2001   Том 2   №3

Зміст

 

Хімічне осадження з газової фази, синтез функціональних матеріалів (огляд)
Є.А. Мазуренко, А.І. Герасимчук, В.П. Овсянников

339

Оптичні і експлуатаційні властивості тонкоплівкових покриттів, отриманих методом вакуумного випаровування фторидів РЗМ
В.Ф. Зінченко, Н.П. Єфрюшина, Г.І. Кочерба, О.Г. Єрьомін, В.П. Соболь, О.В. Мозкова, В.Я. Марків, Н.М. Білявіна

351

Елементи теорії кінетичних властивостей кристалів твердотільної електроніки
Я.С. Буджак, Д.М. Фреїк, Л.І. Никируй, Л.Й. Межиловська

361

Моделювання As2(S, Se)3Sn0.1 плоских хвильоводів до та після освітлення
A. Попеску, A. Буздуган, В. Долгхайєр

369

Нелінійні електричні характеристики складених шарів провідник-діелектрик
A.Б. Глот, A.M. Макеєв

375

Розрахунок ефективних мас електронів і дірок у шаруватому напівпровідниковому кристалі PbI2
Н.К. Крамар, В.М. Крамар, Б.М. Ніцович

379

Вплив незначних катіонних заміщень на магнітну мікроструктуру магній-цинкових феритів
Б.К. Остафійчук, І.М. Гасюк, О.В. Копаєв, В.М. Надутов, Л.С. Яблонь

387

Про розмірну залежність поверхневої енергії наночастинок
М.Т. Гладких, В.І. Ларін, О.П.Кришталь

395

Вольт-амперні характеристики електроосаджених плівок CIS
В.Р. Копач, Н.П. Клочко, Г.І. Копач, В.О. Новіков

401

Синтез 1,2-епоксипропілпохідних оксиетилметакрилатного геля каталітичним епоксидуванням макропористих сферонів
І.М.
 Смоленський, Н.Є. Котюшко

413

Дефектна підсистема селеніду свинцю легованого талієм
М.О. Галущак, А.Д. Фреїк, Л.Р. Павлюк, В.В. Прокопів, В.М. Бойчук

 

421

Вплив заміщення різних типів на надпровідні властивості Pb-1212 купратів
С.А. Неділько, І.В. Голубєва, А.Л. Мороз, О.Г. Зенькович, Л.Ф. Неділько

 

425

Дослідження вихідних та діодних параметрів плівкових ФЕП на основі CuGaSe2
Б.Т.Бойко, Г.С. Хрипунов, О.П. Черних

 

435

Особливості конструкції та технології кремнієвих p-i-n фотодіодів
Ю.Г. Добровольський, А.А. Ащеулов

 

441

Мас-спектрометричні дослідження процесів термічного і лазерного випаровування кристалів ZnGa2S4
М.І. Довгошей, Н.І. Попович, І.Е. Качер

 

449

Термоелектричні властивості твердих розчинівна основі телуриду свинцю в системі PbTe-CdTе
Р.Я. Михайльонка, В.М. Кланічка, Г.Д. Матеїк

 

455

Вплив ізольованого домішка гідрогену на густину електронних станів аморфних напівпровідникових плівок Si і Ge
Д.Л. Кардашев

 

459

Електричні  властивості ZnS, отриманого  методом  СВС
С.В.
 Козицький, О.А. Рімашевський, Т.Ю. Чеська

 

461

Внутрішній тиск, мікротвердість та межа плинності халькогенідних стекол
Т.М. Мельниченко, В.І. Феделеш, І.М. Юркін, Т.Д. Мельниченко, В.М. Різак

 

465

Розрахунок  констант  впровадження легуючих елементів  в CdTe
П.М. Фочук, О.О. Коров’янко, О.Е. Панчук

 

475

Вплив газового середовища на поверхневий струм в p–n гетероструктурах на основі GaAs–AlGaAs
О.О. Птащенко, О.С. Артеменко, Ф.О. Птащенко

 

481

Профіль провідності в епітаксійних плівках PbS
О.Я. Довгий, І.В. Калитчук

 

487

Електронна структура та властивості діоксиду титану, інтеркальованого металевим літієм
І.Ф.Миронюк, В.В.Лобанов, Б.К.Остафійчук, І.І.Григорчак, Р.В.Ільницький

 

493

Дефекти у нестехіометричному телуриді олова при окта- та тетраедричному розміщенні індію
І.М.
 Іванишин, Л.Й. Межиловська, В.В. Борик

 

501

Кристалоквазіхімічний механізм адсорбції з газоподібного та рідкого середовища поверхнею твердих тіл типу шпінелі і гранату
С.С. Лісняк, А.В. Бітнєва, В.О. Коцюбинський, І.П. Яремій, Г.В. Мухін

507

Інформація для авторів

511