Фізика і хімія твердого тіла


2003   Том 4   №1

Зміст

Огляд

Розмірні явища і поверхневе розсіювання носіїв струму в металах
О.А. Панченко, С.В. Сологуб

7

Фізико-математичні науки

Квазіхімічний аналіз атомних дефектів у плівках сульфіду свинцю при парофазній епітаксії
Д.М. Фреїк, М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський, М.О. Галущак, І.В. Калитчук
43
Вплив ступеню дисперсності кристалітів на параметри електропереносу металевих матеріалів
О.А. Білоус, І.Ю. Проценко, А.М. Чорноус
48
Анізотропія властивостей багатошарових композиційних матеріалів Cu-Zn та Cd-Zn в площині листа
К.О. Іваненко, В.С. Копань, С.Л. Рево, В.П. Майборода
58
Поверхнева релаксація та коливальні характеристики кластерів оксиду магнію
Н.В. Глосковська, В.В. Ільїн, К. Хайнцінгер
62
Вплив теплопровідності на параметри анізотропного термоелемента
І.В. Гуцул, А.А. Ащеулов
68
Дослідження домішкової і зонної структури GaP методами лазерної спектроскопії
І.І. Пацкун
72
Рух дислокацій у напівпровідниках, спричинений градієнтом напружень
В.О. Надточій, М.М. Голоденко, М.К. Нечволод, І.В. Жихарєв, О.В. Періг
76
Дефектна підсистема і термоелектричні властивості сплавів на основі телуриду германію при подвійному легуванні телуридами міді і вісмуту
Д.М. Фреїк, Р.Я. Михайльонка, В.М. Кланічка
80
Вплив квадратично-нелінійного елемента і спонтанного випромінювання на параметри гігантських імпульсів твердотільних лазерів
Г.П. Коваленко, І.О. Шуда
86
Центри люмінесценції в кераміках Bi4X3O12 (X=Si, Ge, Zr)
О.М. Бордун, І.Й. Кухарський
92
Теплообмін субмікронних часток mgo в процесі високотемпературної конденсації
M.I. Полєтаєв, О. В. Флорко, А. Н. Золотко, С. В. Козицький
97
Інтерференційні ефекти у кристалах халькогенідів свинцю
Л.І. Никируй
102
Розмірний акустоелектронний осциляційний ефект у металевих двошарових плівках
Л.В.Дехтярук
105
Механізми дефектоутворення в монокристалічних плівках залізо-ітрієвого гранату при іонній імплантації легкими іонами
Б.К. Остафійчук, В.Д. Федорів, В.О. Коцюбинський, І.П. Яремій
112
Оптичні властивості малої кулі поблизу підкладинки
В.В. Гоженко, Л.Г. Гречко, М.Л. Дмитрук, О.Ю. Семчук
118
Хімічні науки

Параметри кристалічного поля іона Mn2+ у твердих розчинах на основі Zn2SiО4 і Zn2GeО4
О.В. Шамшурін, Н.П. Єфрюшина, С.Л. Тамазликар
123
Хімічне травлення CdTe та твердих розчинів Cd1-xZnxTe в розчинах H2O2-HJ-винна кислота
О.Р. Гуменюк, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик
127
Кристалоквазіхімічний зміст домішки галію у телуриді свинцю
В.М. Бойчук
133
Про співвідношення між концентрацією центрів адсорбції і їх енергією активації хемосорбції
О.В. Дзюпин, Л.І. Іванків, І.В. Кецман
138
Кристалічна структура і деякі фізичні властивості сполук RNi5Si3 (R= Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu)
та твердого розчину Y(FexNi1 - x)5Si3

О. Бодак Ю. Гореленко, В. Яровець
141
Технічні науки

Структура, кинетика росту і властивості нітридних плівок нікелю і натрію, отриманих реактивним розпиленням
П.I. Iгнатенко, Н.А. Кляхiна, О.O. Гончаров, М.Ю. Бадекiн

146

Формування евтектичної структури в плазмонапиленому шарі залізного порошку
П.І. Мельник, Л.О. Капелюх, П.В. Дацко
150
Плазмова технологія в зубопротезуванніі
А.В. Бєсов
153
Вплив лігатури АlС0,8Ті0,7 на структуру та механічні властивості ливарного сплаву Al-5,5%Mg-2,5%Zn
О.М. Доній, А.А. Кулініч, К.Ю. Гзовський, О.О. Рябініна
158
Механічні властивості карбідних покриттів за участю титану та хрому на сталі У8А
Хижняк В.Г., Король В.И.
161
Роль вільних електронів у тепловому випромінюванні твердих тіл
О.П. Онуфрик
166
Вплив поверхнево-активних речовин на дисперсність гідроксиду цирконію
М.В. Ніколенко, А.Д. Грабчук, В.Г. Верещак
168
Радіаційна зарядова модель К-МОН транзисторів субмікронної технології великих інтегральних схем
С.П. Новосядлий
172
Персоналії

Фреїк Дмитро Михайлович (.pdf, 219kb)

177