2000   Том 1   №2

Зміст

Елементи теорії термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів
Я.С.Буджак, Д.М.Фреїк, Л.І.Никируй, Л.Й.Межиловська
159
Кристалохімічний метод розрахунку границь взаємної розчинності сфалеритної та халькопіритної фаз на прикладі системи CuGaSe2-ZnSe
Л.В. Сиса, I.Д. Олексеюк, В.О. Галка, O.В. Парасюк
167
Гідрофобно-гідрофільні властивості частково триметилсилільованої поверхні кремнезему
І.Ф.Миронюк, В.В.Лобанов, В.М.Огенко
177
Кристаллохимия собственных дефектов в пленках халькогенидов свинца с учетом механических напряжений и рода подложек
Б.М.Рувинский, Д.М.Фреик, М.А.Рувинский
185
Електронно-адсорбційні характеристики плівок гольмію, адсорбованих на грані (1010) кристала ренію
Л.П.Задорожний, С.І.Степановський, З.В.Стасюк
195
Роль поверхневих станів у процесах утворення граничних шарів антифрикційних рідин
П.І. Мельник, А.В. Крамар, В.М. Крамар
201
Розмірні ефекти в монокристалічних плівках n -PbTе
М.В.Калинюк
207
Гетерування дефектів епітаксіальних кремнійових структур механічною обробкою та сильнолегованим дифузійним шаром
І.Л. Пятак, М.І.Довгошей
211
Термоелектричні властивості і кристалохімія дефектної підсистеми твердих розчинів на основі PbS
Б.К.Остафійчук, Р.І.Запухляк, В.М.Шперун, І.М.Іванишин, Р.Я.Михайльонка, М.В.Пиц
217
Дослідження деформаційних ефектів в епiтаксiйних шарах АIVBVI на BaF2: вплив на зонну структуру
В.С. Яковина
221
Вплив відпалу на структуру і електропровідність плівок Ме-Ge-РЗМ
О.Г. Миколайчук, А.С. Байцар, Б.П Яцишин
229
Дисперсійні властивості тонких плівок Sc2O3 та Y2O3
О.М.Бордун
235
Спектральні розміри і вільний об'єм в AsxS1-x склах
Н. Мателешко, М. Верес, В. Мітша, Т. Мельниченко, І. Росола
241
Зонна структура та механізми розсіювання у кристалах n-PbSe при 77К
Д.М.Фреїк, Л.І.Никируй, В.М. Кланічка, В.М.Шперун, Р.І.Собкович, О.Я.Довгий
245
Особливості поліморфних перетворень та електрофізичні властивості подвійних ортофосфатів молібдену (ІІІ)
В.В.Лісняк, Н.В. Стусь, Н.С. Слободяник
251
Рівноважна концентрація дефектів у кристалах селеніду свинцю
М.О.Галущак, Л.Р.Павлюк, В.В. Прокопів, Г.Д.Матеїк, В.В. Борик
259
Хімічне травлення монокристалів телуриду кадмію та твердих розчинів на його основі в розчинах системи HNO3-HCl-винна кислота
Є.О.Білевич, В.М.Томашик, З.Ф.Томашик, С.Г.Даниленко
267
Вплив ультра-фіолетового опромінення на структуру та властивості модифікованих плівкових покрить
Н.І. Доманцевич
273
Мікроструктура бінарних металевих розплавів із обмеженими компонентами у твердому тілі
I. Kaбaн, В. Гоєр
279
Структуроформування та фізико-хімічні властивості титану, дифузійно насиченого залізом
П.І. Мельник, Р.М Федорак, І.Й. Перкатюк
285
Залежність фотопараметрів резисторів на основі шарів n-PbTe від технологічних факторів їх одержання
А.М. Добровольська, В.М. Чобанюк, І.М. Раренко
293
Залежність електричних властивостей тонких шарів PbSe на поліамідній підкладці від технологічних факторів їх одержання
А.М. Добровольська, М.А. Лоп'янко, Л.Й. Межиловська, Р.І. Запухляк
301
Особливості реалізації складної дефектної підсистеми у монохалькогенідах свинцю
Д.М.Фреїк, М.О.Галущак, Л.Р. Павлюк, О.В. Козич, Г.Д. Матеїк
307
Вплив режиму епітаксії на магнітну мікроструктуру перехідних шарів плівок ЗІГ
Б.К.Остафійчук, В.М.Ткачук, В.М.Пилипів
319
Розрахунок констант рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних атомних дефектів у халькогенідах свинцю на основі експериментальних даних про границі області гомогенності
В.В.Прокопів, М.В. Пиц
325