Фізика і хімія твердого тіла


2007   Том 8   №3

Зміст
Фізико-математичні науки

Оптичні та експлуатаційні властивості тонкоплівкових систем інтерференційної оптики (огляд)
В.Ф. Зінченко, В.П. Соболь, Г.І. Кочерба, Є.В. Тімухін
441
Метод часу релаксації і варіаційний підхід у аналізі явищ переносу в напівпровідникових кристалах AIVBVI
Д.М. Фреїк, Л.І. Никируй, О.І. Ільків, О.М. Возняк
451
Енергетичний спектр електрона у напівпровідниковому еліптичному квантовому дроті
В.А. Головацький, В.І. Гуцул
457
До питання про кореляційні залежності кінетичних властивостей тонких плівок від їх товщини
Я.С. Буджак, Д.М. Фреїк, В.Ф. Пасічняк
463
Механізми провідності інтерметалічних напівпровідників ZrNiSn, сильно легованих Со. II. Розрахунок електронної структури
В.А. Ромака, М.Г. Шеляпіна, Ю.К. Гореленко, Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, Д. Фрушарт, В.Ф. Чекурін
466
Провідні та діелектричні властивості Mg-заміщених літій-залізних шпінелей
Б.К. Остафійчук, Л.С. Кайкан, І.М. Гасюк, Б.Я. Депутат
471
Край фундаментального поглинання стекол As40S60-xSex
В.М. Рубіш, О.Г. Гуранич, П.П. Гуранич
477
Оцінка ширини гіроактивної екситонної зони кристала ТеО2
Я.О. Довгий, Я.П. Кость, І.Г. Маньковська, І.М. Сольський
481
Температурна залежність провідності нестехіометричних Li-Ti ферошпінелей
Б.К. Остафійчук, І.М. Гасюк, В.В. Угорчук
486
Моделювання швидкого теплового відпалу низько-енергетичної імплантації миш’яку у кремній
Ф.Ф. Комаров, А.Ф. Комаров, А.М. Миронов, Г.М. Заяц, В.А. Цурко, О.І. Величко
494
Вплив площинних дефектів на розсіювання нормальних і флуктуаційних носіїв в монокристалах ReBa2Cu3O7-δ (Re = Y, Ho)
Р.В. Вовк
500
Дослідженя домішкової провідності ниткоподібних кристалів SiGe < Hf, Pt >
Я.С. Буджак, А.О. Дружинін, І.П. Островський, Ю.М. Ховерко, Ю.Р. Когут
504
Особливості розсіювання носіїв струму в полікристалічних плівках телуриду свинцю
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Г.Є. Малашкевич, Г.Д. Матеїк
509
Розподіл з глибиною параметрів надтонкої взаємодії в поверхневому шарі плівки залізо-ітрієвого гранату
Б.К. Остафійчук, В.М. Пилипів, В.М. Ткачук, О.М. Ткачук, О.О. Григорук, С.І. Яремій
513
Вплив кисню на процеси деградаційних фізико-хімічних властивостей плівок селеніду свинцю
Ю.В. Кланічка, М.О. Галущак, Я.С. Яворський
517

Хімічні науки


Математичний підхід до оцінки локальних фізико-хімічних іонообмінних процесів на границі металевий електрод – електроліт
О.В. Шалигін, О.Ю. Калінков, В.М. Тіщенко
521
Модифікування магнетиту діоксидом кремнію
Л.С. Семко, Л.П. Сторожук, П.П. Горбик, Л.С. Дзюбенко, І.В. Дубровін, О.І. Оранська
526
Вплив елементного складу аморфних металевих сплавів Fe-Me-Si-B на каталітичну активність у окисно-відновлювальних реакціях
Л.М. Беднарська, О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, С.І. Мудрий, Б.Я. Котур
533
Механізми утворення твердих розчинів та точкові дефекти термоелектричного матеріалу GeTe–Bi2Te3
Л.Й. Межиловська, Л.Д. Юрчишин
538
Фотопроцеси в плівках карбазолвмісних молекулярних комплексів з фулеренами
Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, М.А. Заболотний, М.М. Білий, О.С. Кобус, М.П. Куліш, Ю.І. Прилуцький, В.С. Стащук, С.Л. Студзинський, Д.О. Грінько
544
До питання про корозійну стійкість конденсованих систем мідь-олово і їх аналогів в атмосферних умовах
О.В. Ляпіна, А.І. Костржицький
550
Заміщення Eu на Ln в системах складу Eu1-xLnxBa2Cu3Oy і Eu1-xLnxBa2Cu4Oy (Ln = Pr, Tb: 0 <x < 0,5)
С.А. Неділько, О.Б. Ничипорук
553
Кристалоквазіхімічне моделювання взаємодії оксидних компонентів при утворенні маґній-цинкових феритів
Н.Б. Гаманюк, Т.Р.Татарчук, Р.Р. Якубовський
557
Механізми самолегування та дефектна підсистема у кристалах цинк сульфіду
Г.Я. Бабущак, Н.Д. Фреїк
561
Адсорбція феноксикарбонових кислот на модифікованій поверхні високодисперсного кремнезему
О.В. Смирнова
567
Кристалохімічний механізм диспропорціювання зарядового стану домішки Індію у кристалах плюмбум телуриду p-PbTe< Te >:In і n-PbTe< Pb >:In
Д.М. Фреїк, Л.В. Туровська, В.В. Борик, Н.І. Дикун
573

Технічні науки


Профілометричні, мікроскопічні дослідження мікро та наношороховатостей поверхні титану і сталі викликаного пучком нейтралізованих іонів криптону першої стадії фрактального аналізу Я. Баламуцькі, П. Царнескі, А. Марендзіак, І. Рангелов, Я. Вілк, З. Ковальські
Я. Баламуцькі, П. Царнескі, А. Марендзіак, І. Рангелов, Я. Вілк, З. Ковальські
583
Методика комп’ютерного мікрофотометрування електронномікроскопічних фотографічних зображень
В.П. Іваницький, М.Ю. Бобик
589
Методи формування передаточних характеристик оптичних фільтрів, які використовують тонкі плівки
Г.О. Сукач, В.О. Манько
589
Застосування фотоплівки для візуалізації гетерогенних реакцій надмалої інтенсивності
М.О. Єлізаров
597
Залежність показників фізико-механічних властивостей композитного матеріалу на основі політетрафторетилену від параметрів розподілу вуглецевих волокон
Г.О. Сіренко, Л.В. Базюк, О.В. Шийчук
601
ДApplication of Signal Processing Elements for the Characteristics of Acoustic Emission Pulses Generated by Partial Discharges
Tomasz Boczar
610
Вибір раціонального складу вихідних реагентів та режимів ведення процесу при хромосиліциюванні вуглецевих сталей
В.Ф. Лоскутов, І.С. Погребова, М.М. Бобіна, К.В. Янцевич, В.Д. Добровольський, М.В. Карпец
617
Гетероэпитаксиальные структуры ZnSxSe1-x/GaAs – получение, физические свойства, применения
А.В. Коваленко
622
Вплив режиму спікання зразків на структуру і фазовий склад системи Fe-Ti
І. Я. Петрик
628
Ефект осьового потоку тепла на розподілі стаціонарних температур уздовж коротких сегментів електричних провідників
Мирослав Павлот
631
Фракційна поляризація в коронному розряді та електрична релаксація в електретних плівках
А.Ф. Бутенко, О.Є. Сергєєва, С.Н. Федосов
634
Нелінійні електричні властивості p-n гетеро структур на основі феромагнетика Fe3O4
В. Лісаускас, Б. Венгаліс, К. Шлюжене, Р. Буткуте
638
Зношування металічних поверхонь при мащенні полікомпонентними композиціями на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи
Г.О. Сіренко, О.В. Кузишин, Л.Я. Мідак, Л.М. Кириченко, В.І. Кириченко
641
Ухвала ХІ Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наноструктур (МКФТТПН-ХІ), м. Івано-Франківськ, 7-12 травня, 2007 року (.pdf, 435kb)
651
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
655