Фізика і хімія твердого тіла


2005   Том 6   №2

Зміст
Фізико-математичні науки

Аналіз сплеск-перетворень і їх прикладне застосування
(огляд)

Д.М. Фреїк, В.І. Голота
181
Електронна енергетична структура ПГН кристалу з першорядних розрахунків
Б.B. Aндрієвський, В. Cіплух-Tроянек, M.O. Романюк, A.A. Патрин, Г.M. Романюк
194
Вплив електронного опромінення на мікрокристали InSb<Sn> та InAs<Sn>
І.А. Большакова, В.Н. Брудний, Д.М. Заячук, О.Ю. Макідо, В.Т. Маслюк, І.Г. Мегела, Т.А. Московець, Ф.М. Шуригін
198
Дифракційне ‘in-situ’ вивчення квазікристалічних порошків Al-Cu-Fe-X для газотермічних покриттів
М.В. Карпець, Ю.В. Мільман
203
Інжекція заряду в пористому кремнії в діапазоні температур від 77 K дo 400 K
Г.О. Cукач, П.Ф. Олексенко, П.С. Смертенко, А.M. Євстігнєєв, A.Б. Богословська, В.Ю. Горонескул
207
Кінетичні характеристики процесу Li+ іонної інтеркаляції кремнезем-вуглецевих нанокомпозитів
І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, В.І. Мандзюк, Б.П. Бахматюк, І.І. Григорчак, Р.Й. Ріпецький
212
Роль домішкової зони в провідності твердого розчину TiCo1-xNixSb. Донорні домішки
О.І. Бодак, В.А. Ромака, Ю.В. Стадник, М.Г. Шеляпіна, Л.П. Ромака, В.Ф. Чекурін, Ю.К. Гореленко
218
Електретні стани в кристалах PbІ2
І.С. Новосад, О.М. Бордун
224
Самоорганізація границі розділу гетеропереходів p-GaSe-n-InSe, виготовлених методом посадки на оптичний контакт, в процесі довготривалого зберігання
С.І. Драпак, З.Д. Ковалюк
230
Гетероструктури на основі плівок провідних полімерів на поверхні неорганічних напівпровідників
П.Й. Стахіра, О.І. Аксіментьєва, В.В. Черпак
235
Властивості шарів полікремнію на ізоляторі при кріогенних температурах і в сильних магнітних полях
А.О. Дружинін, І.Й. Мар’ямова, Ю.М. Ховерко, С.М. Мaтвієнко
241
Електропровідність та термоелектрорушійна сила тонких плівок марганцю і заліза
Б.Л. Мельничук, Б.Р. Пенюх, З.В. Стасюк
247
Вплив поверхні і міжзеренних меж на рухливість носіїв у тонких плівках телуриду свинцю
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза
251
Одержання і дослідження структури і складу плівок продуктів твердофазних реакцій
П.I. Iгнатенко, O.А. Гончаров, Д.M. Терпiй, Н.П. Кляхiна
254
Аналіз механізмів дефектоутворення у кристалах ZnSе:Mg
В.П. Махній, М.Ф. Павлюк, О.М. Сльотов
261

Хімічні науки


Нові підходи до розрахунку швидкості відновлення гематиту та механізму процесу
С.С. Лісняк, Г.Д. Бойко, М.В. Кедик
265
Електронна будова оксиду YVO4
Г.В. Коренкова, О.М. Щербатій, С.А. Неділько, О.Х. Тадеуш, В.М. Уварова
269
Іонізовані та електронейтральні дефекти у кристалах CdTe
У.М. Писклинець
275
Особливості дефектної структури та властивості монокристалів CdTe<In> різного стехіометричного складу
О.О. Коров’янко, Ю.П. Гнатенко, П.М. Фочук, О.Е. Панчук, П.М. Буківський
280
Точкові дефекти та їх компенсація у меркурій телуриді
А.М. Дмитрів
287

Технічні науки


Дослідження плівкових сонячних елементів ITO/CdS/CdTe/Cu/Au
Б.Т. Бойко, Г.С. Хрипунов, А.В. Меріуц, Е.П. Черних

295

Про струмову щілину вольт-амперної характеристики одноелектронного транзистора на металевому кластері
В.В. Погосов, Є.В. Васютін
299
Вибухові шуми кремнієвих фотодіодів
Ю.Г. Добровольський
307
Нанокомпозити бентоніт-органічний олігомер
Г.І. Гуріна, К.В. Савченко
311
Вплив суміжних поверхонь на антифрикційні властивості композиційних полімерних матеріалів. Орієнтовані карбопластики
Г.О. Сіренко, Л.Я. Мідак, В.П. Свідерський, О.С. Дробот, Л.В. Караванович
317
До питання щодо вологостійкості конденсованих систем мідь-олово і їх аналогів
О.В. Ляпіна, А.І. Костржицький
327
Проникливість полімерних модифікованих матеріалів
О.І. Аксіменьтєва, Н.І. Доманцевич
333

Проф. Остафійчук Б.К. – заслужений діяч науки і техніки України. Привітання
338

Хроніка.
10 Ювілейна міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок МКФТТП-Х. Рішення
339