2001   Том 2   №2

Зміст

 

Морфологія та оптичні властивості острівцевих металевих плівок на поверхні напівпровідників
М.Л.Дмитрук, Т.А.Михайлик, В.Р.Романюк

179

Дослідження електричних та оптичних властивостей полікристалічних шарів ZnO:In отриманих методом реактивного магнетронного розпилення
Б.T. Бойко, Г.С. Хрипунов, Н.А.Ковтун, А.И.Черніков

189

Фазові рівноваги в квазіпотрійній системі Cu2Se – ZnSe – Cu2SnSe
І.Д. Олексеюк, І.В. Дудчак, Л.В. Піскач

195

Модель твердого розчину магній-цинкових феритів
Б.К.Остафійчук, І.М.Гасюк, О.В.Копаєв

201

Оптико-рефрактометричні дослідження багатошарової структури a-Se /As2S3
М.М. Мальованик

207

Процеси окислення плівок телуриду олова в атмосфері кисню
М.О. Галущак, Л.Й. Межиловська, М.В. Пиц, В.В. Борик, Г.Д. Матеїк

213

Дисперснiсть нарощуваних плівок хімічних сполук
П.І. Ігнатенко, Д.Н Терпій, А.А. Гончаров,М.А. Муза, Н.А. Василенко

217

Квазіхімічний опис нестехіометрії телуриду олова
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів

223

Реальна структура епітаксійних плівок SnTe на сколах (111) BaF2
М.В. Пиц

229

Термоелектричні властивості твердих розчинів телурид свинцю – телурид гадолінію і телурид свинцю – телурид тербію
В.М. Кланічка, В.М. Шперун, Р.Я. Михайльонка, І.М. Іванишин

235

Вплив випаровування у вакуумі на приповерхневий шар плівок халькогенідів свинцю
Б.М. Рувінський, Д.М. Фреїк, М.А. Рувінський, М.О. Галущак

241

Взаємодія напівпровідникових сполук типу АV2BVI3 з металами
В.М. Томашик, В.І. Гриців, О.В. Серіцан

247

Вплив Cu2Se на утворення та ріст тонких плівок на основі ZnSe
О.Г. Миколайчук, О.М. Когут, О.Й. Мельник, З.О. Когут

253

Принципи дії магнітного поля на структуру стекол з точки зору колоїдної теорії
В.І. Єзіков, І.О. Гавриленко, Л.О. Нестерова

257

Моделювання гомоепітаксії на гвинтових дислокаціях з урахуванням граничної кінетики
Ю.С. Кагановський, О.П. Кулик, С.П. Юрченко

261

Кристалізація оксиду галію в процесі окислення Ga2Se3
О.О. Балицький

267

Оптимізація режимів термічної обробки сплаву Al-5,5%Mg-2,5%Zn легованого міддю
О.М. Бялік, О.М. Доній, А.А. Кулініч, К.Ю. Гзовський

273

Закони дисперсії та явища переносу в електронних кристалах селеніду свинцю
Л.І. Никируй

277

Оптичні та електроміграційні властивості селеносульфідів деяких p- , d- та f- металів
В.Ф. Зінченко, Н.П. Єфрюшина, О.В. Шаповалов, Л.В. Садковська

283

Дослідження стійкості двохвимірної кристалічної гратки
Л. Козак

289

Конструкторсько - технологічні особливості формування схем пам'яті з ультрафіолетовим і електричним стиранням на "FLASH" і "FLOTOX" комірках
Н.І. Іванців, П.І. Мельник, С.П. Новосядлий

299

Дослідження впливу фізико-механічних факторів при інтерпретації еліпсометричних вимірювань для скла K-8 після електронно-променевої обробки
С.В. Поздєєв, Г.М. Дубровська, О.В. Поздєєва

305

Вплив фазових перетворень на процеси дифузійного насичення титану вуглецем
П.І. Мельник, Р.М. Федорак, В.М. Кланічка

311

Термоелектричні властивості сплавів на основі SnTe
Р.І. Запухляк, М.І. Запухляк

321

Тришарова модель електрофізичних властивостей плівок халькогенідів свинцю
О.Я. Довгий

325