Фізика і хімія твердого тіла


2008   Том 9   №4

Зміст
Фізико-математичні науки

Квазітермодинамічні поправки до закону Стефана-Больцмана
М.А. Рувінський
683
Хімічний потенціал як важлива характеристика електронного переносу в легованих кристалах
Я.С. Буджак
686
Комп’ютерне дослідження процесів взаємодії атомів бору з чистими поверхнями Si(100)
О.Ю. Ананьїна, О.С. Яновський
690
Врахування далекодії при моделюванні металічних матеріалів
І.І. Федорчук
695
Порівняльний аналіз механізмів дефектоутворення в кремнії при іонному легуванні та оксидуванні
В.А. Сминтина, І.Р. Яцунський, О.А. Кулініч, М.А. Глауберман
701
Магнітні та кінетичні властивості Hg1-xMnxS
П.Д. Мар’янчук, Г.О. Андрущак, Е.В. Майстpук
706
Оптичні дослідження сильнолегованих твердих розчинів n-Ge1-xSix
П.О. Генцарь, О.І. Власенко
710
Фізико-хімічні та фізичні властивості кристалів і гетероструктур на базі радіаційностійких напівпровідників групи
М.Л. Ковальчук, М.Г. Колісник, О.В. Копач, В.Н. Балазюк, Є.С. Никонюк, М.Д. Раранський, В.М. Склярчук, А.І. Раренко, В.П. Салань, І.В. Докторович
716
Вплив іонної імплантації на мікротвердість монокристалів ГГГ
С.І. Яремій
723
Дослідження процесів формування нанопорошкового ZnO та його властивості
Б.К. Остафійчук, В.М. Жировецький, Б.К. Котлярчук, М.І. Мойса, Д.І. Попович, А.С. Середницький
728
Кристалічна структура, оптичні та електричні властивості плівок оксидів індію та олова
К.Ю. Крикун, Г.С. Хрипунов, Г.І. Копач, Н.А. Ковтун
732
Топологія поверхні і процеси росту нанокристалічних структур PbTe на сколах слюди-мусковіт
Д.М. Фреїк, І.М. Ліщинський, П.М. Литвин, В.В. Бачук, Л.І. Никируй, М.Я. Гриджук
736
Будова, структура, зв’язок та фазовий перехід легованих азотом тонких плівок Ge2Sb2Te5
Р.Я. Михайльонка, Г. Кьольпін
744
Розмірний гальваномагнітний ефект у мультишарах з полікристалічною структурою
Л.В. Дехтярук
749
Плівки CdS, одержані хімічним поверхневим осадженням: створення та властивості
Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, П.Й. Шаповал, Ф.І. Цюпко, В.О. Українець, А.М. Коструба, Р.Ю. Петрусь
757
Лазерна стимуляція інтеркаляційних процесів у низькорозмірних структурах
І.М. Будзуляк, І.І. Григорчак, Р.В. Ільницький, Л.С. Яблонь
762
Вплив розміру наночастинок пірогенного кремнезему на енергетичний стан валентних електронів
Я.В. Зауличний, О.О. Фоя, В.М. Гунько, В.І. Зарко, І.Ф. Миронюк, Т.В. Гергель, В.Л. Челядин
767
Термоелектричні властивості аморфних тонких плівок Sc-Fe-Ge
Б.П. Яцишин, Д.М. Фреїк
774

Хімічні науки


Статистична теорія електродифузійних, кінетичних процесів переносу іонів в системі "електроліт - електрод" з врахуванням електромагнітних процесів
Є.М. Сов’як, Ю.І. Черноморець, І.І. Григорчак, М.В. Токарчук
777
Електрохімічна інтеркаляція іонів літію в гідроксид магнію
І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, В.О. Коцюбинський, І.Ю. Костів, І.І. Григорчак, У.Я. Джура
784
Молекулярно-динамічне моделювання нормального бомбардування об’ємних поліетилену та пентацену низькоенергетичними іонами аргону
О.А. Єрмоленко, Г.В. Корніч
793
Взаємодія у системах LnF3 (Ln-La, Sm, Dy) - SrS
В.Ф. Зінченко, О.В. Стамікосто, І.В. Стоянова, Н.М. Бєлявіна, Н.М. Компаніченко
798
Т-х діаграма стану в областях формування скла системи Ag-Ge-S
О.Г. Миколайчук, М.В. Мороз, В.Ф. Орленко, Д.І. Олексин, В.М. Мороз
804
Еволюція фазового складу при термічному розкладанні гідрооксиду цирконію
С.В. Габєлков, Р.В. Тарасов, М.С. Полтавцев, Ю.П. Курило, Ф.В. Белкін
809
Механізми акцепторного легування натрієм термоелектричного плюмбум телуриду PbTe:Na
Л.Й. Межиловська, Н.І. Дикун, Л.В. Туровська
814
Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості чистих і легованих киснем кристалів ZnSe
Г.Я. Бабущак
822
Самоактивовані кисневі комплекси та дефектна підсистема у чистому і легованому міддю цинк селеніді
Г.Я. Бабущак, Н.В. Сташко, А.В. Лисак, Н.Д. Фреїк, П.В. Жуковскі
828
Електричні властивості монокристалів CdTe при високих температурах
Ю.Ю. Обедзинська, П.М. Фочук, О.Е. Панчук, І.М. Юрійчук
836
Квантово-хімічне дослідження елементарних реакцій на поверхні кремнезему в процесі інгібірування ланцюгового горіння
В.В. Kукуєва
841
Вплив фрактальної розмірності нанесених металевих каталізаторів на кінетику реакції гідрування ацетонітрилу
А.І. Трипольський, П.Е. Стрижак
846
Визначення CH-кислотних властивостей 3-метил-4-[фенілгідразонометин]-хіноліній-перхлоратів
О.М. Верста-Ядлош
850
Застосування водних розчинів HNO3–HBr для хімічного полірування монокристалів Cd1-xZnxTe
Г.М. Окрепка, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик, І.І. Гнатів
854
Оцінка величини сегрегацій водню на дислокаціях в танталі
Ю.К. Івашина, Г.О. Івашина, О.В. Немченко
859
Дослідження карбонатних комплексів уранілу у водних розчинах та їх адсорбції на поверхні силікатів
Т.С. Мисакович, Р.Я. Стеців
862
Вплив структури алюмосилікатів на спектральні характеристики адсорбованих молекул барвника катіонний синій 41
А.О. Шийчук, Г.О. Сіренко
865

Технічні науки


ZnO-детектори ультрафіолетового випромінювання (огляд)
А.І. Євтушенко, Г. В. Лашкарьов, В.Й. Лазоренко, В.А. Карпина, В.Д. Храновський
869
Техніко-економічний аналіз субмікронної технології формування
структур великих інтегральних схем С.П. Новосядлий, О.Б. Фрик
883
Процеси формування профілів концентрації атомів віддачі при іонному бомбардуванні шаруватих структур у зовнішньому електричному полі
О.М. Гетманець, М.М. Пеліхатий, Ю.Ф. Щапов
887
Напрямки та шляхи формування та корекції передаточних характеристик тонкоплівкових оптичних фільтрів
Г.О. Сукач, В.О. Манько
890
Технологічні особливості анізотропних термоелектричних модулів на основі антимоніду кадмію
А.А. Ащеулов, Д.Д. Величук
894
Фізико-механічні властивості плазмових покриттів із порошків кобальт-хромових сплавів
А.В. Бєсов, Н.А. Долгов, І.Й. Перкатюк
898
Формування поля температур тонкої стрічки під впливом руху по її поверхні дисперсної фази двофазного струменя
О.І. Денисенко, В.І. Цоцко, І.М. Спиридонова, Б.Г. Пелешенко
901
Отримання каталітичних структур для проникних напівпровідникових термоелементів
Л.Т. Струтинська, Михайловський В.Я.
905
Залежність фізико-механічних властивостей композитного матеріалу від параметрів розподілу волокон за довжинами
Г.О. Сіренко, Л.В. Базюк
909
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
916