Фізика і хімія твердого тіла


2006   Том 7   №4

Зміст
Фізико-математичні науки

Кристалохімія точкових дефектів і технологічні аспекти кристалів і плівок сполук A IVBVI (огляд)
Д.М. Фреїк, Л.Й. Межиловська, О.В. Ткачик, Б.С. Дзундза
617
Механізм формування магнітної макроструктури Y3Fe5O12 при імплантації легкими та важкими іонами
Б.К. Остафійчук, В.М. Ткачук, О.М. Ткачук, В.М. Пилипів, В.І. Кравець, О.О. Григорук
629
Дослідження процесу зонного вирощування кристалів напівпровідникових твердих розчинів Hg1-х-у-zCdхMnyZnzTe та шляхи його оптимізації
В.В. Жихаревич, С.Е. Остапов, І.М. Раренко
634
Напівпровідникові кластери CdS в полімерній матриці
Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, В.С. Токарев, О.М. Шевчук, В.О. Українець
639
Рекомбінаційно-генераційний механізм стрибковоподібної провідності в сильно дефектних напівпровідниках з глибоко амфотерними дефектами
П. Жуковскі, Й. Партика, П. Вуйчек, Т. Кольтуновіч, М. Ковальскі, Ю. Сідоренко
644
Робота виходу поруватого кремнію після термічного відпалу в умовах високого вакууму
Г.М. Мужик, М.М. Козак, Л.С. Монастирський, П.С. Кособуцький
647
Поведінка доменної структури поблизу точки компенсації та спінової переорієнтації
Ю.О. Мамалуй, Ю.А. Сірюк
650
Аналіз релаксаційних властивостей ОЦК сплавів впровадження в області релаксації Снука
В.Є. Бахрушин, О.Ю. Чиріков
656
Термоелектричні властивості сполук сульфіду та селеніду свинцю
О.І. Власенко, C.М. Левицький, Ц.А. Криськов, М.П. Киселюк
660
Калориметрія аморфних халькогенідних сполук на основі As-Te
І.М. Ліщинський, І.Г. Кабан, В. Гоєр
663
Формування аморфного стану впорядкуванням конгруентно сполучених кластерів у сплавах системи Nі-Nb-(Ta, V)
В.В. Савін, Е.Ю. Костенко, О.Б. Коновалов
670
Вплив поверхні і міжкристалічних меж на електричні властивості тонких плівок телуриду свинцю
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський
673
Розпилення шаруватих структур і перемішування їхніх компонентів під дією іонізуючого випромінювання
М.М. Пеліхатий, О.М. Гетманець, І.І. Залюбовський
677
Електричні та фотоелектричні властивості гетеросистем напівпровідник – мумійо
С.І. Драпак, З.Д. Ковалюк
681

Хімічні науки


Будова та електрохімічні властивості наночастинок титан діоксиду легованого ферумом
І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, І.І. Григорчак, В.Д. Федорів, В.О. Коцюбинський, В.Л. Челядин, А.Ю. Підлужна 687
687
Спектроскопічні властивості резазурину в рідких і твердих розчинах
П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
695
Дефектна підсистема і властивості кристалів бездомішкового та легованого цинк селеніду
Д.М. Фреїк, Г.Я. Бабущак, Ю.І. Семенишин
701
Магнітна сприйнятливість гратки і особливості хімічного зв'язку в кристалах A1B3C26
В.З. Слободян, О.В. Слободян
708
Властивості нанорозмірного діоксиду кремнію, модифікованого йодидом срібла
П.П. Горбик, В.В. Левандовський, Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, В.М. Міщенко, О.І. Оранська , О.В. Кондратенко, О.О. Чуйко
713
Ентальпія утворення моновакансій у сполуках AIIBVI
В.В. Прокопів, І.В. Горічок
717
Точкові дефекти у селеніді та телуриді свинцю, легованих талієм
Л.Р. Павлюк, М.О. Галущак
720
Синтез, структура та фотокаталітична активність алюміній-вмісних мезопористих TiO2 плівок
Т.C. Пташко, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко
726
Закономірності росту частинок пірогенного кремнезему за умов турбулентності реакційного середовища
І.Ф. Миронюк, Б.М. Яремчук, Т.В. Гергель, В.І. Мандзюк
731
Кристалохімія точкових дефектів і фізико-хімічні властивості твердих розчинів PbTe-MnTe
В.В. Борик В.М. Бойчук
741
Фенольні похідні бензотриазолу як нові інгібітори корозії металів в кислому середовищі
Р.М. Вишневський, Б.Л. Литвин, А.Л. Романюк
748
Механізм очистки епітаксійних шарів GaAs, InGaAsP під впливом комплексного легування розплавів рідкісноземельними елементами та алюмінієм в технології РФЕ
С.І. Круковський, А.О. Федорчук
751

Технічні науки


Модифікація дефектної структури SiO2/GaAs високочастотним електромагнітним випромінюванням
І.Б. Єрмолович, Р.В. Конакова, В.В. Мілєнін, О.Б. Охріменко, Р.А. Редько
763
Пасивація наночастинок в тонких плівках SiOx за допомогою високочастотної плазмовох обробки
В.А. Данько, І.З. Індутний, В.С. Лисенко, І.Ю. Майданчик, В.І. Минько, О.М. Назаров, А.С. Ткаченко, П.Є. Шепелявий
767
Дослідження термічних напружень в субмікронних структурах ВІС
С.П. Новосядлий, В.М. Бережанський
771
Вольт-амперні характеристики структур метал – хімічно-модифікований кремній- p –кремній
О.А. Кулініч
776
Контроль структурної досконалості епітаксійних плівок n-GaP методом модуляційної спектроскопії електровідбивання
П.О. Генцарь., О.І. Власенко., О.В. Стронський
780
Нагрівання коротких сегментів плоских контактних з’єднань при проходженні безперервних струмів
М. Мач, М. Павлот
785
Нанесення карбіду титану на поверхню хромовмісних інструментальних сталей
Т.В. Лоскутова, В.Ф. Лоскутов, В.Г. Хижняк
789
Аналіз гранично-можливих шаруватих структур
В.О. Настасенко
793
Структура однонаправленого волокнового композита: апроксимації базової моделі
А.М. Ніколенко
798
Текстура та субструктура електрохімічних хромових покриттів на стрічках жерсті зі сталі марки 08 КП
О.Б. Гірін, В.І. Овчаренко
803
Твердофазні перетворення в металічних сплавах і дифузійні процеси в кристалічних системах
І.Я. Петрик, П.І. Мельник, І.Й. Перкатюк
809

Дискусії


Поверхневі вторинні структури в умовах граничного беззносного тертя
Т.В. Тернова, М.В. Кіндрачук
812

Інформація

 

Наукові зв'язки
(.pdf, 172kb)
 
818
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
819