Фізика і хімія твердого тіла


2010   Том 11   №3

Зміст
Фізико-математичні науки

Особливості формування топології та оптичні властивості наноструктур IV-VI (Огляд)
Д.М. Фреїк, Р.І. Никируй, Г.Є. Малашкевич
539
Дослідження енергетичного спектру і густини ймовірності перебування квазічастинки в двошаровому нанокристалі еліпсоїдальної форми
В.І. Бойчук, В.Б. Гольський, Р.І. Лукін
552
Теоретичне дослідження топологічних особливостей і кількісних характеристик функції розподілу електронної густини в твердих розчинах CdxHg1-xTe
Р.М. Балабай, С.С. Піскльонов
558
Енергетичні характеристики деформованого контакту метал – діелектрик
А.В. Бабіч, Г.Г. Кравцова, В.П. Курбацький, В.В. Погосов, Г.В. Сніжной
567
Дифузійно-дислокаційна мікропластичність монокристалів Ge нижче температурної межі крихкого руйнування
О.І. Уколов, В.О.Надточій, М.К. Нечволод
575
Вплив магнітного поля на термодинамічні та кінетичні параметри формування і фізичні властивості інтеркалатів CoxGaSe
Н.Т. Покладок, І.І. Григорчак, І.М. Будзуляк, Б.К. Остафійчук
580
Вплив електронного опромінення на низькотемпературну провідність легованих ниткоподібних кристалів Si та Si-Ge
А.О. Дружинін, І.Й. Мар’ямова, І.П. Островський, Ю.М. Ховерко, Н.С. Лях-Кагуй, В.Т. Маслюк, І.Г. Мегела
588
Моделювання конденсації тонких бінарних плівок систем Fe-Cu та Ni-Ag з газової фази
В.Ф. Башев, А.М. Овруцький, А.А. Мухін, М.С. Расщупкіна
593
Термоелектричні властивості тонких плівок PbTe при витримці на повітрі
Д.М. Фреїк, І.К. Юрчишин, В.В. Бачук, Л.Т. Харун, Ю.В. Лисюк
598
Відбивання тонких плівок GaSe/n-Si (100) та GaSe/n-Si (111)
М.П. Киселюк, О.І. Власенко, П.О. Генцарь, М.В. Вуйчик, М.С. Заяць, І.В. Кругленко, О.С. Литвин, Ц.А. Криськов
604
Електричні властивості полікристалічних тонких плівок Ge2Sb2Te5
Ж.Ж. Гервасіо-Арсіньега, Е. Прохоров, Г. Тапага
610
Приповерхневі шари та профілі електричних параметрів тонких плівок SnTe
Б.С. Дзундза, І.І. Чав’як, А.І. Ткачук, Г.Д. Матеїк, О.Л. Соколов
614
Отримання та структура нанокомпозитного матеріалу (1-х)TiO2/хFe2О3
В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, В.Л. Челядин, К.Б. Остафійчук, Н.І. Нагірна, П.І. Колковський
618
Вплив термообробки на оптичні властивості і морфологію наночастинок CdSe, синтезованих у координуючому розчиннику
Н.Г. Півен, О.В. Копач, О.В. Крупко, Л.П. Щербак
625

Хімічні науки


Кристалохiмія і термодинаміка структурного поліморфізму неорганічних сполук: сучасний стан
Я.О. Шабловський
631
Кінетика та механізм взаємодії в системі ТіС – В4С
І.Ф. Казо, С.В. Чорнобук
646
Аналіз дефектної підсистеми нестехіометричного плюмбум телуриду методами термодинаміки та кристалоквазіхімії
Д.М. Фреїк, Л.В. Туровська, І.В. Горічок
651
Електрофізичні властивості нанокомпозитів на основі полівінілхлориду та нанокристалічного нікелю
Л.С. Семко, С.М. Махно, О.І. Кручек, П.П. Горбик
657
Точкові дефекти, їх комплекси у легованих Індієм та Оксигеном кристалах ZnSe
Л.Й. Межиловська, Н.В. Сташко, Н.Д. Фреїк, Г.Я. Гургула
663
Електронна будова ортованадата GdVO4
Г.В. Коренкова, О.Х. Тадеуш
670
Візуалізація результатів взаємодії точкових дефектів з поверхнею кристалів p-Si
Б.В. Павлик, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк, А.П. Штабалюк, М. О. Кушлик
675
Електрохімічна інтеркаляція іонів літію в мезопористий діоксид кремнію
В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, В.А. Тьортих, І.С. Березовська, В.В. Янишпольський
679
Взаємодія желатину з нанокремнеземом, модифікованим полівінілпіролідоном
А.П. Василенко, Н.В. Гузенко, Л.В. Носач, Є.П. Воронін
686
Структура і випромінювальні властивості нанорозмірних композитів поруватий кремній – поліфенілацетилен
О.І. Аксіментьєва, Л.С. Монастирський, В.П. Савчин, П.Й. Стахіра, Л.І. Ярицька, М.Р. Павлик
690
Поліконденсація хлорорганічних та сульфідовмісних відходів на поверхні розділу фаз
С.А. Курта, О.Ю. Закржевський, М.С. Курта, О.Л. Воронич, Н.В. Іванишак
696

Технічні науки


Радіаційна і термічна стійкість тонких шарів, гетеросистем і наноструктур, створюваних на основі елементарних напівпровідників і напівпровідникових сполук
П. І. Баранський, Г. П. Гайдар
703
Синтез і термоелектричні властивості легованого плюмбум телуриду PbTe:Ni та твердого розчину PbSnTe
Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, Н.І. Дикун, Р.О. Дзумедзей, Ю.В. Лисюк
712
Фізико-хімічні умови нанесення, структура та властивості покриттів за участю титану і алюмінію на технічному залізі
В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, Д.В. Лесечко, Т.В. Лоскутова
717
Принципи наноструктуризації та високотемпературного зміцнення матеріалів у багатокомпонентних оксидних системах
С.М. Логвінков, Г.Д. Семченко, Г.М. Шабанова, Н.К. Вернигора, Д.А. Бражнік, В.В. Макаренко, Н.С. Цапко
723
Вплив наночастинок пірогенного кремнезему на антифрикційні властивості пластичних мастил на основі перфторполіефірів
Н.І. Сабадах, Г.О. Сіренко
733
Імпульсні властивості варисторної кераміки на основі SnO2
О.В. Гапонов, О.Б. Глот, О.I. Івон, Р. Булпетт
738
Технологія виготовлення якісних контактів на телуриді свинцю та олова
Д.Ф. Mеглей, M.П. Динту, С.В. Дону
744
Концентраційні зміни електричних характеристик полімерних матеріалів із вторинної сировини
Н.І. Доманцевич, М.М. Мартинюк, Б.П. Яцишин
747
Сигнальні графи як інструмент комп’ютерного моделювання термостабільності інтегральних гіраторів та проходження електромагнітного поля через межу середовищ
С.П. Новосядлий, С.М. Вертепний, В.П. Перегінський
750
Комп'ютерне прогнозування структурних перетворень у матеріалі при рівноканальному кутовому пресуванні
О.В. Періг, О.М. Лаптєв, М.М. Голоденко, С.В. Подлєсний, А.К. Кох
762
Щільність ймовірностей розподілу висот вершин шорстких поверхонь твердих тіл, змодельованих випадковим полем
Г.О. Сіренко, М.Ф. Семенюк, Л.М. Солтис
768
Інформація для авторів (.pdf, 266kb)
780