Фізика і хімія твердого тіла


2011   Том 12   №4

ЗмістЧлен кореспонденту НАН Украіни Литовченку Володимиру Григоровичу – до 80-ти річчя від дня народження (.pdf,178kb)
831  


Фізико-математичні науки

Локалізовані стани електронів у напівпровідниках. IIІ. Енергетичні рівні точкових дефектів у цинк, кадмій і плюмбум телуридах (огляд)
Д.М. Фреїк, В.М. Чобанюк, О.М. Возняк, І.В. Горічок, Т.О. Паращук, С.Д. Бардашевська
834
Теоретичний аналіз інтенсивності пружного розсіювання електронів атомними сітками аморфних речовин
Г.М. Іваницька, В.С. Ковтуненко, В.М. Кришеник, В.М. Рубіш
849
Потенціал поля поляризації та оптичні фононні моди в багатошаровій квантовій наноплівці
А.М. Грищук, В.В. Грищук, І.В. Бойко
855
Електронний енергетичний спектр напівпровідникових квантово-розмірних структур
І.К. Юрчишин
859
Залежність енергії екситону від товщини напівпровідникової наноплівки
О.В. Пуганцева, В.М. Крамар
866
Квантова ємність в наноструктурах різної електричної природи
Д.В. Матулка, Б.А. Лукіянець
871
Електронні властивості та особливості тонкої структури густини станів CeNi2Si2 з валентнонестабільним Ce
М.Д. Котерлин, Р.Й. Ясницький, Г.М. Котерлин, Б.С. Морохівський
876
Теплопровідність легованих кристалів PbTe:Bi(Sb). Теоретичні основи та розрахунок
Л.І. Никируй, Р.О. Дзумедзей, Ю.В. Бандура, Т.П. Гевак
882
Гідратовані форми фториду заліза: синтез, магнітна мікроструктура та її зміни при інтеркаляції іонів літію
В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, П.І. Колковський, В.Л. Челядин, А.Б. Груб’як, М.В. Вишиванюк, С.О. Юр’єв, Аль-Саєді Абдул Халек Заміл
888
Вплив заміщення іонами алюмінію та режимів термообробки на діелектричні властивості керамік складу Li2O-Al2O3-Fe2O3
І.М. Гасюк, Б.Я. Депутат, Л.С. Кайкан, М.П. Мазур, В.В. Угорчук
894
Поверхневі явища при нагріванні порошку гідриду титану
О.М. Івасишин, О.Б. Бондарчук, М.М. Гуменяк, Д.Г. Саввакін
900
Вплив умов відпалу на оптичні властивості плівок кадмію сульфіду
Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, О.Я. Тузяк, П.Й. Шаповал, С.В. Токарев, І.Т. Когут
908
Зміна кінетичних параметрів плівок PbTe:Bi при їх витримці на повітрі
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський, О.Б. Костюк
913
Структура, дифузійні процеси та магніторезистивні властивості тришарових плівок Co/Ag/Co
В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода, В.М. Коломієць, Є.Г. Копанець, Л.В. Дехтярук, А.І. Салтикова
917
Механізми зародження і росту тонкоплівкових структур телуриду кадмію на сколах слюди
Д.М. Фреїк, О.Л. Соколов, І.М. Ліщинський, В.В. Бачук, В.Ю. Потяк
923
Структура і низькотемпературна електропровідність закристалізованих плівок RЕFeGe2
Б.П. Яцишин, С.П. Яцишин, Н.І. Доманцевич
930
Електронна структура плівок TiO2 та його нанокомпозитів
Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, М.А. Заболотний, А.М. Єременко, Н.В. Вітюк, С.В. Жоховець
936
Вплив структурних характеристик нанопористого вуглецевого матеріалу на електрохімічні властивості конденсаторних систем типу C/Li2SO4/C
І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Н.Я. Іванічок, М.М. Кузишин, В.І. Мандзюк, Р.І. Мерена, Р.П. Лісовський, А.М. Гамарник
944
Obtaining of Nanocrystalline Bcc-Phase in Ce-Ag Alloys
A.B. Lysenko, Т.V. Kalinina, О.L. Kosinskaya, I.V. Zagorulko
949
Модификация спектров поглощения пленок органических полупроводников при их допировании плазмонными наночастицами
В.В. Богач, Р.А. Дынич, А.Д. Замковец, А.Н. Понявина
955


Хімічні науки


Особливості структури хімічного зв’язку заліза
А.А. Ащеулов, О.М. Маник, Т.О. Маник, В.Р. Білинський-Слотило
960
Розрахунок енергій утворення вакансій та анти структурних дефектів у напівпровідникових кристалах GeTe, GeSe, GeS
Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, Л.Д. Юрчишин
966
Термодинаміка точкових дефектів та концентрація носіїв заряду моносульфіду самарію
М.О. Шевчук
970
Особливості взаємодії MgO з сульфофторидами лантаніді
В.Ф. Зінченко, І.Р . Магунов, Є.В. Тімухін, М.Ю. Кривда
974
Вплив композиційного розупорядкування на оптико-рефрактометричні параметри скловидних халькогенідних сплавів системи Ag-As-Se
О.І. Шпак, І.П. Студеняк, І.І. Шпак
980
Точкові дефекти, механізми утворення і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-Sb2Te3
Д.М. Фреїк, Л.В. Туровська, В.М. Бойчук
985
Структурні, енергетичні та електрокінетичні характеристики інтерметалічного напівпровідника n-TiNiSn, легованого V. II. Твердий розчин TiNi1-xVxSn
В.В. Ромака, П. Рогль, Л.П. Ромака, Е.К. Хліль, А.М. Горинь, С.М. Буджерак
995
Термодинамiка диморфізму твердих електролітів з власним структурним розупорядкуванням
Я.О. Шабловський
1002
Застосування бромвиділяючих травників для хімічного полірування поверхні PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe
З.Ф. Томашик, В.М. Томашик, І.Б. Стратійчук, Г.П. Маланич, І.І. Павлович
1007
Mechanical and Optical Properties of Polytetrafluoroethylene Treated by γ-Irradiation Near the Melting Point
E.M. Konova, Yu.E. Sakhno, S.A. Khatipov, V.G. Klimenko, S.T. Sychkova, T.V. Sakhno
1013


Технічні науки


Взаємозв’язок механічних та електрофізичних властивостей власнодефектних кристалів
Б.П. Коман
1018
Теплофізичні властивості металів та стопів: 2. Залежність коефіцієнта теплопровідності від температури та радіусу атомів
Л.В. Базюк, Г.О. Сіренко
1026
Вдосконалення технологій синтезу напівпровідникових сполук AIVBVI та твердих розчинів на їх основі
C.М. Левицький, М.І. Бойко, О.І. Власенко, Ц.А. Криськов
1039
Вплив хімічного складу реакційної суміші на формування поверхневих дифузійних шарів в сталях
І.Я. Петрик, В.Я. Лобурак
1042
Анізотропія механічних властивостей алюмінієвого сплаву Д16 при повторних квазістатичних і вібраційних навантаженнях згином після гарту і вальцювання
Н.П. Праведна
1045
Вплив сталих та динамічних навантажень на процеси зношування, тертя та зміну шорсткості поверхонь полімерних композитів
Г.О. Сіренко, В.П. Свідерський, Л.М. Солтис, І.І. Новіков, В.П. Захаренко
1050
XPS і TDS дослідження механізму впливу поверхні і легуючої домішки Ті на термічну стійкість і кінетику процесів десорбції водню з гідридної фази MgH2 композитів, отриманих різними способами
О.Г. Єршова, В.Д. Добровольський, О.Ю. Хижун, Ю.М. Солонін
1066
Зміна кута змочування рідких металів на поверхні аморфного сплаву
С. Мудрий, І. Борух
1074
Ниткоподібні кристали кремнію для сенсорної електроніки
А.О. Дружинін, І.Й. Мар’ямова, О.П. Кутраков, Н.С. Лях-Кагуй
1078
Моделювання розподілу електричних полів і порогових напруг в локальних тривимірних КНІ – структурах
I.T. Когут
1085
Вплив густини струму на розрядні характеристики літієвих джерел струму з катодом на основі MgF2
І.М. Гасюк, М.Я. Січка, В.В. Угорчук, Л.С. Кайкан, П.П. Якубовський
1092
Електричні властивості подвійних гетероструктур InP/InGaAsP
С.І. Круковський, А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін, І.О. Мрихін, Ю.С. Михащук
1097
Електрохімічні властивості катодних матеріалів на основі системи Mg1-xZnxFe2O4 для літієвих джерел струму
В.С. Бушкова, В.В. Угорчук
1102


Дискусії

Ентропія і філософські аспекти живого
Н.Д. Фреїк, Й.К. Цимбрикевич
1107


Інформація

Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
1112