Фізика і хімія твердого тіла


2003   Том 4   №2

Зміст

Огляд

Фізика і інженерія атомних дефектів у тонких плівках халькогенідів свинцю
А.Д. Фреїк

191

Фізико-математичні науки

Спектр і хвильові функції водневоподібної домішки, розміщеної в центрі квантової точки
М.В. Ткач, В.А. Головацький, Я.М. Березовський
213
Фазові переходи при термообробці плівок селенідів галію
Й.М. Стахіра, Н.К. Товстюк
221
Отримання ZnSe методом самопоширюваного високотемпературного синтезу
С.В. Козицький, В.П. Писарський, Д.Д. Поліщук
229
До питання про просторове квантування в тонких плівках
Я.С. Буджак
234
Контроль структурної досконалості епітаксійних плівок n-GaAs методом електровідбивання
П.О. Генцарь, Л.О. Матвеєва, Л.А. Демчина, Є.Ф. Венгер
237
Ефект висока температура-стиск на поверхневих пластах кремнію у Si:H,He (Si:He) і Si:N
А. Місюк, В. Юнг, Б. Сурма, А. Куда, А. Внук, Г. Гавлік
243
Спектри ЯМР та струмова нестійкість в кристалах Pb0,75Sn0,25Te(In)
О.Г. Хандожко
250
Термодинамічні властивості селенідів рідкісноземельних металів церієвої підгрупи складу Ln3Se4
О.С. Болгар, А.Р. Копань
256
Дослідження поверхонь TiN/CrN і TiN/NbN надграток осаджених на мікроелектронних матеріалах, використовуючи атомний мікроскоп
Х. Вржесінська, K. Малицька, З. Римуза
262
Фотоелектричні властивості гетеропереходів In 2O3-InSe
З.Д. Ковалюк, В.П. Махній, О.І. Янчук
267
Електрофізичні властивості тонких плівок хімічних з'єднань системи Gd-Fe
В.І. Присяжнюк, О.Г. Миколайчук, І.С. Дуцяк
271
Можливості використання анізотропного оптикотермоелемента при опроміненні його бокової грані
І.В. Гуцул, А.А. Ащеулов, В.І. Гуцул
276
Дослідження деяких оптичних та електричних властивостей стекол систем CdSe-ASe2-Ga2Se3 (A-Ge,Sn)
В.В. Божко, М.І. Роспопа
280
Власні і домішкові атомні дефекти у легованих плівках селеніду свинцю
Д.М. Фреїк, А.М. Яцура
288
Рентгеноспектральне дослідження міжатомної взаємодії в фазових складових Nb-Cr-C-покриттів сталі У10А та її впливу на зчеплення покриттів з матрицею
Я.В. Зауличний, Т.Ф. Лоскутова, В.Г. Хижняк
294
Вплив лазерного опромінення на структуру Ві-заміщених плівок ферит-гранатів
Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Я.Т. Соловко

300

Хімічні науки

Вплив термообробки у вакуумі на оптичні властивості плівкоутворюючого матеріалу EuF3
В.Ф. Зінченко, Н.П. Єфрюшина, І.В. Стоянова, В.П. Антонович, О.Г. Єрьомін, Н.М. Білявина, В.Я. Марків, О.В. Мозкова
305
Фізичні і радіаційно-хімічні ефекти в молекулярних системах на основі HgCl2
П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, О.А. Шовкопляс
312
Кристалоквазіхімія дефектів у телуриді кадмію кристалічної структури сфалериту і в'юрциту
Д.М. Фреїк, А.М. Дмитрів, С.С. Лісняк, У.М. Писклинець
317
Структуро- та дефектоутворення при довготривалому старінні інгібованих полімерних плівок
Н.І. Доманцевич, Б.П. Яцишин
323
Фізико-хімічна взаємодія в квазіпотрійній системі TlI-Tl6Si4-Tl6SeI4
І.Є. Барчій, Є.Ю. Переш, Н.Й. Габорець, М.Ю. Сабов, В.В. Цигика
329
Власні атомні дефекти кристалічної структури і фізико-хімічні властивості твердого розчину PbTe-GaTe
В.М. Бойчук
335
Вплив вихідних параметрів електрохімічного процесу на травлення макропор у кремнії
Л.А. Карачевцева, О.О. Литвиненко, О.Й. Стронська

342

Технічні науки

Оцінка впливу текстури матеріалу на напружено-деформований стан трубопроводів
А.П. Олійник, В.М. Коваль, В.М. Дніпренко

346

Вплив попередньої магнітно-абразивної обробки на властивості карбідних покриттів
М.М. Бобіна, Н.В. Ульяненко, Т.В. Лоскутова
353
Характеристика оптоелектронного моніторингу системи для визначення очищення вуглецю у вивітреному попелі з розпиленого вогнем вугілля розміщеного у машинному котлі
K. Стижко-Грохов'як, Я. Голец, Г. Янковський
358
Аероіонізація ламінарних потоків чистих приміщень субмікронної технології великих інтегральних схем
С.П. Новосядлий
365
Вплив механічного розтягу на електрохімічні характеристики аморфних сплавів Fe-Ме-Si-B
О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Б.Я. Котур, Л.М. Беднарська, Ю.О. Кулик
369
Вибір методу формування сигналів оптоелектронних перетворювачів приладів спостереження і контролю
І.В. Маслов
374
Морфологія і фізико-механічні властивості плівок боридів ванадію, отриманих методом ВЧ-магнетронного розпилення
П.І. Ігнатенко, О.А. Гончаров, Д.М. Терпій, В.В. Петухов
378
Технологія конструювання циліндричних фоторецепторів
Дж. Бадрагі, А. Бейнееї
382
Персоналії

Раренко Іларій Михайлович (.pdf, 119kb)

387