Фізика і хімія твердого тіла


2007   Том 8   №4

Зміст

Фізико-математичні науки
 

 

Вплив магнітного поля на електронне поглинання гіперзвуку в прямокутному квантовому дроті
М.А. Рувінський, Б.М. Рувінський

667

Особливості стабілізації антиферомагнітного впорядкування в моделі квазіодновимірних
органічних надпровідників

Ю.Л. Скоренький, О.І. Крамар

673

Дисперсія коефіцієнта відбивання від інтерфейсу гетеросистеми одновимірних кристалів
В.І. Бойчук, І.В. Білинський, І.О. Шаклеіна

680

Особливості механізмів провідності інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn, сильно
легованого Mn. I. Розрахунок електронної структури

В.А. Ромака, М.Г. Шеляпіна, Д. Фрушарт, Ю.В. Стадник, Ю.К. Гореленко,  Л.П. Ромака,
В.Ф. Чекурін

688

Вплив дефектів на розподіл концентрації легуючої домішки та дефектоутворення при легуванні
кремнію

В.А. Сминтина, О.А. Кулініч, М.А. Глауберман, Е.Т. Роговська, Г.Г. Чемересюк, І.Р. Яцунський,
О.В. Свіридова

694

Фізичні властивості кристалів (3HgSe)1-x(Al2Se3)x, легованих марганцем
П.Д. Мар’янчук, Д.П. Козярський, Е.В. Майструк

699

Дослідження включень фази Si в кристалах CdTe, Cd1-xMnxTe, Cd1-xZnxTe
З.І.
 Захарук, С.Г. Дремлюженко, М.Л. Ковальчук, Є.С. Никонюк, А.І. Раренко

703

Вплив поверхні зразка на механізми дефектоутворення при електронному опроміненні
спеціально нелегованих і легованих міддю монокристалів сульфіду кадмію

Г.Є. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук

708

Залежність енергетичного спектру валентних електронів нановуглецю в різних атомних
станах від їх розміру

Я.В. Зауличний, Ю.M. Солонін, С.С. Звєзда, Е.В. Прилуцький

713

Застосування методу конденсації в квазізамкнутому об'ємі для формування плівок
телуриду кадмію

М.М. Харченко

718

Аморфні мультишари халькогенід-метал
I. Войнарович, В. Такач, В. Черешня, В. Пинзеник, I. Макауз, С. Чернович

722

Профілі електричних параметрів у тонких плівках халькогенідів свинцю
Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, В.М. Чобанюк

727

Механізм процесу електрохімічного осадження і склад плівок телуриду кадмію
Г.І. Копач, Н.П. Клочко, Н.Д. Волкова, М.В. Добротворська, В.Р. Копач, Т.А. Лі

733


Хімічні науки
 

Високотемпературна надпровідна кераміка в системах Bi2-xLnxSr2CuO6+z  (Ln-La, Nd, Y)
С.А. Неділько, Т.A. Войтенко,
М.А.  Зеленько, М.O. Оболенський, М.M. Чеботаєв,
В.І. Білецький

740

Вплив Бісмуту на високотемпературні електричні властивості CdTe в умовах насичення
Кадмієм

Ю.Ю. Обедзинська, П.М. Фочук, З.І. Захарук, І.М. Юрійчук, О.Е. Панчук

743

Зміна дефектності та складу поверхні CdTe, Cd1-xMnxTe, Cd1-хZnxTe в залежності від обробки
С.Г. Дремлюженко. З.І. Захарук, П.М. Фочук, А.Й. Савчук

748

Електретні властивості фотохромних кристалів CdI2:СuI
С.С. Новосад, Б.М. Калівошка

753

Фото- і термостимульовані процеси в фотохромних кристалах CdBr2:Cu
С.С. Новосад, І.С. Новосад

759

Реакція водневої еволюції в електролітичних композитних сумішах Ni+W+Si та Ni+W+Mo+Si
М. Попчик

767

Дослідження передкристалізаційних переохолоджень в системі вода - пентагідрат тіосульфату
натрію

В.Д. Александров, О.В. Соболь, М.В. Савенков

771

Вплив високоенергетичного опромінення на структурні та фотокаталітичні властивості
нанорозмірних TiO
2/ZrO2/SiO2 композитів
Н.В.Вітюк, Г.М.Єременко, Н.П.Смірнова, П.П.Горбик, Т.Буско, М.П.Кулиш, О.П.Дмитренко,
В.В.Шлапацька, В.А.Хижний

776

Дослідження електрооптичних властивостей тонких плівок поліортометоксианілину,
сформованих методом термовакуумного осадження

З.Ю. Готра, П.Й. Стахіра, В.В. Черпак, Д.Ю. Волинюк

782

Фізичні та технологічні властивості сенсорних матеріалів на основі спряжених поліаміноаренів
O.I.
 Koнопельник, O.I. Aксіментьєва, Б.Р. Ціж, M.I. Чохань

786


Технічі науки
 

Спектрометрія в субмікронній технології ВІС
П.І. Мельник, С.П. Новосядлий, В.М. Бережанський, В.М. Вівчарук

791

Вплив технологічних параметрів на розподіл кисню в монокристалах кремнію, вирощених
методом Чохральського

В.Р. Петренко, В.А. Тербан, Л.Г. Шепель

801

Фізико - хімічні умови одержання гомогенних порошків системи Co-Cr-Mo-Ni із заданою
концентрацією компонентів

А.В. Бєсов, І.Я. Петрик, П.І. Мельник

806

Фізико-хімічні властивості оксидних плівок на сталі, отриманих іонним бомбардуванням
О.В. Маннапова, О.Д. Соколов, А.І. Костржицький

809

Широкий і плоский хвилевід – підсилення спектру в асиметричній складній квантовій ямі
гетероструктури Ga
1-xInxAsySb1-y/AlxGa1-xAsySb1-y
I.C. Манак, Д.В. Ушаков, Ю.С. Білявський

814

Особливості енергетичних ефектів при іонному осадженні захисних покриттів
Т.В. Чебан, О.М. Берегова, А.І. Костржицький

818

Особливості гідратації активованих тампонажних матеріалів
Б.А.Тершак

821

Жаростійкість карбідних покриттів на основі ніобію та хрому, нанесених на поверхню
вуглецевих сталей

М.М. Бобіна, Т.В. Лоскутова, І.С. Погребова, А.В. Бєсов

828

Візуалізація методом хемографії пітингової корозії металевих плівок
М.О. Єлізаров

831

Вплив фізико-хімічних параметрів трансформаторного масла на частотно-часові
характеристики акустичних сигналів емісії

A. Ціхонь, С. Боруцькі

836

Уточнення атомних електронних амплітуд для електронографії
М.Ю. Бобик, В.П. Іваницький, О.В. Лукша

840

Розсіювання електронних хвиль парою атомів речовини в електронографії
М.М. Рябощук

844

Підвищення теплостійкості і багатошарової металізації субмікронних структур ВІС
С.П.Новосядлий, Іванюк Р.М.

850

Керований автоемісійний кремнієвий катод субмікронних розмірів на основі структур
кремній на ізоляторі

В.І. Голота, І.Т. Когут

856


Хроніка
 

Пам’яті Точицького Едуарда Івановича (.pdf, 157kb)

861

Пам’яті Лоскутова Володимира Федоровича (.pdf, 166kb)

863

Інформація для авторів (.pdf, 266kb)

865