Фізика і хімія твердого тіла


2008   Том 9   №3

ЗмістРувінському Марку Ауновичу, доктору фізико-математичних наук, професору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – 70 років (.pdf,192kb)
445
Рівняння Шредінгера і фундаментальний квант дії
М.А. Рувінський
448

Фізико-математичні науки

Тверді розчини антимонідів кадмію та цинку. Хімічний зв’язок (огляд)
О.М. Маник, О.І. Єрьоменко
454
Екситонний стан та зсув Стокса у квантовій точці кубічної форми
В.І. Бойчук, І.В. Білинський, І.О. Шаклеіна
466
Електронний механізм поглинання гіперзвуку в прямолінійних смужках графену
М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський
472
Структурні особливості гетеровалентно-заміщених Li0,5Fe2,5O4-шпінелей
Б.К. Остафійчук, І.М. Гасюк, І.П. Яремій, Л.С. Кайкан, С.А. Галігузова, П.П. Якубовський, М.Я Січка
479
Синтез і ЯГР дослідження нанопорошків феритів γ – Fe2O3 i Fe3O4
С.І. Ющук, С.О. Юр’єв, В.В. Мокляк
488
Особливості утворення дефектних комплексів, відповідальних за деградацію фоточутливості електронно опромінених легованих міддю монокристалів CdS
Г.Є. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, В. Казукаускас
493
Дослідження оптичних властивостей PbSe
О.І. Власенко, C.М. Левицький, П.О. Генцарь, В.П. Папуша, Ц.А. Криськов
498
Рухливість носіїв у домішковому сульфіді свинцю PbS
Д.М. Фреїк, О.І. Ільків, Л.І. Никируй, Г.Д. Матеїк
501
Система Ag2S-SnS2-AgI. Триангуляція концентраційного простору та електропровідність сплавів
О.Г. Миколайчук, М.В. Мороз, В.Ф. Орленко, Д.І. Олексин
506
Електронно-мікроскопічні дослідження плівок фулериту С60 на різних підкладках
Ю.М. Солонін, К.О. Грайворонська
510
Процеси впорядкування в іонно-плазмових конденсатах систем W-Ti-B та W-Ti-C
О.В. Соболь, Ю.А. Куницький, М.Ю. Барабаш, Я.А. Нечитайло, Л.Г. Дзюба
515
Термодинаміка кристалізації плівок селенідів індію в моделі ґраткового газу
Т.Д. Крушельницька, Й.М. Стахіра, Н.К. Товстюк
520
Фотостимульовані зміни оптичних властивостей тонких плівок сульфідів германію та миш’яку
В.М. Мар’ян, Г.Т. Горват, М.М. Поп, Е.В. Гера, В.М. Рубіш
524
Топологія поверхні і оптичні властивості нанокристалічних плівок телуриду свинцю
Д.М. Фреїк, Г.Е. Малашкевич, Р.І. Никируй, І.М. Ліщинський, Б.С. Дзундза
529
Перенос заряду в тонких плівках свинцю
М.М. Козак, Б.Л. Мельничук, Б.Р. Пенюх, З.В. Стасюк
534

Хімічні науки


Структура і властивості поверхні кристалічного кремнію та адсорбційних комплексів кисню і води (огляд)
М.І. Теребінська, В.В. Лобанов
537
Будова та морфологічні особливості частинок гідроксиду магнію, одержаного методом осадження
І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, В.О. Коцюбинський, І.Ю. Костів, У.Я. Джура
555
Рентгеноспектральне дослідження електронної структури продуктів карбонізації полівініліденфториду на наночастинках диоксиду кремнію
В.О. Димарчук, В.М. Огенко, О.В. Набока, Л.В. Дубровина, С.В. Волков, Я.В. Зауличний, О.Ю. Хижун
564
Взаємодія компонентів у системах Sr-Y-Cu та Sr-Cu-Bi
O. Заремба, A. Сакконе, С. Де Негрі, Ф. Мерло, Р. Гладишевський
569
Будова активних центрів на поверхні каталізаторів CuCl2/γ-Al2O3
С.А. Курта, І.М. Микитин, О.С. Курта
577
Термодинамічний розрахунок констант рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних точкових дефектів у CdTe
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, І.В. Горічок, У.М. Писклинець
583
Кристалохімія точкових дефектів і механізми утворення твердих розчинів у системі PbTe – ZnTe
Н.І. Дикун, Л.Й. Межиловська, Л.В. Туровська
590
Диспропорціювання зарядового стану домішки та фізико-хімічні властивості легованих кристалів плюмбум телуриду PbTe:Tl
В.В. Борик, Л.В. Туровська, Л.Й. Межиловська
598
До питання про вплив складу конденсованих плівок сполук на основі міді на характер електродних процесів
О.В. Ляпіна, Р.А. Подолян
604

Технічні науки


Вплив хімічної обробки на властивості активованих вуглецевих матеріалів
Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Р.І. Мерена, О.Д. Магомета
609
Модифікація катодного матеріалу на основі літій-залізної шпінелі шляхом заміщення іонами магнію
І.М. Гасюк, Л.С. Кайкан, Б.Я. Депутат, П.П. Якубовський
613
Фізико-хімія поверхні вуглецевих волокон, підданих термічній і механічній діям
Г.О. Сіренко, Л.Я. Мідак, О.І. Федоришин
621
Міцність та амплітудні залежності внутрішнього тертя наношаруватого композиційного матеріалу алюміній-вуглець
С.Л. Рево, Ф.В. Лозовий, К.О. Іваненко, М.М. Дашевський
632
Про деякі аспекти щільової корозії
О.І. Єлізаров, В.В. Журав
635
Кінетика нагрівання та плавлення поверхні зразків низьковуглецевої сталі при місцевій термообробці
В.І. Цоцко, І.М. Спиридонова, Б.Г. Пелешенко
639
Дослідження формування структури сплаву системи Fe –Ti в процесі дифузійного насичення та спікання з порошкових матеріалів і вплив її на триботехнічні властивості
І.Я. Петрик
644
Фотолюмінесценція солей сечі
О.М. Бордун, О.З. Дробчак
651
Поверхнево-активні розчини для процесів нафтовилучення
Р.М. Кондрат, В.Д. Михайлюк, Б.Л. Литвин, Л.Б. Мороз
655
Багатозарядна радикальна імплантація при формуванні SOI-структур
С.П. Новосядлий, В.М. Вівчарук
659
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
434