Фізика і хімія твердого тіла


2006   Том 7   №2

ЗмістРектор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Остафійчук Богдан Костянтинович – член-кореспондент Національної академії наук України (.pdf, 94kb)
201

Фізико-математичні науки

Mg-заміщені Li0.5Fe2.5O4 шпінелі. Електричні та електрохімічні дослідження
Б.К. Остафійчук, І.М. Гасюк, Л.С. Кайкан, Б.Я. Депутат, О.В. Морушкой
202
Вплив механічних і хімічних обробок на оптичні властивості поверхневих шарів монокристалів ZnAs2
Є.Ф. Венгер, І.М. Матіюк, Л.О. Матвеєва, М.Ю. Кравецький, І.О. Мазарчук
207
Перенос носіїв заряду в легованих ниткоподібних кристалах твердих розчинів Si-Ge
Я.С. Буджак, А.О. Дружинін, І.П. Островський, С.М. Матвієнко
212
Люмінесценція керамік Pb2Bi6O11
О.М. Бордун, І.Й. Кухарський, В.В. Дмитрук, Ю.Б. Коцан
217
Вплив електронного опромінювання на фотолюмінесценцію і край поглинання в CdP2
В.О. Зуєв, Л.М. Гориня, Н.Ю. Лавриненко, В.С. Манжара
220
Адсорбція іонів цезію та стронцію на поверхні наноструктур алюмосилікатів і в порах силікатів
Р.Я. Стеців, І.М. Кріп, Т.В. Шимчук, В.О. Краснов
225
Вплив електричного поля на поглинання і підсилення гіперзвуку в прямокутному квантовому дроті
М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський
230
Параметри газодинамічного потоку пари кадмій телуриду
М.А. Лоп’янко, Р.І. Никируй, І.В. Калитчук
235
Деякі особливості тензорезистивного ефекту в металевих дротах при їх пластичній деформації
І.П. Бурик, Д.В. Великодний, Л.В. Однодворець, І.Ю. Проценко, Н.І. Шумакова
241
Перенесення носіїв струму у дрібнодисперсних плівках кадмій і плюмбум телуридів Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Г.Д. Матеїк, Ю.В. Кланічка 245
Зміна електропровідних характеристик тонких плівок під час довготривалого старіння
О.Г. Миколайчук, Г.С. Байцар, Б.П. Яцишин
249
Розподіл енергетичних втрат a-частинок в AIVBVI
Я.П. Салій, І.М. Фреїк, І.Й. Перкатюк
253
Результати дослідження магнітних властивостей і мікроструктури нікелевих феритів з дозованими добавками алюмінію
Т.Д. Бакума, М.П. Мазур
257

Хімічні науки


Механізми провідності сильно легованих інтерметалічних напівпровідників n-ZrNiSn. Експериментальні результати
О.І. Бодак,
В.А. Ромака, Ю.К. Гореленко, Ю.В. Стадник, В.Ф. Чекурін, Л.П. Ромака, М.Г. Шеляпіна, Д. Фрушарт, А.М. Горинь
259
Композитні матеріали на основі YBa2Cu3O7-d
С.А. Неділько, Ю.О. Галаган, О.Г. Зенькович, О.Г. Дзязько
82
Квантово-химическое определение энтальпии образования моновакансий в полупроводниковых соединениях АIIIBV
Н.В. Ганина, В.А. Шмугуров, В.И. Фистуль
269
Энтальпия образования антиструктурного дефекта в соединениях АIIIBV
Н.В. Ганина, В.А. Шмугуров, В.И. Фистуль
271
Вплив температури термообробки на газовиділення з карбонових волокон у високому вакуумі
Г.О. Сіренко, О.І. Федоришин, Л.Я. Мідак
274
Фізико-хімічні властивості і домінуючі дефекти у кристалах систем Sn-Sb-Te, Sn-Bi-Te
Д.М. Фреїк, І.М. Іванишин
297
Дослідження взаємодії компонентів водного хлоридовмісного середовища з поверхнею інтерметаліда CuAl2: квантово-хімічний кластерний підхід
В.І. Похмурський, С.А. Корній, В.І. Копилець
297
Кристалохімічний зміст домішки вісмуту у плюмбум телуриді
Д.М. Фреїк, О.В. Ткачик, Л.Й. Межиловська
303
Особливості механізму гетерогенного каталітичного окиснення газоподібних вуглеводнів в умовах зустрічного надходження реагентів
Л.Т. Струтинська, В.Я. Михайловський
307
Квазіхімія дефектів у телуриді свинцю, легованого індієм
Л.Р. Павлюк, М.О. Галущак
313
Моделювання синтезу високодисперсних кремнеземів на стендовій лабораторній установці
О.С. Курта, В.С. Луців, Г.В. Тарас, С.А. Курта
321

Технічні науки


Оксидний катод зварювальної дуги
В.Й. Лакомський
326

Експлуатаційні випробування тягових композитних ізоляторів
Ш. Банашак
331
Схемотехнічні, структурні та технологічні особливості формування субмікронних структур однокристальних мікроконтролерів з полі- кремнієвим затвором
С.П. Новосядлий, Р.І. Запухляк
335
Дифузійне хромування плазмонапиленого залізного порошку
.І. Мельник, І.І. Дмитрів, І.Я. Петрик
349
Характер температурних змін фізичних характеристик поверхневого шару порошкових матеріалів
П.М. Сопрунюк, В.М. Юзевич, А.Ю. Луцик, П.В. Луговий
352
Зв’язок теплофізичних та антифрикційних властивостей композиційних матеріалів з концентрацією багатокомпонентних наповнювачів
Г.О. Сіренко, Л.В. Базюк, В.П. Свідерський
357
Вплив природи поверхні кремнезему на фізико-механічні властивості композитів на основі поліетилену
О.О. Сап’яненко, П.П. Горбик
367
Електродинаміка плівкових середовищ
Р.А. Пеленський
371
Оцінка впливу точності вимірювання переміщень точок поверхні на результати математичного моделювання напружено-деформованого стану трубопроводів
А.П. Олійник, Х.В. Мартинюк, І.М. Гураль
374
Утворення тривимірних дефектів в електрохімічних олов’яних покриттях на консервній жерсті
Є.В. Колесник, О.Б. Гірін
378
Аналіз гранично-можливих у матеріальному світі швидкодії та пам’яті комп’ютерів
В.О. Настасенко, О.В. Настасенко
381

Iстоія нкayки і техніки


Нетрадицій джерела енергії (вітрові двигуни)
Б.М. Лижичка
386

Міжнародне співробітництво


Факультет електротехніки та інформатики Люблінського політехнічного інституту – наш партнер
(.pdf, 145kb)
390

Персоналії


Прокопів Володимир Васильович – до 50-річчя від дня народження (.pdf, 104kb)
392
Пам’яті професора Оксани Іванівни Бодак (.pdf, 117kb)
394

Інформація для авторів (.pdf, 117kb)
396