Фізика і хімія твердого тіла


2007   Том 8   №1

Зміст
Фізико-математичні науки

Технологічні аспекти нанокластерних і нанокристалічних структур (огляд)
Д.М. Фреїк, Б.П. Яцишин
7
Особливості кристалізації монокристалів CdTe, CdMnTe і CdZnTe
З.I. Захарук, Г.I. Раренко, Є.В. Рибак, I.M. Юрійчук
25
Вплив заміщення магнієм та режимів термообробки на провідні властивості залізо-літієвої шпінелі
І.М. Гасюк, Л.С. Кайкан, Т.В. Грабко
28
Особливості одержання і кристалізації стекол на основі сульфойодиду сурми
В.М. Рубіш
35
Особливості радіаційного дефектоутворення в приповерхневих шарах епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату при імплантації іонами фосфору
Б.К. Остафійчук, В.М. Пилипів, В.Д. Федорів, В.О. Коцюбинський, О.О. Григорук
41
Оптичні та фізичні явища в приповерхневому шарі a-ZnP2
П.О. Генцарь, О.І. Власенко, О.В. Стронський
48
Шари ZnО:P p-типу з ультрафіолетовою фотолюмінесценцією, отримані методом радикало-променевої епітаксії
Г.О. Сукач, В.В. Кідалов, Ю.І. Яценко
53
Прикладні аспекти спектроскопії поверхневих плівок методом обвідних інтерферограм Фабрі-Перо
Б.К. Остафійчук, П.С. Кособуцький, А. Моргуліс, О.П. Кушнір
56
Термостимульована деполяризація сегнетоелектричних плівок сополімеру П(ВДФ-ТФЕ), електризованих в коронному розряді
А.Ф. Бутенко, С.Н. Федосов, О.Є. Сергєєва
67
Вплив структурної завершеності плівок селеніду свинцю на механізми розсіювання носіїв струму
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза
71
Оптимізація параметрів газодинамічного потоку пари для CdS, CdSe, CdTe
М.А. Лоп’янко, Р.І. Никируй
75
Вплив форми нанокристала на енергетичний спектр частинки в тунельно-зв’язаних квантових точках
В.І. Бойчук, В.Б. Гольський
81
Поглинання і підсилення гіперзвуку при непружних переходах електронів у прямокутному квантовому дроті
Б.М. Рувінський, М.А. Рувінський
86
Процеси Ландау-Румера і двофононного розпаду гіперзвукових квантів у прямокутному квантовому дроті
М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський
91

Хімічні науки


Процеси релаксації в високозбуджених молекулах резазурину
П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
100
Будова та електрохімічні властивості нанодисперсного залізовмісного діоксиду титану
І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, В.Д. Федорів, В.І. Мандзюк, В.О. Коцюбинський, Р.В. Ільницький, В.В. Мокляк, В.Л. Челядин
109
Кристалохімія точкових дефектів у легованому Манганом плюмбум телуриді PbTe:Mn
В.В. Борик, В.М. Бойчук
121
Дефектна підсистема і фізико-хімічні властивості цинк сульфіду
Л.Й. Межиловська, Г.Я. Бабущак
128
Кристалохімія точкових дефектів у твердих розчинах системи PbSe-Bi2Se3
Д.М. Фреїк, О.В. Ткачик
135
Вплив температури кінцевої термообробки карбонових волокон на стадії карбонізації при 1473-1623 К на газовиділення у високому вакуумі
Г.О. Сіренко, О.І. Федоришин
140
Кількісне визначення метильних СН3-груп на поверхні модифікованих кремнеземів методом ІЧ-спектроскопії
О.С. Курта, В.С. Луців, С.А. Курта
147
Синтез і дослідження оксіетильованих аміновмісних похідних ортофосфорної кислоти як компонентів змащувально-охолоджуючих технологічних середовищ
Б.Л. Литвин, А.С. Федорів, В.С. Курганський, Д.Я. Брускова
152

Технічні науки


Вакуум СВС в системі IV групи перехідних металів для створення металокерамічних композицій
І.Л. Шабалін, М.В. Лучка, Л.І. Шабалін
159
Антифрикційні властивості металічних поверхонь при мащенні перфторполіетерами, загущених твердими мікрочастинками комплексів металів
Г.О. Сіренко, Н.І. Луцишин
176
Дослідження механізму самоорганізації утворення поверхневих шарів при терті ковзання композиційних матеріалів
Ю.І. Парайко
182
Роль поліморфних перетворень в металах в процесі їх хіміко-термічної обробки
П.І. Мельник, І.Я. Петрик
191
Дослідження і моделювання теплових процесів в потужних ІС
С.П. Новосядлий, Р.М. Іванюк
196

Дискусії


Філософський принцип безперервності розвитку і його специфіка на рівні хімічної форми руху матерії
В.В. Лагетко
203

Персоналії


Лакомський Віктор Йосипович – до 80-ти річчя від дня народження (.pdf, 168kb)
207
Литовченко Володимир Григорович – до 75-ти річчя від дня народження (.pdf, 221kb)

208
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
211