2002   Том 3   №1

Зміст

 

Амінокватернізація гуанідиній хлоридом хімічно активованих макропористих оксиетилметакрилатних гелів (огляд)
І.М. Смоленський, Н.Є. Котюшко

 

7

Система CdSe-Ga2Se3-SnSe2
Л.В. Піскач, О.В. Парасюк, І.Д. Олексеюк, В.Я. Галаган

 

25

Фотолюмінесценція і поглинання плівок полі-n-епоксипропілкарбазолу і бром-полі-N-епоксипро-пілкарбазолу з нанорозмірними частинами V2O5
С.В. Свєчніков, В.Д. Походенко, П.Ф. Олексенко, Н.Ф. Губа,
Л.І. Бережинський, Г.А. Сукач, П.С. Смертенко, Л.Н. Гребинська,
Л.І. Фененко

 

33

Вплив d-орбіталей на енергетичну структуру і радіаційнохімічні властивості молекули HgCl2
П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін

 

40

Спектри основних оптичних функцій тонких плівок p-CuAgTe
Ш. Алекперова, K.Х. Джалилова, Г.С. Гаджієва, I. Ахмедов

 

49

Порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів апатитів: вплив центрального атомa на симетрію коливань тетраедричних іонів
А.П. Шпак, В.Л. Карбівський, О.П. Дімітрієв

 

54

Термодинамічний p-n перехід у телуриді кадмію
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, У.М. Писклинець

 

58

Синтез CuInSe2 світлопоглинаючих шарів у квазізамкнутій системі в потоці інертного газу
В.Б. Залєсский, Ф.В. Курдесов, В.І. Ковалевський, Т.Р. Леонова, О.В. Єрмаков, В.Ф. Гременок, Е.П. Зарецька

 

62

Вплив дифузії атомів і вакансій телуру на електрофізичні властивості плівок n-PbTe при вакуумному відпалі
Б.М. Рувінський, Д.М. Фреїк, М.А. Рувінський

 

70

Мезоскопічні аспекти проблематики структурної інженерії матеріалів
А.М. Ніколенко, В.М. Кіндрачук

 

76

Процеси дефектоутворення в залізо-ітрієвому гранаті при імплантації важкими іонами
Б.К. Остафійчук, В.М. Ткачук

 

81

Особливості термодинаміки електронної підсистеми інтеркальованих напівпровідників груп АІІІВVI та А2VB3VI
І.І. Григорчак

 

88

Термоелектричні властивості і кристалоквазіхімія дефектів твердих розчинів PbTe-SmTe
В.М. Кланічка, В.М. Шперун, Р.Я. Михайльонка, В.М. Бойчук, В.І. Потяк

 

934

Ефект Нернста-Еттінгсгаузена в генераторі Нернста-Еттінгсгаузена та в дослідженні механізмів розсіювання носіїв струму в кристалах
Я.С. Буджак, Л.Й. Межиловська, Л.І. Никируй, В.В. Нижникевич

 

99

Перепад температури в термоелектричному анізотропному середовищі, обумовлений ефектом вихрових термоелектричних струмів
ПА.А. Ащеулов, В.Г. Охрем

 

103

Зарядовий стан індію і атомні дефекти у твердих розчинах SnTe-InTe
Л.Й. Межиловська, І.М. Іванишин, C.C. Лісняк, В.В. Борик

 

108

Напрямлені неоднорідності електричних параметрів у двошарових структурах n-PbTe/n-PbS
Д.М. Фреїк, І.В. Калитчук

 

114

Пластичність металів як вияв нестійкостікристалічної гратки
Л.Ю. Козак

 

120

Квазіхімія дефектів у телуриді свинцю, легованих талієм
М.О. Галущак, Л.Р. Павлюк, В.М. Бойчук, Г.Д. Матеїк, А.М. Яцура

 

134

Ущільнення плазмонапиленого покриття дифузійним залізнінням
П.І.Мельник, Л.О.Капелюх, М.І.Хома

 

140

Структурні і оптичні властивості плівок нітриду галію
М.Д. Раранський, М.М. Сльотов, І.М. Фодчук, О.М. Сльотов

 

143

Про можливість однозначного визначення профілів зміни міжплощинної відстані в приповерхневих шарах монокристалів за даними двокристальної рентгенівської дифрактометрії
Б.К. Остафійчук, І.П. Яремій, В.І. Кравець, В.Д. Федорів, В.О. Коцюбинський, О.В. Морушко

 

148

Вивчення морфології та фазового складу ?-fe, модифікованого імпульсною плазмою
О.П. Кульментьєва, О.Д. Погребняк, В.С. Кшнякін, Ю.А. Скиба

 

154

Напрямлені неоднорідності в епітаксійних плівках телуриду свинцю при вакуумному відпалі
О.Я. Довгий

 

161

Розрахунок нагрівання порошку титана у плазмовому струмені
А.В. Бєсов, А.М. Ніколенко

 

169

Застосування тонкоплівкових неідеальних гетеропереходів для створення сенсора оптичних і рентгенівських зображень
В.А. Борщак, Н.П. Затовська, М.І. Куталова, Ю.М. Каракіс, А.П. Балабан

 

174

Технологічний САПР ВІС на основі тестових структур
С.П. Новосядлий

 

179