Фізика і хімія твердого тіла


2010   Том11   №4

ЗмістПрикарпатському національному університету імені Василя Стефаника – LXX (.pdf, 217kb)
791
Фізико-хімічна наука у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (.pdf, 144kb)
793

Наукові статті працівників університету

Локалізовані стани електронів у напівпровідниках. I. Теоретичні аспекти (огляд)
Д.М. Фреїк, О.В. Возняк, В.М. Чобанюк
797
Квантово-розмірні ефекти і осциляції кінетичних параметрів у напівпровідникових наноструктурах (огляд)
Б.К. Остафійчук, Д.М. Фреїк, А.П. Шпак
804
Методи одержання діоксиду титану (огляд)
І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин
815
Фазові діаграми рівноваги і квазіхімія власних точкових дефектів кадмій, станум і плюмбум телуридів CdTe, SnTe, PbTe (огляд)
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів
832
Особливості високотемпературного розсіювання носіїв заряду у легованих індієм кристалах плюмбум телуриду PbTe:In
Л.І. Никируй, Р.О. Дзумедзей, Р. Ахіска, Г.Д. Матеїк
844
Енергії утворення вакансій у кристалах А3В5 та А4В6
В.В. Прокопів, І.В. Горічок, Л.Д. Юрчишин
849
Електричні властивості магній-заміщених літій-залізних шпінелей
Т.В. Грабко, Ю.С. Кайкан, П.О. Сулим, П.П. Якубовський
853
Електрична активність катіонних вакансій термоелектричного твердого розчину Pb1-xSnxTe
М.О. Галущак, Л.В. Туровська, Л.Й. Межиловська, Н.І. Дикун
858
Дегідрогенізація нанопористого вуглецю в ізотермічних умовах
О.Д. Магомета, Б.К. Остафійчук, Я.Т. Соловко, Б.І. Рачій, І.І. Будзуляк, Л.С. Яблонь
864
Інтеркаляція іонів літію в мезопористий діоксид титану
В.Л. Челядин, О.С. Коваленко, В.О. Коцюбинський, І.Ф. Миронюк, В.Г. Ільїн
868
Парофазне осадження тонких плівок телуриду свинцю. І. Планування та оптимізація технології
М.А. Лоп’янко, Р.І. Никируй, А.І. Ткачук
876
Радіаційне дефектоутворення в імплантованих іонами гелію монокристалічних плівках залізо-ітрієвого ґранату
В.В. Куровець
884
Розподіл радіаційних дефектів по товщині тонких плівок IV-VI при a- опроміненні
Я.П. Салій, В. Вуйцік, Н.Я. Стефанів
889
Механізми розсіювання носіїв струму у наноструктурах телуридів олова і свинцю
Б.Д. Дзундза, В.В. Бачук, Г.Є. Малашкевич, О.Л. Соколов
893
Розмірні ефекти у термоелектричних параметрах наноструктур телуриду олова
І.К. Юрчишин, І.І. Чав’як, Ю.В. Лисюк, Л.Т. Харун
898
Антифрикційні властивості пластичних мастил, наповнених ламінарними сполуками ґрафіту, які інтеркальовані FeCl3 та покриті Cu0–Cu2O–CuO або Cu0–Cu2O
Г.О. Сіренко, Л.М. Солтис, М.Б. Складанюк, Н.І. Сабадах, В.П. Свідерський, Л.М. Кириченко, Р.В. Ільницький
904
Розподіл кривин у вершинах мікро- та нанонерівностей шорстких поверхонь твердих тіл, змодельованих випадковим полем
Г.О. Сіренко, М.Ф. Семенюк, Л.М. Солтис
914
Шляхи підвищення електрофізичних параметрів підзатворного діелектрика в субмікронних структурах
С.П. Новосядлий, В.М. Бережанський, В.М. Вівчарук
928

Фізико-математичні науки

Спектри дірок та акцепторів у закритій двошаровій сферичній квантовій точці
В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.Я. Лешко
935
Модифікація квантуючого потенціалу напруженої наногетеросистеми InAs/GaAs з квантовими точками InAs під впливом електрон – деформаційної взаємодії
І.Я. Бачинський, Р.М. Пелещак
944
Transparent Conductive Oxide Layers and Their Application in Solar Energetic
A.V. Simashkevich, D.A. Sherban, L.I. Bruk, Iu.V. Usatii, V.M. Fedorov
950
Релеївське і мандельштам-бріллюенівське розсієвання в хальконідних сплавах системи As – S – Se
М.М. Поп, А.А. Когутич, С.І. Перечинський, І.І. Шпак, Ю.М. Височанський
957
Фотолюмінесценція квантових точок ZnSe при високих рівнях збудження
О.В. Коваленко, В.В. Тищенко
962
Катодолюмінесценція BaB2O4:M2+ (M = Cd, Sr, Zn, Ca, Mg)
В.П. Савчин, В.Т. Адамів, Я.В. Бурак, І.М. Теслюк
967
Структура і край оптичного поглинання аморфних плівок (GeS)1-хBiх (0 < х < 0,15)
Р.Р. Романюк, Я. В. Бойко, О.Г. Миколайчук
971
Хімічне осадження та фізичні властивості напівпровідникових плівок CuInSе2xS2(1-x)
Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, П.Й. Шаповал, Р.Ю. Петрусь, Н.А. Українець, М.В. Чекайло, В.О. Українець
976

Хімічні науки


Система Sm-Ag-Al-Ge (0,333 ат. частки Sm)
Р.С. Козак, Р.Є. Гладишевський
980
Дослідження впливу заміщення Sr на Ln у Bi-вмісній надпровідній кераміці
С.А. Неділько, Д.Д. Наумова
991
Хімічна обробка кристалів Ві2Те3 та твердих розчинів на його основі травниками І2–ДМФА
І.І. Павлович, З.Ф. Томашик, І.Б. Стратійчук, В.М. Томашик, Г.П. Маланич
994
Фазові перетворення в процесі нагрівання шихти систем Ge-Se, Ag-Ge-Se
М.В. Чекайло, В.О. Українець, Г.А. Ільчук, Н.А. Українець
998
Розчинність аморфних шарів і стекол системи As-S
І.І. Туряниця, В.В. Цигика
1003

Технічні науки


Нові погляди на пластичність металів
Л.Ю. Козак
1007
Магніточутливі імуносорбенти з ковалентним приєднанням імуноглобулінів до поверхневого шару нанокомпозитів
Л.С. Cемко, Л.П. Сторожук, М.В. Абрамов, П.П. Горбик
1017
Особливості згоряння рідких палив на твердих каталізаторах у дифузійних джерелах тепла для термогенераторів
Л.Т. Струтинська, В.Я. Михайловський
1024
Вплив умов формування композиційних сумішей полімер-вуглець на їх електроопір
С.Л. Рево, Ф.В. Лозовий, К.О. Іваненко, Т.Г. Авраменко
1029
Особливості фізичних властивостей гетероструктур з тонким квазішаром на границі розділу GaSe/InSe
Г.І. Клето, М.О. Воробець
1034
Формування температурних хвиль в умовах періодичної енергетичної дії на поверхню металу
В.І. Цоцко, І.М. Спиридонова, Б.Г. Пелешенко
1037
Термодинамічні закономірності процесу електрохімічного впровадження літію у вихідний та лазерно опромінений нанодисперсний ТіО2
М.Я. Сегін, І.М. Будзуляк, С.І. Будзуляк, Р.В. Ільницький, В.О. Коцюбинський, О.В. Морушко, Л.С. Яблонь
1044

Персоналії


Томашик Василь Миколайович – до 60-ти річчя від дня народження (.pdf, 214kb)
1055

Інформація


Річні збори секції з проблем функціональних матеріалів електронної техніки (MAAН) (.pdf, 410kb)
1058
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
1059