Фізика і хімія твердого тіла


2005   Том 6   №3

Зміст
Фізико-математичні науки

Врахування впливу спін-орбітальної взаємодії на енергетичний спектр ідеальних кристалів та невпорядкованих твердих тіл у методі сильного зв’язку
(огляд)

О.М. Возняк
351
Зонно-структурний механізм в комбінаційному розсіянні світла в нерівноважній напівпровідниковій плазмі
В.А. Шендеровський
362
Елементи статистичної теорії кінетичних властивостей тонких плівок
Я.С. Буджак
366
Глибокі центри в кристалах Cd1-XMnXTe, легованих домішкою Sn
Є.С. Никонюк, З.І. Захарук, Г.І. Раренко, М.О. Ковалець, В.Л. Шляховий, О.В. Галочкін
376
Особливості рентгенівських СKα-спектрів емісії вуглецевих волокон
Я.В. Зауличний, Ю.М. Солонін, С.С. Звєзда
376
Гамма-індукована провідність Ga2Se3
К.В. Савченко
382
Вплив стану поверхні на анізотропні спектри електровідбивання n-Ge(110)
П.О. Генцарь, О.І. Власенко, Л.А. Демчина
387
Механічні і оптичні властивості осаджених з ацетилену плівок A-C:H, з використанням методу направленого бомбардування йонами
M. Сілінскас, A. Грігоніс, З. Руткунене, Й. Менікс, В. Кулікаускас
394
Прояв селективних процесів в умовах нерівноважної стаціонарної конденсації Cu та Al
В.І. Перекрестов, Ю.О. Космінська, Г.С. Корнющенко
398
Рухливість носіїв у багатошарових епітаксійних структурах АIVВVI
Д.М. Фреїк, О.Л. Соколов
403
Особливості структури та морфології плівок ZnO:Ga, осаджених на монокристалічних та аморфних підкладках
В.Д. Храновський, Л.І. Копилова, В.Й. Лазоренко, Г.В. Лашкарьов, В. Карпіна
406
Перехід від квантового до класичного переносу заряду в тонких плівках міді
Р.І. Бігун., З.В. Стасюк
414
Оптичні та електричні властивості тонкоплівкових структур на основі германію та РЗМ
Б.П. Яцишин
418
Вплив термообробки на електрофізичні властивості конденсованих плівок сполук міді
О.В. Ляпіна, А.І. Костржицький
423
Комп’ютерне моделювання іонних кластерів із дефектами
Я.П. Салій, І.М. Фреїк
428

Хімічні науки


Електрохімічна інтеркаляція іонами літію синтетичного силікату магнію
І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, І.І. Григорчак, В.О. Коцюбинський, А.Ю. Підлужна, М.М. Міцов
434
Тонкоплівкові покриття на основі складних фторидів РЗЕ
В.Ф. Зінченко, О.Г. Єрьомін, Є.В. Тімухін, Н.П. Єфрюшина, О.В. Мозкова, Н.М. Бєлявіна
442
Особливості дефектної підсистеми монокристалів Cd1-xZnxTe, Cd1-xMnxTe
Д.М. Фреїк, А.М. Дмитрів, Л.Й. Межиловська, П.В. Жуковскі
448
Електронні процеси в плівках електропровідних поліаміноаренів у протонних електролітах
І.П. Глушик, О.І. Аксіментьєва, П.Й. Стахіра, А.В. Фечан, В.В. Черпак
455
Ансамбль точкових дефектів у монокристалах CdTe у випадку повної рівноваги та закалювання
В.В. Косяк, А.С. Опанасюк
461
Формування потенціального бар’єру між двома близько розділеними металами з субмоношаровим адсорбційним покриттям
Л.Г. Ільченко, В.В. Лобанов, О.О. Чуйко
471
Гранулометричні дослідження каталізатора оксіхлорування етилену
С.А. Курта, І.М. Микитин, М.В. Хабер
476
Термодинаміка власних точкових дефектів у бездомішковому кадмій телуриді
Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, Горічок І.В.
481

Технічні науки


Залежність теплофізичних властивостей від температури для багатокомпонентної композиції на основі ароматичного поліаміду
Г.О. Сіренко, Л.В.Базюк, В.П. Свідерський, С. М. Тараненко

486

Особливості фізико-механічних властивостей поверхні композиційних матеріалів системи поліхлортрифторетилен – йодид срібла
П.П. Горбик, Р.В. Мазуренко, Ю.О. Нікітін, О.О. Чуйко
495
Температурно-частотні характеристики діелектричної проникності плівок  фази Bi2O3
І.М. Черненко, В.М. Дуда, К.В. Часовський
500
Теоретико-множинна модель структури однонаправленого волокнового композита
А.М. Ніколенко, А.А. Позняк
505
Зношування твердих тіл при наявності на їх поверхнях наноплівок мастильних матеріалів: оцінка гідродинамічних ефектів та розрахунок товщини плівки
Г.О. Сіренко, О.В.Кузишин
508

Люблінська політехніка. Інформація про технічний університет
515