Фізика і хімія твердого тіла


2012   Том 13   №1

Зміст
Фізико-математичні науки

Фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання. Досягнення, сучасний стан, тенденції розвитку (Огляд)
Д.М. Фреїк, В.М. Чобанюк, М.О. Галущак, О.С. Криницький, Г.Д. Матеїк
7
Глауберівська динаміка ізінгоподібної моделі спін-кросовер сполук
Ю.В. Гудима, Є.М. Даскал
21
Концентраційна залежність ефективної маси електронів у d-зоні провідності моносульфіду самарію
Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, М.О. Шевчук
27
Фізичні властивості стекол системи E(Ag0.26Ge0.265S0.475) – AgBr
О.Г. Миколайчук, М.В. Мороз, М.В. Прохоренко, В.М. Мороз
30
Тензорезистивні ефекти в сильно деформованих кристалах n-Si та n-Ge
С.І. Будзуляк
34
Поздовжні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та теплові властивості квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH2PO4
Р.Р. Левицький, І.Р. Зачек, А.С. Вдович
40
Структурне розвпорядкування приповерхневого шару імплантованих іонами кремнію плівок залізо-ітрієвого ґранату
В.М. Пилипів, О.З. Гарпуль, Б.К. Остафійчук, В.О. Коцюбинський, В.В. Куровець, О.Ю. Бончик
48
Післяконденсаційні процеси у легованих вісмутом плівках телуриду свинцю
Б.С. Дзундза, М.А. Лоп’янко, Я.С. Яворський, І.Б. Гатала
55
Морфологічні та оптичні дослідження тонких плівок InSe/n-Si
П.О. Генцарь, О.І. Власенко, М.В. Вуйчик, М.С. Заяць, М.П. Киселюк, Ц.А. Криськов, І.В. Кругленко, К.В. Свєженцова
59
Наноструктури станум телуриду на сколах слюди-мусковіт
І.І. Чав’як
64
Розподіл власних дефектів у монокристалічних епітаксійних плівках PbTe
Я.П. Салій, Н.Я. Стефанів
69
Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді
Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк
73
Рентгенофотоелектронні дослідження лазерно-індукованих структурних змін у наношарах As50Se50
О. Кондрат, Н. Попович, Р. Голомб, О. Петраченков, В. Лямаєв, Н. Цуд, В. Міца
77
Особливості формування тонких плівок CdTe на ситалових і скляних підкладках у методі «гарячої стінки»
О.Л. Соколов, В.Ю. Потяк, І.С. Биліна
83
Процеси оствальдівського дозрівання і гаусіани у розподілі висоти наноструктур PbTe/(0001) слюда
В.В. Бачук
88
Електричні та оптичні властивості пористого вуглецевого матеріалу
В.І. Мандзюк, Н.І. Нагірна, В.В. Стрельчук, С.І. Будзуляк, І.М. Будзуляк, І.Ф. Миронюк, Б.І. Рачій
94
Взаємодія наночастинок аеросилу з високопористими вуглецевими матеріалами, отриманими внаслідок обгару І. Залежність енергетичного розподілу р-електронів від ступеня обгару високопористих вуглецевих матеріалів
Б.І. Ільків, С.С. Петровська, Я.В. Зауличний, В.М. Гунько, В.І. Зарко
102

Хімічні науки


Термохімія нестандартних станів кристалічних фаз
Я.О. Шабловський
109
Синтез та оптичні властивості рідкокристалічних нанокомпозитів на основі октаноату кадмію з квантовими точками CdS
Т.А. Мирна, В.М. Асаула, С.В. Волков, А.С. Толочко, Д.А. Мельник, Г.В. Клімушева
131
Особливості хімічного зв’язку FeSe та FeTe
А.А. Ащеулов, О.М. Маник, Т.О. Маник, А.Й. Савчук, В.Р. Білинський-Слотило
136
Гетеровалентне заміщення кераміки Bi2212
Д.Д. Наумова, І.О. Корбут, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько
142
Кристалохімія точкових дефектів і механізми утворення твердих розчинів у системі ZnS-ZnTe
Г.Я. Гургула, Л.Й. Межиловська, Н.Д. Фреїк
146
Дефектна підсистема термоелектричних твердих розчинів PbTe-BiTe
Л.В. Туровська
151
Атомна будова та морфологія частинок політитанатних кислот, одержаних за різних умов рідкофазного синтезу
Л.І. Миронюк, В.Л. Челядин, І.Ф. Миронюк
156
Поведінка пористого вуглецевого матеріалу у водних електролітах Li2SO4, Na2SO4 та K2SO4
Б.К. Остафійчук, М.В. Вишиванюк, Н.Я. Іванічок, Б.І. Рачій, І.М. Будзуляк, Р.П. Лісовський
166
Формування полірованої поверхні нелегованого та легованого елементами IV групи СdTe травильними розчинами (NH4)2Cr2O7–HCl–цитратна кислота
П.С. Чухненко, В.Г. Іваніцька, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик, І.Б. Стратійчук
171
Оптимізація параметрів методу золь-гель Пекіні для синтезу нанолюмінофора Sr3Y2(BO3)4:Eu3+
А.О. Шийчук, С. Ліс
176
Кристалічна та електронна структури твердого розчину заміщення Ti1-хDyxNiSn
Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, П. Рогль, Е.К Хліль, В.В. Ромака, А.М. Горинь
180
Синтез, оптичні та електричні властивості складних оксидів в системі Y – Ba – Ni – Zn – O
І.В. Фесич, С.О. Солопан, О.Г. Дзязько, С.А. Неділько
185
Термодинамічне дослідження системи Pb-Sb-O
П.М. Милян, О.О. Семрад, Ж.І. Милян, Г.В. Кун
192
Структурні та спектральні особливості германію на основі інтерференційної оптики для інфрачервоної області спектра
В.Ф. Зінченко, В.П. Соболь, О.В. Свиридова
197
Дослідження особливостей молекулярної рухливості зшитих поліуретанів наноструктурованих комплексними сполуками металів
В.В. Клепко, О.М. Жигір, Н.В. Козак, М.М. Міненко
201
Спектральні властивості деяких кумаринових і піранових барвників у рідких розчинах і зшитих полімерних матрицях
Т. Новикова, Т. Сахно, І. Короткова, Н. Барашков, Ю. Сахно, І. Іргібаєва
205

Технічні науки


Комплексна переробка алуніт-фосфатних систем
О.С. Худоярова, Д.І. Крикливий, Ю.О. Поліщук
210
Вплив параметрів імпульсного струму у формуванні структури сплавів металів групи заліза з фосфором
В.О. Заблудовський, Р.П. Ганич, В.В. Артемчук
214
Синтез і термоелектричні властивості PbTe:Sb
І.В. Горічок, Р.О. Дзумедзей, Ю.В. Лисюк, В.П. Кознюк, А.П. Кознюк
220
Вплив потужного мілісекундного лазерного випромінювання на глибину проплавленого шару в кристалах CdTe та Cd0,8Mn0,2Te
О.В. Галочкін, В.М. Жихаревич, Г.І. Раренко, В.М. Стребежев, Я.Д. Захарук, С.Г. Дремлюженко
224
Термоелектрика легованих кристалів PbTe:Bi(Sb) у широкому температурному інтервалі
Л.І. Никируй, Р.О. Дзумедзей, Ю.В. Бандура, Т.П. Гевак
230
Дослідження кінетики тверднення епоксидного олігомера в магнітному полі
М.І. Шут, Т.Г. Січкар, П.М. Малежик
234
Присадки – модифікатори властивостей бетонних сумішей і бетону
Г.М. Бурак, О.М. Верста, В.В. Левінський, О.В. Струмінська, В.І. Конуп
238
Теплофізичні властивостіі металів та стопів: 3. Залежність коефіцієнта теплоємности від температури та радіусу атомів
Л.В. Базюк, Г.О. Сіренко
244
Тонкі плівки пористого оксиду алюмінію, одержані імпульсним лазерним осадженням, для поверхневих плазмон-поляритонних сенсорних структур
Ю.В.Ушенін, Р.В.Христосенко, А.В. Самойлов, Ю.С. Громовой, Е.Б. Каганович, Е.Г. Манойлов, С.О. Кравченко, Б.А. Снопок
259
Процес виготовлення періодичних структур в композитних матеріалів
Н.Д. Ворзобова, В.Г. Булгакова, Ю.Є. Бурункова, А.І. Москаленко
265
Дослідження Ga-In в контакті з Si, Ge і SiGe дротами для сенсорної техніки
А.А. Дружинін, Ю.М. Ховерко, I.П. Островський, С.І. Нічкало, А.А. Ніколаєва, Л.А. Конопко, І. Стич
269
Технологічні особливості сухої вакуумної літографії для формування субмікронних структур ВІС
С.П. Новосядлий, Р.Б. Атаманюк, Т.Р. Сорохтей, Л.В. Мельник, Ю.В. Возняк
273


Інформація

Пам’яті Прохоренка Віктора Яковича (.pdf, 166kb)
279
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
282