2000   Том 1   №2

Анотації


Елементи теорії термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів

Я.С.Буджак1, Д.М.Фреїк2, Л.І.Никируй2, Л.Й.Межиловська2

1Державний університет “Львівська політехніка”
79005 м.Львів-13, вул.С.Бандери, 12
2Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника,
76025 м Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

В роботі обгрунтовуються розрахункові алгоритми важливих термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів з довільними законами дисперсії та довільними механізмами розсіювання носіїв заряду в омічній області провідності і в неквантуючому магнітному полі.

Ключові слова: термодинамічні потенціали, ентропія, статистична сума, час релаксації.


Повна версія статті .pdf (285kb)


Кристалохімічний метод розрахунку границь взаємної розчинності сфалеритної та халькопіритної фаз на прикладі системи CuGaSe2–ZnSe

Л.В. Сиса, I.Д. Олексеюк, В.О. Галка, O.В. Парасюк

Волинський державний університет,пр.Волі 13, 43009 Луцьк,
E-mail:oleg@lab.univer.lutsk.ua

Запропоновано напівкількісний (емпіричний) метод розрахунку областей розчинності в двохкомпонентних системах, що утворені сполуками із халькопіритною та сфалеритною структурами. Проведено порівняння експериментальних та розрахованих даних на прикладі системи CuGaSe2–ZnSe.

Ключові слова: халькопірит, сфалерит, параметри гратки, тверді розчини.


Повна версія статті .pdf (357kb)


Гідрофобно-гідрофільні властивості частково триметилсилільованої поверхні кремнезему

І.Ф.Миронюк, В.В.Лобанов, В.М.Огенко

Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні,
пр. Науки 31, 03039, Київ-39
E-mail:
natbur@burla.kiev.ua тел.380(44) 264-04-50; fax.380(44)264-04-46

В межах уявлень про розподіл молекулярного електростатичного потенціалу в приповерхневому шарі проаналізовані гідрофобні та гідрофільні властивості частково триметилсилільованого кремнезему. Показано, що початкові стадії силілювання викликають певне зростання гідрофільності поверхні. Подальше заповнення поверхні триметилсилільними группами спричиняє дедалі зростаючу її гідрофобність. В приповерхневому шарі цілком триметилсилільованого кремнезему є лише невеликі компактні області негативних значень потенціалу, що визначають його слабку протоноакцепторну здатність.

Ключові слова: поверхня, кремнеземи, гідрофільно-гідрофобні властивості, реакція силілювання, електростатичний потенціал.


Повна версія статті .pdf (298kb)


Кристаллохимия собственных дефектов в пленках халькогенидов свинца с учетом механических напряжений и рода подложек

Б.М.Рувинский, Д.М.Фреик, М.А.Рувинский

Физико-химический институт при Прикарпатском университете им. В.Стефаника.
ул.Шевченка, 57. Ивано-Франковск. 76005. Украина.

Впервые рассмотрено влияния изотропных деформационных эффектов и парциальных давлений компонентов, созданных вблизи различных подложек при испарении навески халькогенидов свинца, на процессы дефектообразования в пленках при парофазной эпитаксии.

Ключові слова: халькогениды свинца, дефекты, напряжения, константы равновесия.


Повна версія статті .pdf (358kb)


Електронно-адсорбційні характеристики плівок гольмію, адсорбованих на грані (1010) кристала ренію

Л.П.Задорожний, С.І.Степановський, З.В.Стасюк

Львівський національний університет імені Iвана Франка, кафедра загальної фізики Україна, 79005, Львів, вул.Драгоманова,50. (03220) 794-784, Stasyuk @wups.lviv.ua.

В роботі методом контактної різниці потенціалів досліджено зміни роботи виходу F і теплоти адсорбції q атомів гольмію, адсорбованих на поверхні (1010) кристала ренію в широкому діапазоні концентрацій n адсорбату і температур T підкладки. Показано, що електронно-адсорбційні властивості плівок гольмію на поверхні Re(1010) суттєво відрізняються від властивостей адсорбційних систем Ho-W(112) та Ho-Mo(112), незважаючи на практично ідентичну геометричну будову поверхонь Re(1010), W(112) та Mo(112). Результати експерименту пояснено на основі уявлень про роль обмінної взаємодії у формуванні загальної енергії зв'язку адатома з поверхнею та про існування частково заповнених поверхневих електронних станів, які в значній мірі визначають характеристики обмінної взаємодії.

Ключові слова: адсорбція, обмінна взаємодія, робота виходу, енергія зв'язку, гольмій, реній.


Повна версія статті .pdf (244kb)


Роль поверхневих станів у процесах утворення граничних шарів антифрикційних рідин

П.І. Мельник*, А.В. Крамар**, В.М. Крамар**

*Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 76025 Івано-Франківськ, Україна
**Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

На основі уявлень про існування поверхневих станів у кристалах дається інтерпретація механізму формування граничного шару в мастильних рідинах, які використовуються для усунення сухого тертя між поверхнями деталей механізмів.

Ключові слова: рідинне тертя, граничний шар, поверхневі стани.


Повна версія статті .pdf (240kb)


Розмірні ефекти в монокристалічних плівках n - PbTе

М.В.Калинюк

Прикарпатський державний університет ім. В.Стефаника.
76025 м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Запропоновано методику розділення поверхневого і об’ємного розсіювання з розмірного ефекту провідності і ефекту Холла в монокристалічних плівках PbTe. Одержані співвідношення дозволяють якісно оцінити ss ,sb і RHs , RHb.

Ключові слова: розмірний ефект, ефект Холла, монокристалічні плівки, PbTe.


Повна версія статті .pdf (220kb)


Гетерування дефектів епітаксіальних кремнійових структур механічною обробкою та сильнолегованим дифузійним шаром

І.Л. Пятак, М.І.Довгошей

Ужгородський державний університет
88000, Ужгород, вул.Волошина, 54, тел.(03122)32485

Досліджено два способи мінімізації дефектів в кристалічному кремнії: введення в зворотний бік пластини напруг з допомогою механічної обробки та з допомогою сильнолегованого дифузійного шару. Запропоновані режими, які дозволяють знизити кількість дефектів на один - два порядки.

Ключові слова: епітаксія, p-n-перехід, дислокація, механічна обробка, дифузія, легування, дефекти, гетерошар.


Повна версія статті .pdf (223kb)


Термоелектричні властивості і кристалохімія дефектної підсистеми твердих розчинів на основі PbS

Б.К.Остафійчук, Р.І.Запухляк, В.М.Шперун, І.М.Іванишин,
Р.Я.Михайльонка, М.В.Пиц

Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника.
Івано-Франківськ. 76000. Україна.

Досліджено залежність питомої електропровідності (s), коефіцієнта термоерс (a) і питомої термоелектричної потужності (a2s) твердих розчинів PbS – Tl, PbS – TlS та PbS – Tl2S від складу. Запропоновано кристалоквазіхімічний опис дефектної підсистеми основної метриці твердих розчинів. Визначено склади, що характеризуються максимальними значеннями термоелектричних параметрів.

Ключеві слова: сульфід свинцю, термоелектрика, кристалоквазіхімія, дефекти.


Повна версія статті .pdf (278kb)


Дослідження деформаційних ефектів в епiтаксiйних шарах АIVBVI на BaF2: вплив на зонну структуру

В.С. Яковина

Державний університет "Львівська Політехніка", вул. Бандери 12, 79013 Львів, Україна, тел. (0322) 39-86-27, yakovyna@polynet.lviv.ua

На прикладі сполук PbTe та Pb0.787Sn0.213Te на підкладках BaF2 обговорюється можливість визначення напружень невідповідності та відповідних змін зонної структури в багатодолинних напівпровідниках за допомогою вимірювань магнетоопору в слабкому полі. Досліджено значення напружень та їх релаксацію після багатьох термоциклів між 77 К та кімнатною температурою для епітаксійних шарів PbTe та Pb0.787Sn0.213Te n- та p- типу на BaF2.

Ключові слова: епітаксійні шари, телурид свинцю, зонна структура.


Повна версія статті .pdf (302kb)


Вплив відпалу на структуру і електропровідність плівок Ме-Ge-РЗМ

О.Г. Миколайчук, А.С. Байцар, Б.П. Яцишин*

Львівський національний університет ім. Ів. Франка, 79005, Україна, Львів-центр, вул. Кирила і Мефодія 8, кафедра фізики металів, тел. 794-763.

*Львівська комерційна академія, 79008, Україна, Львів, вул. Туган-Барановського, 10, кафедра хімії та фізики, тел 797-627, E-mail: academy @ LAC. LVIV. UA.

Досліджено температурні залежності електропровідності і структуру плівок Me (Me: Fe,Co,Ni)-Ge- (0,1-2) ваг.%Hf, які отримані методом дискретного випаровування. Показана залежність структури і електрофізичних властивостей від вмісту РЗМ.

Ключові слова: тонкі плівки, структура, електропровідність.


Повна версія статті .pdf (637kb)


Дисперсійні властивості тонких плівок Sc2O3 та Y2O3

О.М.Бордун

Львівський державний університет ім.І.Франка
79005 Львів 5, вул.Драгоманова,50,фізичний факультет. т.(0322) 79-47-17

Досліджено дисперсію світла в тонких плівках Sc2O3 та Y2O3. Встановлено, що спектральна залежність показника заломлення у видимій області спектра досліджуваних плівок визначається в основному переходами із зони 2p-станів кисню, що формують верхній заповнений рівень валентної зони, на дно зони провідності, утворене 3d4s-станами скандію або 4d5s-станами ітрію відповідно. Визначено параметри одноосциляторної апроксимації, знайдено дисперсійну енергію, ступінь іонності хімічного зв'язку та координаційне число.

Ключові слова: тонкі плівки, оксид скандію, оксид ітрію, дисперсія, показник заломлення.


Повна версія статті .pdf (238kb)


Спектральні розмірності та вільний об’єм в AsxS1-x склах

Uzhgorod State University, Department of Solid State Electronics, 32 Voloshin str., 294000 Uzhgorod, Ukraine e-mail: mitsa@univ.uzhgorod.ua

Н. Мателешко, М. Верес, В. Міца, Т. Мельниченко, І. Росола

В роботі розглянуті низькочастотні (НЧ) спектри комбінаційного розсіювання (КР) стекол As2S3, одержаних загартуванням від різних температур розплаву (Ti) і з різною швидкістю (Vj) гартування та бінарних стекол AsхS1-х, одержаних при оптимальних умовах. Виявлена залежність приведеної інтенсивності НЧ максимуму та нахилу високочастотної частини НЧ спектру стекол As2S3 від температури розплаву і швидкості його гартування. В рамках фрактального наближення розрахована спектральна розмірність (df) виявилася чутливою до умов одержання стекол As2S3. Незалежно від оптичних вимірювань, розрахована спектральна розмірність фракталів із концентраційної залежності швидкості звуку в стеклах AsxS1-x. Виявлена залежність інтенсивності густини станів і вільного об’єму в стеклах AsxS1-x від середнього координаційного числа.

 


Повна версія статті .pdf (243kb)


Зонна структура та механізми розсіювання у кристалах n-PbSe при 77К

Д.М.Фреїк, Л.І.Никируй, В.М. Кланічка, В.М.Шперун, Р.І.Собкович, О.Я.Довгий

Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника
76025, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 5
7

Досліджено домінуючі механізми розсіювання носіїв заряду в кристалах n-PbSe при температурах 77К в концентраційному інтервалі 1016-1020 см-3 з використанням параболічного та непараболічного законів дисперсії.

Ключові слова: PbSe, рухливість Холла, час релаксації, механізми розсіювання.


Повна версія статті .pdf (266kb)


Особливості поліморфних перетворень та електрофізичні властивості подвійних ортофосфатів молібдену (ІІІ)

В.В.Лісняк, Н.В. Стусь, Н.С. Слободяник

Київський Національний універистет імені Тараса Шевченка Україна, 0017 Київ, вул Володимирська, 64.

Експериментально досліджено процеси фазоутворення та поліморфні перетворення ряду подвійних ортофосфатів молібдену (ІІІ) складу M13МоІІІ2(PO4)3 (M1-Li,Na,K). Розглянуто звязок склад-структура-електрофізичні властивості матеріалів.

Ключові слова: подвійні ортофосфати, кристалічна структура, фазові переходи, електрофізичні властивості.


Повна версія статті .pdf (269kb)


Рівноважна концентрація дефектів у кристалах селеніду свинцю

М.О.Галущак*, Л.Р.Павлюк*, В.В. Прокопів**, Г.Д.Матеїк*, В.В. Борик*

*Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. 76000, Івано-Франківськ, Україна
**
Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника,
76025 м Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

На основі моделі дефектної підсистеми кристала із одночасним існуванням одно- і двозарядних міжвузлових атомів і вакансій у металевій підгратці селеніду свинцю розраховано залежність рівноважної концентрації дефектів , і , від технологічних факторів – температури відпалу Т і парціального тиску PSe2– у методі двотемпературного відпалу.

Ключові слова: селенід свинцю, дефекти, константа рівноваги, відпал.


Повна версія статті .pdf (233kb)


Хімічне травлення монокристалів телуриду кадмію та твердих розчинів на його основі в розчинах системи HNO3-HCl-винна кислота

Є.О.Білевич, В.М.Томашик, З.Ф.Томашик, С.Г.Даниленко

Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Киев-28, пр. Науки, 41, т.265-57-55,
E-mail:
tomashyk@usa.net

Досліджено характер хімічного розчинення CdTe та твердих розчинів Cd0,72Zn0,28Te, Cd0,22Hg0,78Te і Te в розчинах системи HNO3-HCl-винна кислота. Побудовано поверхні рівних швидкостей травлення (діаграми Гіббса), встановлено кінетичні закономірності та визначено лімітуючі стадії процесу розчинення та області поліруючих розчинів. Оптимізовано склади травників для обробки телуриду кадмію та твердих розчинів на його основі.

Ключові слова: травлення, телуриди, твердий розчин, травник, швидкість розчинення, напівпровідник


Повна версія статті .pdf (296kb)


Вплив ультра-фіолетового опромінення на структуру та властивості модифікованих плівкових покрить

Н.І. Доманцевич

Львівська комерційна академія, 79008, Україна, Львів, вул. Туган-Барановського, 10, кафедра хімії та фізики, тел 797-627, E-mail: academy @ LAC. LVIV. UA

Показано, що введення інгібітора НДА (нітриту дициклогексаламіну) в полімерні плівки та наступне ультрафіолетове опромінення їх приводить до деструкції захисного покриття та зниження захисних властивостей через початкове збільшення кристалічної фази і подальше гальмування її росту.

Ключові слова: поліетилен, інгібітор, ультрафіолетове опромінення, деструкція.


Повна версія статті .pdf (1021kb)


Мікроструктура подвійних металічних розплавів з обмеженою розчинністю компонентів
у твердому стані

І. Кабан1, В. Хоєр2
1 Precarpathian University, UKRAINE
2 Technische Universitдt Chemnitz, GERMANY

Досліджено подвійні металічні розплави з обмеженою взаємною розчинністю компонентів у твердому стані. Встановлено, що всі досліджені сплави неоднорідні на мікрорівні в рідкому стані. Визначено структурні одиниці для сплавів Ga-Sn, Ga-In, Ge-Sn і Bi-Sn. Показано, що взаємна розчинність компонентів в рідкому стані залишається такою ж, як у твердому стані при температурі евтектики.


Повна версія статті .pdf (284kb)


Структуроформування та фізико-хімічні властивості титану, дифузійно насиченого залізом

П.І. Мельник, Р.М. Федорак, І.Й. Перкатюк

Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника,
вул. Шевченка,57, Івано-Франківськ, 76025, Україна

Приведені результати досліджень структуроформування титану при його дифузійному насиченні залізом у режимі термо-циклічної обробки (ТЦО) в інтервалі температур 850–950 ° С, який охоплює точку поліморфного перетворення титану (882° С). Досліджено фізико-хімічні властивості титану після вказаної хіміко-термічної обробки (ХТО) – зносо-, окалиностійкості.

Ключові слова: титан, дифузійне насичення, термоциклування, поліморфні перетворення.


Повна версія статті .pdf (515kb)


Залежність фотопараметрів резисторів на основі шарів
n-PbTe
від технологічних факторів їх одержання

А.М. Добровольська*, В.М. Чобанюк**, І.М. Раренко***

*Івано-Франківська державна медична академія, вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
**Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
***Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, вул.Коцюбинського 2
, м. Чернівці, 56000, Україна

Метою даної роботи є дослідження впливу технологічних факторів вирощування епітаксійних шарів n-PbTe з парової фази методом гарячої стінки на основні фотоелектричні параметри резисторів, виготовлених на їх основі, а також знаходження значень технологічних факторів, при яких досліджувані параметри набувають оптимальних значень.

Ключові слова: тонкі шари, технологічні фактори, температура, підкладка, випарник, стінка камери, фотоприймач, резистор, параметри, оптимізація.


Повна версія статті .pdf (300kb)


Залежність електричних властивостей тонких шарів PbSe на поліамідній підкладці від технологічних
факторів їх одержання

А.М. Добровольська**, М.А. Лоп’янко*, Л.Й. Межиловська*, Р.І. Запухляк*

*Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
**Івано-Франківська державна медична академія, вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна

Одним із перспективних способів одержання якісних тонкошарових матеріалів на основі сполук AIVBVI є метод гарячої стінки [1-3]. Експериментально встановлено [1-3], що властивості тонких шарів, одержаних за допомогою цього методу, визначають температури підкладок, випарника і стінок камери. Однак зясовано, що варіювання одного з факторів технологічного процесу при незмінних значеннях інших не дозволяє встановити міру їх відносного впливу на фізичні властивості шарів PbSe [4]. У цій роботі за допомогою методу математичного планування експерименту вивчено залежність електричних властивостей тонких шарів селеніду свинцю, вирощених з парової фази на поліаміді, від технологічних факторів. Вибір поліаміду в якості підкладок обумовлений особливими фізико-хімічними і механічними властивостями цього матеріалу.

Ключові слова: тонкі шари, технологічні фактори, температура, підкладка, випарник, стінка камери, параметри, концентрація, рухливість, оптимізація.


Повна версія статті .pdf (271kb)


Особливості реалізації складної дефектної підсистеми у монохалькогенідах свинцю

Д.М.Фреїк*, М.О.Галущак**, Л.Р. Павлюк**, О.В. Козич*, Г.Д. Матеїк**

* Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника,
76025 Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, Україна.
** Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу,
76019 Івано-Франківськ, вул. Катпатська, 13, Україна.

Проаналізовано можливості одночасного утворення як однозарядних, так і двозарядних дефектів у металевій підгратці монохалькогенідів свинцю. Досліджено еволюцію дефектів підсистеми під впливом технологічних факторів у методі двотемпературного відпалу.

Ключові слова: халькогеніди свинцю, двотемпературний відпал, дефекти, термодинамічний n-p- перехід.


Повна версія статті .pdf (298kb)


Вплив режиму епітаксії на магнітну мікроструктуру перехідних шарів плівок ЗІГ

Б.К.Остафійчук, В.М.Ткачук, В.М.Пилипів

Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, кафедра матеріалознавства і новітніх технологій, Україна, 76000, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, E-mail: valeriy@pu.if.ua

Проаналізовано вплив обертання підкладки на різних етапах епітаксії на особливості формування перехідного шару плівка-повітря. Показано, що плівки ЗІГ є неоднорідними не тільки в концентраційному а і мікромагнітному плані. Неконтрольоване входження домішкових атомів, яке є максимальним на кінцевому етапі епітаксії, призводить до виникнення неколінеарної магнітної структури. Результати, отримані методом КЕМС, знаходять опосередковане підтвердження даними індуктивно-частотних температурних вимірювань.

Ключові слова: залізо-ітрієвий гранат, КЕМС, ефективне магнітне поле, квадрупольне розщеплення, поверхневий шар.


Повна версія статті .pdf (316kb)


Розрахунок констант рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних атомних дефектів у халькогенідах свинцю на основі експериментальних даних про границі області гомогенності

В.В.Прокопів, М.В. Пиц

Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника Івано-Франківськ,
76025
, Україна

В роботі уточнено значення констант рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних атомних дефектів в халькогенідах свинцю PbX (X – S, Se, Te) на основі як теоретичних розрахунків з використанням статистики для невироджених напівпровідників, так і апроксимації експериментальних результатів визначення границь області гомогеності теоретичними моделями. При теоретичних розрахунках враховано температурну залежність ширини забороненої зони та ефективної маси, а також наявність важких дірок в халькогенідах свинцю.

Ключові слова: халькогеніди свинцю, атомні дефекти, константи рівноваги, область гомогенності


Повна версія статті .pdf (238kb)