Ю.Л. Кальченко, С.М. Науменкo, Т.В. Волкова, О.І. Стельмах
131

Технічні науки


Пружні сталі сплаву Bi0.85Sb0.15 при Т=293 К
Л.І. Анатичук, В.В. Малишко, В.П. Михальченко, В.В. Моцкін

138

Особливості фазоутворення в швидкозагартованих сплавах Al-Fe-Cr при наявності квазікристалів
М.В. Карпець, С.О. Фірстов, Л.Д. Кулак, І.Д. Горна, Н.Н. Кузьменко, Г.Ф. Саржан
147
Динаміка змін температури в лініях передачі енергії провідників різних перехресно-секційних областей
Анджей Суморек, Віктор Петржик
152
Модифікація поверхні титану біосумісними матеріалами з допомогою лазерного випромінювання
І.І. Попович, Й.П. Шаркань, М.Ю. Січка, В.О. Кикинеші, С.О. Корпош
157
Вплив багатошарової паперово-масляної ізоляції силових трансформаторів на результати вимірювань часткових розрядів, методом акустичної емісії
C. Борук, A. Ціхонь
160
Термічне допіювання a-Fe і Fe3O4 та лазерна модифікація нанодисперсного ТіО2
І.М. Гасюк, В.В. Угорчук, В.В. Бачук, І.П. Яремій
167
Залежність теплофізичних властивостей від температури для багатокомпонентної композиції на основі ароматичного поліаміду
Г.О. Сіренко, Л.В. Базюк, В.П. Свідерський, С.М. Тараненко
172
Наноструктурні процеси при інгібіторному захисті сталі модифікованою рослинною олією
О.І. Сиза, О.М. Савченко, О.Д. Сміян, Л.М. Капітанчук
180
Деградація фосфідо-галієвих світлодіодів, обумовлена радіаційними дефектами
І.В. Коляденко, П.Г. Литовченко, В.Я. Опилат, І.В. Петренко, В.П. Тартачник, В.І. Хіврич
187

Персоналії


Чобанюк Володимир Михайлович – до 50-річчя від дня народження (.pdf, 149kb)
170