Фізика і хімія твердого тіла


2005   Том 6   №4

Зміст
Фізико-математичні науки

Динаміка змін температури в лініях передачі енергії провідників різних перехресно-секційних областей
Mірослав Павлот
525
Рентгенівські емісійні спектри кубічних карбонітридів TaCxN0,75-x
Я.В. Зауличний, О.К. Синельниченко, О.Ю. Гармаш, О.Ю. Хижун
529
Особливості спектра випромінювання заряджених частинок, що рухаються в магнітному полі в прозорому середовищі
А.В. Константинович, І.А. Константинович
536
Оптичні та структурні властивості ZnSe:Mg
М.Д. Раранський, О.М. Сльотов
542
Домінуючі точкові дефекти і термодинамічний n-p-перехід в кристалах АIVBVI при двотемпературному відпалі
Д.М. Фреїк, М.А. Рувінський, Л.І. Никируй, В.В. Борик, О.В. Ткачик
546
Електретний стан у кристалах йодистого кадмію, зумовлений термоградієнтною поляризацією
Б.М. Калівошка, С.С. Новосад
555
Морфологія пористого арсеніду галію
В.В. Кідалов, Г.О. Сукач, А.Д. Байда
561
Експериментальне дослідження та фізичний аналіз перехідних струмів у монокристалі PbI2
Р.М. Пастернак
566
Екзоелектронна емісійна спектроскопія приповерхневого шару монокристалічного кремнію
П.В. Галій, Т.М. Ненчук, Л.І. Ярицька
570
Термоелектричні ефекти у багатошарових полікристалічних структурах
Л.В. Дехтярук, І.Ю. Проценко
576
Механізми дефектоутворення у дифузійних шарах ZnSe:Te
В.П. Махній, М.П. Мазур, І.В. Ткаченко
583
Процеси дефектоутворення у плівках халькогенідів свинцю, вирощених із парової фази
Д.М. Фреїк, В.М. Кланічка, Л.Й. Межиловська, В.Ф. Пасічняк
586
Вплив сурфактантних субатомних шарів сурми на структуру та електропровідність плівок міді нанометрової товщини
Р.І. Бігун., З.В. Стасюк
594
Парна взаємодія зарядів на поверхні надтонких плівок з розмірно-квантованим спектром електронів
Л.Г. Ільченко, В.В. Лобанов, В.В. Ільченко
600

Хімічні науки


Математична модель гетерогенного процесу окислення вуглеводнів C3, C4 на оксидних каталізаторах
В.Я. Михайловський, Л.Т. Струтинська, О.В. Чайковська
604
Кінетичний аналіз процесів термодесорбції води у вакуумі з поверхні терморезистивних сесквіоксиду та двооксиду ванадію
В.М. Каурковська
612
Хімічне травлення монокристалів CdTe та Cd1-xZnxTe травильними розчинами системи H2O2–HBr
І.І. Гнатів, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик, І.Б. Стратійчук
618
Константи рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних точкових дефектів різного зарядового стану в телуриді свинцю
В.В. Прокопів, Л.Й. Межиловська., В.Б. Ваньчук, В.В. Прокопів (мол.)
622
Вплив парів етилового спирту на електрофізичні параметри гетероструктур наноструктурована плівка (In2O3+5%Sn)–p–Si
А.В. Ющенко, В.В. Ільченко, Р.В. Гуль, В.М. Телега
628
Газовиділення з вуглецевих наповнювачів у глибокому вакуумі
Г.О. Сіренко, О.І. Федоришин
632
Вплив модифікаторів на електричні властивості полімерних плівок
Н.І. Доманцевич
640
Видиме світловипромінювання та фототермостимульована деполяризація гетерокомпозицій біополімер-поруватий кремній
Л.С. Монастирський, І.Б. Оленич, О. Гальчинський
645
Дослідження змочуваності плівок AIIIN в залежності від ступеня йонності та полярності поверхні
Л.Ю. Островська, В.Г. Дейбук, А.В. Возний, М.М. Сльотов, А.В. Васін
649

Технічні науки


Моделювання процесу струмопереносу в реальних структурах метал – кремній з бар’єром Шоттки
В.А. Сминтина, О.А. Кулініч, М.А. Глауберман, Г.Г. Чемересюк, І.Р. Яцунский

656

Особливості одержання лазерних структур GaAs/AlGaAs методом РФЕ під впливом Yb
Д.М. Заячук, С.І. Круковський, І.О. Мрихін, О.І. Іжнін, Д.Л. Вознюк
661
Асиметричні багатоквантові точкові гетероструктури із широкою площиною підсилення спектру
I.С. Maнак, В.K. Koнoненко, С.В. Наливко
666
Перенастроювані оптичні фільтри і спектрометричні елементи на основі варизонних структур CdHgTe, CdMnHgTe
М.Л. Ковальчук, З.І. Захарук, Г.І. Раренко, Є.В. Рибак, Є.М Косенков, Е.Б. Тальянський
670
Дослідження структури тонких плівок SnO2, одержаних за RGTO-технологією
Йержі Ульянов, Кшиштоф Вачинські
676
Дія термохімічної обробки на структурно-фазові перетворення в нановуглецевому матеріалі
T.A. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, А.І. Брусиловець, Л.М. Капітанчук

680

Взаємозв´язок між структурою, електрофізичними і сенсорними властивостями композиційних матеріалів на основі полівінілхлориду та терморозширеного графіту
Л.С. Семко, Я.І. Кручек, Ю.А. Шевляков, Л.С. Дзюбенко, П.П. Горбик, О.О. Чуйко
685
Вплив суміжних поверхонь на антифрикційні властивості композиційних полімерних матеріалів. Карбопластики за ХМА-технологією
Г.О. Сіренко, Л.Я. Мідак, В.П. Свідерський, Л.В. Базюк
692
Дослідження розподілу проби на графітовій поверхні печі атомно-абсорбційного спектрометра методами растрової електронної мікроскопії
O.М. Бугай, П.О. Павленко, О.М. Кулик, Ю.В. Рогульский, Л.Ф. Суходуб
702

Дискусії


Про правило додавання ймовірностей у квантовій механіці
М.А. Рувінський

708


Персоналії


Академік Волков Сергій Васильович – до 70-ліття від дня народження 712