Фізика і хімія твердого тіла


2005   Том 6   №1

ЗмістМіжнародні конференції з Фізики і технології тонких плівок – МКФТТП (.pdf, 1100kb)
Д.М. Фреїк, Л.Й. Межиловська
7

Фізико-математичні науки

Фононне поглинання гіперзвуку в прямокутному квантовому дроті
Б.М. Рувінський, М.А. Рувінський
20
Нанокристали сполук IV-VI, осаджені із газодинамічного потоку пари
Д.М. Фреїк, М.А. Лоп’янка, Р.І. Никируй
28
Розмірні ефекти в наночастинках пірогенного діоксиду кремнію
І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, Т.В. Гергель
34
Зміни змочування кластерних плівок TiO2 при відпалі та ультрафіолетовому опроміненні
Л.Ю. Островська, А.П. Дементьєв, П. Мілані, І.Н. Холманов, Л.А. Матвеєва
39
Получение тонких пленок оксида цинка методом реактивного магнетронного распыления и исследование их электрических и оптических характеристик
В.Б. Залесский, Т.Р. Леонова, О.В. Гончарова, И.А. Викторов, В.Ф. Гременок, Е.П. Зарецкая
44
Випромінювальна рекомбінація в опроміненному фосфіді галію
П.Г. Литовченко, В.С. Манжара, В.Я. Опилат, І.В. Петренко, В.П. Тартачник, В.М. Шапар
50
Оптичні властивості поверхневих модифікованих шарів CdTe<O>
М.М. Сльотов, Я.М. Барасюк, М.В. Демич, А.Г. Бужняк, В.Г. Томін
57
Мессбауерівські дослідження магнітних та електричних надтонких взаємодій в епітаксійних плівках Y3Fe5O12
Б.К. Остафійчук, В.Д. Федорів, В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк
60
Дослідження приповерхневих шарів кремнію при його окисленні
О.А. Кулініч, М.А. Глауберман
65
Явища перенесення носіїв заряду в гетероструктурах кристал Si-Bi-аморфна плівка Ge33As12Se55 О.Б. Кондрат, Н.І. Попович, М.І. Довгошей 68
Вплив термодинамічних умов напилення на властивості та кінетику кристалізації аморфних конденсатів Hf-(Fe, Co, Ni)-Ge
Г. Байцар, О. Миколайчук, Б. Яцишин
74
Особливості електронної структури аморфних сплавів NiPd
О. Наконечна, І. Плющай, Г. Єрьоменко, М. Захаренко
78
Електронно-адсорбційні характеристики плівок неодиму, адсорбованих на грані (100) кристала вольфраму
А.М. Андросюк, С.І. Степановський, З.В. Стасюк
82
Електричні властивості епітаксійних плівок PbSnSe у моделях Петріца і дифузного розсіювання
Д.М. Фреїк, О.Л. Соколов, Г.Д. Матеїк, Б.С. Дзундза, В.Ф. Пасічняк
85
Реальна структура епітаксійних плівок селеніду свинцю
А.М. Яцура
89

Хімічні науки


Квантово-химическое определение энтальпии образования моновакансий в полупроводниковых соединений АIIIBV
Н.В. Ганина, В.А. Шмугуров, В.И. Фистуль
94
Гібридні сонячні комірки на основі композитів диспергований InSe - поліанілін
П.Й. Стахіра, Я.І. Верцімаха, О.І. Аксіментьева, Б.Р. Ціж, В.В. Черпак
96
Взаємодія нелегованого та легованого CdTe з травильними розчинами системи H2O2–HBr–тартратна кислота
З.Ф. Томашик, І.Б. Стратійчук, В.М. Томашик
99
Чинники, що впливають на конформаційну поведінку прищеплених до поверхні кремнезему молекул ряду калікс[4]арен-краун-6
О.В. Кучма, М.М. Ільченко, Ю.Л. Зуб, О.О. Чуйко
104
Електрофізичні властивості плівок С17H35COONa
О.В. Слободян, М.В. Шаплавський
110
Точкові дефекти і механізми утворення твердих розчинів PbTe-Sb2Te3
Л.Й. Межиловська, В.М. Бойчук, О.В. Ткачик
114
Перехід провідності метал-діелектрик, викликаний зміною складу твердого розчину Zr1-хScхNiSn
О.І. Бодак, В.А. Ромака, Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, Ю.К. Гореленко, В.Ф. Чекурін
120

Технічні науки


Газотермічні покриття, що містять квазікристалічну фазу, властивості і застосування
(oгляд)

Ю.С. Борисов, А.Л. Борисова, Л.І. Адєєва, А.Ю. Тунік, М.Т. Панько

124

Проблеми, пов’язані із питаннями трибології модифікованих металів із тонким покриттям
П. Тарковскі
137
Вплив методів швидкого охолодження високо енергетичними джерелами на фазову структуру і властивості титанових сплавів
В.Ф. Башев, O.E. Белецька, Н.A. Коровіна, Н.А. Куцева, А.А. Лисенко
141
Створення та дослідження p-n-переходів на p-InSe<Cd> імпульсним лазерним опроміненням
З.Д. Ковалюк, О.А. Політанська
146
Плівкові сонячні елементи NaCl/ITO/CdS/CdTe/Cu/Pu
Г.С. Хрипунов
149
Прогнозування надійності структур великих інтегральних схем за допомогою імпульсних нерівноважних вольт-фарадних характеристик
С.П. Новосядлий, Р.І. Запухляк, П.І. Мельник
153
До питання про одержання функціональних конденсаційних покрить прямим випаровуванням сполук у вакуумі
О.В. Ляпіна, А.І. Костржицький
161
Cтруктурні зміни плівок Al, SiO2, Si внаслідок старіння після імпульсного фотонного опромінення та їх вплив на характеристики контактів Al–n-Si з бар’єром Шотткі
Г.І. Воробець, М.М. Воробець, Т.А. Мельничук, А.Г. Шкавро
165

Персоналії


Остафійчук Богдан Костянтинович (.pdf, 149kb)
170