Фізика і хімія твердого тіла


2010   Том 11   №1

ЗмістАкадеміку НАН України Мачуліну Володимиру Федоровичу – 60 років від дня народження (.pdf, 214kb)
7
Академіку НАН України Находкіну Миколі Григоровичу – 85 років від дня народження (.pdf, 186kb)
10

Фізико-математичні науки

Пористі напівпровідники А3В5: технологія електрохімічного пороутворення, структура та оптичні властивості (Огляд)
М.Л. Дмитрук, Т.Р. Барлас, В.О. Сердюк
13
Енергія полярона у квантовому дроті кристалу GaN
В.І. Бойчук, Л.Я. Вороняк, Я.М. Вороняк
34
Еволюція спектральних параметрів важкої та легкої дірок у трибар’єрній резонансно-тунельній структурі
Ю.О. Сеті
39
Тонка структура спектра випромінювання системи трьох електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії у вакуумі та прозорому середовищі
А.В. Константинович, І.А. Константинович
45
Вплив легування кремнієм на оптичні властивості плівок GaN вирощених на підкладках Al2O3
М.С. Заяць, П.О. Генцарь, М.В. Вуйчик, І.Б. Янчук
58
Механізми розсіювання та ефективна маса носіїв заряду у легованому талієм плюмбум телуриді PbTe:Tl
Д.М. Фреїк, Л.І. Никируй, Р.О. Дзумедзей, О. Зуб
62
Оптичне поглинання і фотолюмінісценція склоподібних сплавів системи Er2Se3-Ga2Se3-GeSe2
Г.Є. Давидюк, В.В. Галян, О.В. Парасюк, А.Г. Кевшин, Ю. Когут
68
Ультразвукова інфрачервона термографія вузькощілинного напівпровідника CdxHg1-xTe (x -0,2)
Р.К. Савкіна, О.Б. Смірнов, С.О. Юр’єв, С.І. Ющук, В.І. Лобойко
72
Вплив частоти і складу на провідні та діелектричні властивості нестехіометричних шпінелей складу Li0.5Fe2.5-yMgyO4
І.М. Гасюк, Л.С. Кайкан, В.В. Угорчук, П.П. Якубовський
77
Управління рекомбінаційними потоками носіїв заряду шляхом варіації стану поверхні напівпровідника та рівня оптичного збудження
Г.О. Сукач
83
Вплив опромінення g-квантами на властивості ниткоподібних кристалів Si-Ge
А.О. Дружинін, І.П. Островський, Ю.М. Ховерко, В.М. Цмоць, Ю.В. Павловський, Н.Т. Павловська, В.Ю. Поварчук
89
Особливості старіння приповерхневих шарів монокристалів ҐҐҐ модифікованих імплантацією іонів Не+
І.П. Яремій, В.Д. Федорів, С.І. Яремій
93
Структура плівок диборида танталу
В.А. Коновалов, Д.М. Терпій
100
Процес неізотермічної кристалізації в стеклах (As0.4Te0.6)100-xAgx (x = 0, 5, 15 ат. %)
I.M. Ліщинський, I. Кабан, В. Гоєр, В.M. Варварук
104
Вплив товщини на кінетичні параметри тонких плівок PbTe
Б.С. Дзундза, Л.Й. Межиловська, Г.Д. Матеїк, Я.С. Яворський, А.І. Ткачук
110
Кристало-структурна залежність розмірного енергетичного перерозподілу валентних електронів в нанопорошках діоксидів титану
Я.В. Зауличний, О.О.Фоя, В.Л. Бекенев, В.І. Зарко, В.М. Гунько, М.В. Карпець
113
Розмірно-індукований гістерезис в кінетиці фазових перетворень першого роду в нанодисперсних системах
Ю.С. Білогородський, А.С. Шірінян
121
Магнітні властивості наноструктур
Р.А. Пеленський
130
Фотоелектричні властивості аморфних плівок (GeSe)1-хBiх та (GeS)1-хBiх
Р.Р. Романюк, О.Г. Миколайчук
134

Хімічні науки


Cтруктура та властивості нанокластерів кремнезему (Огляд)
О.В. Філоненко, В.В. Лобанов
138
Вплив сильного легування акцепторною домiшкою Er на електричнi властивостi iнтерметалiчного напівпровідника n-ZrNiSn
Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, А.М. Горинь, Ю.К. Гореленко, Н.О. Мельниченко
150
Вплив відпалу в парі телуру на дефектну підсистему Pb1-xCrxTe
В.В. Борик, Л.В. Туровська, Д.М. Фреїк, В.М. Бойчук
155
Часові зміни приросту двозаломлення в неспівмірній фазі кристалів [N(CH3)4]2CuCl4
С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Карпа, І. Куньо, О. Семотюк, Ю. Панківський
160
Електрофізичні властивості системи пентапласт/йодид срібла
І.М. Мудрак, О.В. Котенок, М.О. Рокицький, В.В. Левандовський, В.М. Міщенко, С.М. Махно, П.П. Горбик
166
Одержання та структурні особливості нанокомпозитних плівок бактеріородопсин - квантові точки CdSe/ZnS – мікропориста золь-гельна матриця
Й.П. Шаркань, Дж.Дж. Рамсден, І.І. Сакалош, М.Ю. Січка, С.О. Корпош, І.І. Трикур
170
Особливості синтезу напівмагнітних напівпровідникових наночастинок CdMnS у присутності полімерів
А.Й. Савчук, А.Г. Волощук, В.І. Федів
176
Особливості стану гідратної оболонки на поверхні наночастинок ZrO2-Y2O3 при легуванні Cr
І.О. Ящішин, О.М. Кордубан, В.В. Трачевський, Т.Є. Константінова, І.А. Даніленко, Г.К. Волкова, І.К. Носолєв
181
Спектральні зміни барвників катйонний синій 41 та метиленовий синій під час їх взаємодії із карбоксиметилцелюлозою
А.О. Шийчук, Г.О. Сіренко
185
Вплив кислотності розчину на сорбцію уламкових радіонуклідів фосфатом титану
Г.В. Васильєва, В.В. Стрелко, А.П. Осипенко
195
Центри люмінесценції в сечовині та сухих залишках урини
О.М. Бордун, О.З. Дробчак
199

Технічні науки


Особливості структури та оптичних й експлуатаційних властивостей тонкоплівкових покриттів на основі оксидів, фторидів та халькогенідів металів
В. Ф. Зінченко, Г. І. Кочерба, В. П. Соболь, О. В. Мозкова, В. Я. Марків, Н. М. Бєлявіна
204
Синтез та використання багатошарових інтерференційних фільтрів для позарезонаторної селекції ліній генерації „білих” лазерів
Я.О. Довгий, І.М. Хомич
211
Особливості фізико-хімічних процесів між металевими поверхнями тертя
В.В. Широков, О. Білоус
214
Ідентифіація структурних бар’єрів приповерхневих шарів сталі 12Х17Т методом аннігіляції позитронів
З.А. Дурягіна, Н.В. Щербовських
221
Антифракційні властивості термостійких полімерів та їх сумішів в умовах надграничних та граничних навантажень під час тертя з обмеженим машенням
Г.О. Сіренко, Л.В. Базюк, О.В. Кузишин, В.П. Свідерський
224
Магнітоквантові ефекти у SiGe діркових гетероструктурах. І. Ефекти перегріву
І.Б. Беркутов
240
Фотоелектричні характеристики гетероструктур ZnO/Si
М.Р. Панасюк, Д.Л. Вознюк, В.Б. Капустяник, Б.І. Турко, В.С. Цибульський, Г.О. Лубочкова, Ю.Г. Дубов
244
Розробка органічних контактів для тонкоплівкових сонячних елементів CdS/CdTe
Г. Хрипунов, С. Березнев, А. Меріуц, Г. Копач, Н. Ковтун, Н. Дейнеко
248
Дослідження наноструктур за допомогою малокутового X-променевого розсіювання
С.І. Мудрий, Ю.О. Кулик
252
Дослідження ефективності знешкодження тринітротолуолвмісних вибухових речовин мікробіологічною деструкцією
Н.М. Дербасова, І.В. Мазепа
255
Інформація
XXX років кафедрі теоретичної фізики та методики викладання фізики Інституту фізики, математики та інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (.pdf, 238kb)
260
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
262