2001   Том 2   №2

Анотації


М.Л. Дмитрук, Т.А. Михайлик, В.Р. Романюк

Морфологія та оптичні властивості острівцевих металевих плівок на поверхні напівпровідників

Інститут фізики напівпровідників НАН України, проспект Науки 45, м. Київ, 03028,
E-mail: nicola@dep39.semicond.kiev.ua, тел. +(380 44) 265 64 86

Описана технологія локально-електрохімічного осадження металевих острівців на поверхню напівпровідника. Морфологія цього покриття досліджена методами просвічуючої електронної мікроскопії та мікроскопії атомних сил. В залежності від тривалості процесу отримуються як ізольовані металеві острівці, так і деякі фрактальні структури. Острівці Au на поверхні GaAs мають форму, близьку до зрізаних сфер із відношенням висоти до діаметра, рівним приблизно 1/3. Оптичні дослідження полягали у вимірюванні спектрів відбивання р-поляризованого світла видимого діапазону і багатокутової монохроматичної еліпсометрії. Ці дані інтерпретуються в рамках наближення ефективного середовища Максвелла-Гарнетта з врахуванням диполь-дипольної взаємодії наночастинок (при малих покриттях) або симетричного наближення Бругемана (при великих покриттях). За ефективною величиною діелектричної проникності визначено плазмову частоту та частоту міжелектронних зіткнень для золота у нанофазному стані.

Ключові слова: діелектрична проникність, ефективне середовище, кластер, плазмова частота, резонанс Мі, відбивання поляризованого світла, еліпсометрія, атомно-силова мікроскопія.


Повна версія статті .pdf (455kb)


Б.T. Бойко, Г.С. Хрипунов, Н.А.Ковтун, А.И.Черніков

Дослідження електричних та оптичних властивостей полікристалічних шарів ZnO:In, отриманих методом реактивного магнетронного розпилення

Національний технічний університет “ХПІ” Україна, 61002 Харків, вул. Фрунзе 21
boyko@ fmeg.kpi.kharkov.ua       root@fmeg.kpi.kharkov.ua

У роботі досліджувались оптичні та електричні властивості плівок ZnО:In, отриманих при температурах підкладки від 200 0С до 400 0С шляхом реактивного високочастотного магнетронного розпилу металевої мішені Zn:In зі складом 98 aт% Zn і 2 aт% In. Встановлено, що плівки ZnО:In отримані при температурі підкладки 400 0С, мають оптимальні оптичні та електричні параметри: розмір питомого електроопору плівок товщиною 1400 нм складає 18? 10-4 Ом? см при прозорості у видимій частині спектра 89%.

Ключові слова: фотоелектричні перетворювачі, широкозонні напівпровідникові “вікна”, тонкі плівки, магнетронний розпил, оптичні та електричні властивості, електроопір, концентрація та рухливість основних носіїв, рентгенодифрактометричні дослідження, структура.


Повна версія статті .pdf (251kb)


І.Д. Олексеюк, І.В. Дудчак, Л.В. Піскач

Фазові рівноваги в квазіпотрійній системі Cu2Se-ZnSe-Cu2SnSe3

Волинський державний університет ім.Лесі Українки, пр.Волі, 13
43009 Луцьк, Україна, e–mail: pikr@lab.univer.lutsk.ua

Методами диференційно-термічного, рентгенофазового та мікроструктурного аналізів проведено дослідження чотирьох політермічних перерізів квазіпотрійної системи Cu2Se-ZnSe-Cu2SnSe3. Побудовані проекція поверхні ліквідуса та ізотермічний переріз при 670 К. В системі підтверджено існування тетрарної сполуки Cu2ZnSnSe4, що належить до класу алмазоподібних напівпровідників, та є аналогом природнього мінералу станіну і кристалізується в тетрагональній структурі з параметрами решітки а=0,5855 (1) нм та с=1,1379 (3) нм. Встановлені характер протікання моно- і нонваріантних процесів та їх координати.

Ключові слова: станін, фазові рівноваги, евтектика, перитектика, квазіпотрійна система, політермічний переріз, тетрарна сполука, розчинність.


Повна версія статті .pdf (493kb)


Б.К. Остафійчук, І.М. Гасюк, О.В. Копаєв

Модель твердого розчину магній-цинкових феритів

Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

В роботі представлені методика і результати рентгеноструктурного дослідження ступені оберненості шпінелі і валентного стану іонів заліза в магній-цинковому фериті. Зміни валентного стану підтверджені рентгеноструктурними дослідженнями.

Ключові слова: магній-цинковий ферит, шпінель, катіонний розподіл, К-край поглинання.


Повна версія статті .pdf (248kb)


М.М. Мальованик

Оптико-рефрактометричні дослідження багатошарової
структури
a-Se/As2S3

Ужгородський національний університет, кафедра твердотільної електроніки,
вул. Підгірна, 46, 88000, м.Ужгород,
E-mail: malyov@torba.com

Досліджувався вплив фотостимульованої взаємодифузії на оптичні властивості аморфної багатошарової структури (БС) a-Se/As2S3: зміну коефіцієнта поглинання a (hn ) і показника заломлення n. По одноосциляторній моделі Уемпла і Ді-Доменіко розраховані значення дисперсійної енергії Ed, енергії електронного осцилятора E0 для вихідних і фотооброблених зразків. Одноосциляторне оптико-рефрактометричне співвідношення застосоване для встановлення взаємозв’язку між показником заломлення і шириною забороненої зони при дифузійних процесах в БС.

Ключові слова: багатошарова структура, оптичний запис, дифузія, оптичне поглинання, дисперсія.


Повна версія статті .pdf (294kb)


М.О. Галущак**, Л.Й. Межиловська*, М.В. Пиц*, В.В. Борик**, Г.Д. Матеїк**

Процеси окислення плівок телуриду олова в атмосфері кисню

* Прикарпатський університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка 57, Івано-Франківськ, 76000 Україна.
** Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу
вул. Карпатська 13, Івано-Франківськ, 76000 Україна.

Методами електронної оже-спектроскопії, ядерного гама-резонансу, рентгенографії та металографії досліджено окислення епітаксійних плівок телуриду олова при ізохронному та ізотермічному відпалі в атмосферному кисні.

Ключові слова: епітаксія, тонкі плівки, телурид олова, окислення, ізотермічний відпал.


Повна версія статті .pdf (244kb)


П.І. Ігнатенко, Д.Н Терпій, А.А. Гончаров,
М.А. Муза, Н.А. Василенко

Дисперснiсть нарощуваних плівок хімічних сполук

Інститут фізики напівпровідників НАН України,
пр. Науки, 45, Київ, 03028

На основі аналізу теоретичних та єкспериментальних даних по 35 хімічних сполуках, що нарощуються на кристалічних підкладках за допомогою реактивного напилювання виявлена залежність дисперсності їхньої структури від пересичення материнської фази компонентом, що дифундує, температури напилювання, величини невідповідності сполучуваних кристалічних граток, пружних констант наростаючої фази і питомої вільної граничної енергїї. Дисперсність плівок оцінювалася на основі даних по розмірах критичних зародків нарастаючих фаз. Розміри зародків зєднань знаходяться в інтервалі 0,5 - 57 нм. Теоретично та експериментально показано, що з ростом різниці множень зменшуються розміри критичних зародків (особливо двомірних). Відзначено з’єднання з низькою та високою дисперсністю й зазначені шляхи досягнення необхідної дисперсності фаз, що нарощуються.

Ключові слова: дисперсія, розміри ядра, перенасичення, температура, границя вільної енергії.


Повна версія статті .pdf (478kb)


Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів

Квазіхімічний опис нестехіометрії телуриду олова

Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника,
76000, Івано-Франківськ, Україна, prk@pu.if.ua

Запропонована модель квазіхімічних реакцій утворення власних атомних дефектів у кристалах телуриду олова із одночасним існуванням одно- і двозарядних дефектів за Шотткі. На основі аналізу умови електронейтральності знайдено залежності концентрації дефектів і носіїв струму від температури та парціального тиску пари телуру при реалізації двотемпературного відпалу.

Ключові слова: телурид олова, дефекти, квазіхімія, константи рівноваги.


Повна версія статті .pdf (277kb)


М.В. Пиц

Реальна структура епітаксійних плівок SnTe
на сколах (111) BaF
2

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка 57, Івано-Франківськ, 76000 Україна

Методами двокристальної спектрометрії та топографії досліджено параметри реальної структури (величина блоків мозаїки, області когерентного розсіювання, неоднорідна мікродеформація, мозаїчність, параметр гратки) епітаксійних плівок телуриду олова, осаджених методом гарячої стінки на свіжі сколи (111) монокристалів BaF2. Встановлено вплив технологічних факторів вирощування на ці структурні характеристики конденсату.

Ключові слова: епітаксія, тонкі плівки, телурид олова, реальна структура, метод гарячої стінки.


Повна версія статті .pdf (280kb)


В.М. Кланічка, В.М. Шперун, Р.Я. Михайльонка, І.М. Іванишин

Термоелектричні властивості твердих розчинів
телурид свинцю – телурид гадолінію і телурид свинцю – телурид тербію

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Фізико-хімічний інститут.
76000,  м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57, irvan@rambler.ru

Досліджено залежність питомої електропровідності (s) коефіцієнта термо-е.р.с. (a) і питомої термоелектричної потужності (a2s) твердих розчинів PbTe – Gd2Te3 i PbTe – Tb2Te3 від складу. Визначено склади, що характеризуються оптимальними значеннями термоелектричних параметрів. Запропоновано кристалоквазіхімічний опис дефектної підсистеми основної матриці твердих розчинів.

Ключові слова: телурид свинцю, телурид тербію, телурид гадолінію, термоелектрика, дефекти.


Повна версія статті .pdf (257kb)


Б.М. Рувінський, Д.М. Фреїк, М.А. Рувінський, М.О. Галущак

Вплив випаровування у вакуумі на приповерхневий шар плівок халькогенідів свинцю

Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника,
м. Івано-Франківськ, 76000, Україна

Теоретично показано можливість істотної модифікації приповерхневого шару плівок халькогенідів свинцю, поміщених у вакуум при підвищеній температурі, коли при інтенсивному випаровуванні халькогену змінюється стехіометричний склад і тип провідності шару. Досліджено просторово-часовий розподіл концентрацій халькогену і свинцю у приповерхневому шарі. Чисельні розрахунки проведено для випадку плівок PbS p-типу. Отримані результати відповідають існуючим експериментальним даним для відпалених у вакуумі плівок PbS.

Ключові слова: плівки, халькогеніди свинцю, приповерхневий шар, випаровування, вакуум.


Повна версія статті .pdf (263kb)


В.М. Томашик1, В.І. Гриців2, О.В. Серіцан1

Взаємодія напівпровідникових сполук типу АV2BVI3 з металами

1Інститут фізики напівпровідників НАН України, проспект Науки 41, м. Київ, 03028 Україна,
2Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська 44

Показано, що, як і у випадку напівпровідникових сполук типу AIIBVI, AIVBVI, AIIIBVI, AIII2BVI3, Tl2BVI і AI2BVI, порівняння експериментальних результатів про фазові рівноваги в системах AV2BVI3 – метал та даних проведених термодинамічних розрахунків свідчить про те, що розрахунки зміни потенціалу Гіббса у вказаних системах дозволяють визначити наявність або відсутність обмінної взаємодії в кожній конкретній системі з достатньою надійністю. Надійність такої оцінки значно підвищується, якщо одночасно проаналізувати діаграми стану бінарних систем, що обмежують конкретну потрійну систему та врахувати стабільність всіх існуючих бінарних та потрійних фаз. Обговорюються причини неспівпадінь термодинамічних розрахунків з експериментальними результатами.

Ключові слова: взаємодія, термодинамічні розрахунки, напівпровідникові сполуки, метали, невідповідність.


Повна версія статті .pdf (224kb)


О.Г. Миколайчук, О.М. Когут, О.Й. Мельник, З.О. Когут

Вплив Cu2Se на утворення та ріст тонких плівок
на основі ZnSe

Львівський Національний університет імені Івана Франка, кафедра фізики металів,
вул. Кирила і Мефодія, 8а, м. Львів, 79000

Дискретним випаровуванням отримано конденсати тонких плівок від ZnSe до ZnSe+30%мол. Cu2Se. Досліджено та проаналізовано електроноскопічні знімки та електронограми конденсатів. Показано, що плівки конденсуються у кубічній та гексагональній фазі. Плівки складались з окремих зерен, розміри яких становлять в середньому 50-100 A. Встановлено , що введення в шихту селеніду міді в кількості більше 20% мол. Cu2Se приводить до поступового зростання ролі коалесценції зародків. Виявлено, що в плівках ZnSe +30%мол.Cu2Se з орієнтацією { 111} вакансійні комплекси практично відсутні.

Ключові слова: кубічна гратка, гексагональна гратка, тонка плівка, конденсат, полікристалічна структура, епітаксія.


Повна версія статті .pdf (594kb)


В.І. Єзіков, І.О. Гавриленко, Л.О. Нестерова

Принципи дії магнітного поля на структуру стекол
з точки зору колоїдної теорії

Херсонський державний технічний університет, 73008 м. Херсон,
Бериславське шосе, 24, кафедра фізичної та неорганічної хімії,
55-50-28, 59-95-96

В статті розглянуто гіпотезу колоїдної будови склокристалічних матеріалів. Представлена найпростіша модель колоїдної будови високотемпературного розчину. Визначено, що при збільшенні температури розплаву відбувається перебудова міцелярного комплексу від складного до простого за будовою. Пропонується обробка оксидних систем в магнітному полі, які з точки зору колоїдної будови розчину являють собою дисперсні системи. Слід підкреслити, що під дією силових полів виникають своєрідні зміни в будові міцели. Відзначено, що структурні перетворення визначають одержання скла з кращими експлуатаційними властивостями.

Ключові слова: структура скла, дисперсна система, міцела, термомагнітна обробка.


Повна версія статті .pdf (209kb)


Ю.С. Кагановський1, О.П. Кулик2, С.П. Юрченко3

Моделювання гомоепітаксії на гвинтових дислокаціях з урахуванням граничної кінетики

1 Dept. of Physics, Bar-Ilan University, Ramat-Gan 52900, Israel
2
Харківський державний автомобільно-дорожний технічний університет, вул. Петровського, 25, 61002, Харків. Тел.: (0572) – 459127. E-mail: kap@skynet.kharkov.com
3
Харківський національний університет, пл. Свободи, 4, 61077, Харків

Досліджено процес гомоепітаксії на гвинтових дислокаціях з урахуванням ролі кінетичних процесів на уступах. Отримані аналітичні вирази для залежності швидкості елемента спіралі від радіуса його ефективної кривини і для радіуса критичного двовимірного зародка в дифузійному полі першого витка спіралі за умови, що уступи рухаються в дифузійно-кінетичному режимі. На основі отриманих виразів за допомогою комп? ютера виконано математичне моделювання процеса формування полігонізованих спіралей. Показано, що залежність відстані між витками спіралей від радіуса двовимірного критичного зародка носить нелінійний характер і визначається не лише термодинамічними факторами (пересиченням, температурою, лінійним натягом сходин), а залежить від співвідношення швидкості дифузійного підводу структурних елементів речовини ( молекул, атомів, іонів) до сходин і швидкості їх вбудовування в зломи на уступах.

Ключові слова: гомоепітаксія, морфологія, спіраль, сходина, дифузійно-кінетичний режим, двовимірний критичний зародок.


Повна версія статті .pdf (263kb)


О.О. Балицький

Кристалізація оксиду галію в процесі окислення Ga2Se3

Львівський Національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет.
79005 м. Львів, вул. Драгоманова 50, E-mail: balitskii@wups.lviv.ua

Проведено аналіз процесів окислення кристалів Ga2Se3. Встановлено, що процес формування власного оксиду стає відчутним при температурах, вищих за 600° С. Продуктом окислення при температурах 600-800° С є аморфний Ga2О3. Кристалізація півтораоксиду галію з утворенням моноклінної b - модифікації відбувається в температурному інтервалі 800-850° С Проведено порівняння процесу кристалізації оксиду галію для інших галієвмісних напівпровідників.

Ключові слова: Ga2Se3, Ga2О3, кристалізація, фазові перетворення.


Повна версія статті .pdf (251kb)


О.М. Бялік, О.М. Доній, А.А. Кулініч, К.Ю. Гзовський

Оптимізація режимів термічної обробки сплаву
Al-5,5%Mg-2,5%Zn легованого міддю

Національний технічний університет України “КПІ”, проспект Перемоги-37,
Київ-56, 252056, Україна, телефон: 044 441-15-80

Досліджено вплив різних режимів термічної обробки на фазовий склад, структуру та механічні властивості ливарного сплаву Al-5,5%Mg-2,5%Zn з добавкою міді у кількості 0,35%. Показано, що добавки міді та лігатури AlC0,8Ti0,7 суттєво підвищують рівень механічних властивостей досліджуваного сплаву. Для даного сплаву рекомендовано режим термічної обробки, що дозволяє підвищити рівень механічних властивостей, порівняно з використанням стандартного режиму.

Ключові слова: мікролегування, модифікування, термічна обробка, механічні властивості, фазовий склад, структура.


Повна версія статті .pdf (276kb)


Л.І. Никируй

Закони дисперсії та явища переносу в електронних кристалах селеніду свинцю

Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника
76000, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57, liubomyr@pu.if.ua

Досліджено домінуючі механізми розсіювання носіїв заряду у кристалах n-PbSe при температурах 4,2 – 300К в концентраційному інтервалі 1016-1020 см-3 з використанням квадратичного та неквадратичного законів дисперсії зі змінною ефективною масою. Встановлено кращу відповідність з експериментальними даними квадратичного закону дисперсії. Показано, що переважає розсіювання на акустичних фононах і короткодіючому потенціалі вакансій. Проаналізовано можливий внесок непружних механізмів у розсіюванні носіїв заряду.

Ключові слова: PbSe, закон дисперсії, модель Кейна, механізми розсіювання.


Повна версія статті .pdf (278kb)


В.Ф. Зінченко, Н.П. Єфрюшина, О.В. Шаповалов, Л.В. Садковська

Оптичні та електроміграційні властивості селеносульфідів деяких p- , d- та f- металів

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86
тел. 0482- 61- 82- 25, E-mail
: physchem@paco.net

Наведено дані про короткохвильову (l 1) та довгохвильову (l 2) межі області оптичної прозорості декількох складних селеносульфідів шпінельного типу MM'2S2Se2 ( M-Zn, Eu, M'-Ga, In), а також Tl2Ge2(S, Se)5. Величини l 1 та l 2 визначені зі спектрів дифузного відбиття та пропускання і становлять 0,50? 0,60 мкм та 20- 25 мкм, відповідно. Зроблено припущення про різний тип координації атомів халькогенів у халькошпінелях цинку та європію. Встановлений напівпровідниковий характер електропровідності деяких селеносульфідів металів у кристалічному та розтопленому станах. За порядком величин енергетичних параметрів електропровідності ZnIn2S2Se2 є провідником зі стрибковим механізмом, проте, при топленні відбувається перехід до квазізонного механізму. Композиція Tl2Ge2(S, Se)5 в розтопі є іонно-електронним провідником і не виявляє рис окремої сполуки. Здійснено успішну спробу отримати тонкоплівкове покриття шляхом термічного вакуумного випаровування ZnIn2S2Se2 визначено значення l 1 покриття.

Ключові слова: складні селеносульфіди, область прозорості, електропровідність, розтоп, покриття.


Повна версія статті .pdf (282kb)


Л. Козак

Дослідження стійкості двохвимірної кристалічної гратки

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу
вул. Карпатська 15, м. Івано-Франківськ, 76000,
Tel. 03422-42351, fax 03422-42139, E-masl: kozakl@ifdtung.if.ua

У даній статті на двохмірній моделі показано, що кристалічна гратка у відповідних умовах може бути нестійкою відносно малих зсувних деформацій. Причиною нестійкості є, перше, геометрія потенціалу міжатомної взаємодії, друге, величина енергії коливань (теплова енергія) атомів. У випадку сферичної симетрії потенціалу міжатомної взаємодії кристалічної гратки, між атомами і їх ближчими сусідами діють сили відштовхування, які врівноважуються силами притягання, що діють між атомами і їх дальніми сусідами. Така гратка є нестійкою і при дії зовнішніх зусиль атоми гратки переміщаються у нові, більш стійкі положення, у результаті чого відбувається зсув атомних площин.

Ключові слова: Трьохатомна модель, кристалічна, аморфна, структура, потенціал, міжатомна взаємодія, твердіння, стійкість, сферично-симетричний потенціал.


Повна версія статті .pdf (292kb)


Н.І. Іванців, П.І. Мельник, С.П. Новосядлий

Конструкторсько - технологічні особливості формування схем пам'яті з ультрафіолетовим і електричним стиранням на "FLASH" і "FLOTOX" комірках

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Фізико-хімічний інститут.
76025 м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57

В статті подані конструкторсько-технологічні особливості формування схем пам'яті на "Flash" і "Flotoх "комірках з використанням системної технології мікросхемотехніки.

Ключові слова: схема пам? яті, "FLASH" і "FLOTOX" комірки, гарячі електрони, велика інтегральна схема, запам? ятовуючий пристрій.


Повна версія статті .pdf (313kb)


С.В. Поздєєв, Г.М. Дубровська*, О.В. Поздєєва

Дослідження впливу фізико-механічних факторів при інтерпретації еліпсометричних вимірювань для скла к-8 після електронно-променевої обробки

С.В. Поздєєв, Г.М. Дубровська *, О.В. Поздєєва
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля
м. Черкаси
18034 Онопрієнка 8 тел. черг. част. (0472) 47-65-36 вн. АТС 2-77,
*Черкаський інженерно-технологічний інститут
м. Черкаси 18006 бульвар Шевченка 460, тел (0472) 43-36-80

Обговорюються проблеми сучасної технології електронно-променевої обробки підкладок з оптичного скла. Для дослідження впливу електронно-променевої обробки застосовується еліпсометричний метод.

Досліджено вплив оптичної анізотропії, що наведена механічними напруженнями, та мікрорельєфу у поверхневих шарах підкладок зі скла К-8 після електронно-променевої обробки на еліпсометричні параметри. Розроблена методика дозволяє проводити попередній розрахунок впливу мікронапружень у поверхневому шарі. Проведення чисельного експерименту виявило що напруження у поверхневих шарах скла К-8 не впливають на результати еліпсометричних вимірювань. Вплив мікрорельєфу поверхні є значним і повинен враховуватись. Середньоквадратична висота нерівностей відповідає якісній обробці.

Ключові слова: оптичне скло, поверхневі шари, електронно променева обробка, оптична анізотропія, світла, еліпсометрія.


Повна версія статті .pdf (259kb)


П.І. Мельник, Р.М. Федорак, В.М. Кланічка

Вплив фазових перетворень на процеси дифузійного насичення титану вуглецем

Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті імені ВасиляСтефаника,
вул. Шевченка,57, Івано-Франківськ, 760
00, Україна

Досліджено особливості структуроформування титану при його дифузійному насиченні вуглецем у режимі термо-циклічної обробки (ТЦО) в інтервалі температур 850–950 ° С, який охоплює точку поліморфного перетворення титану (882° С). Досліджено фізико-хімічні властивості титану після вказаної хіміко-термічної обробки (ХТО) – зносо- та окалиностійкість. Методами рентгеноструктурного аналізу встановлений фазовий склад захисних покрить, створених при термоциклуванні та ізотермічному режимі цементації.

Ключові слова: титан, дифузійне насичення, термоциклування, поліморфні перетворення, фазовий склад.


Повна версія статті .pdf (1300kb)


Р.І. Запухляк, М.І. Запухляк

Термоелектричні властивості сплавів на основі SnTe

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 76000,  м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, ruslan@pu.if.ua

Досліджено термоелектричні властивості системи Sn-Fe-Te в інтервалі температур 300-900 К. Встановлено, що з ростом вмісту легуючої домішки значно покращуються термоелектричні властивості системи. Показано, що в області 600 К спостерігаються найкращі термоелектричні параметри для складу х=0,05 ат. % Fe2Te3.

Ключові слова: телурид олова, термоелектрична добротність, сплави.


Повна версія статті .pdf (212kb)


О.Я. Довгий

Тришарова модель електричних властивостей плівок халькогенідів свинцю

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 76000,  м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

На основі тришарової моделі Петріца зроблена оцінка внеску поверхні у значення рухливості носіїв струму для плівок p-PbTe, p-PbS.

Ключові слова: телурид свинцю, сульфід свинцю, модель Петріца, шарувата структура.


Повна версія статті .pdf (214kb)